​​​​​​​​​​​​​

Busser

​De regionale busser og tog skaber sammenhæng i og på tværs af regionen. Hvert år er der ca. 40 mio. rejser i de regionale busser og tog

​Arbejdet med de regionale busser

Vores opgaver med busser løser vi i samarbejde med Trafikselskabet Movia og i dialog med regionens kommuner og naboregionen Sjælland. Vi planlægger og bestiller den regionale buskørsel, og Movia står for den praktiske tilrettelæggelse. Det er blandt andet Region Hovedstadens opgave løbende at vurdere og beslutte, hvordan regionale ruter kan optimeres, om behovene ændrer sig, og hvilke tiltag, der er nødvendige for at forbedre infrastrukturen til fremtidens mobilitet. Tiltag kan omhandle busprioritering, stoppestedsforbedring, geometriske ændringer ved vejinfrastrukturen, signaloptimering eller ruteomlægning.

Region Hovedstaden er én af de to regioner og 45 kommuner som er ejere af Trafikselskabet Movia. Region Hovedstaden er repræsenteret i Movias bestyrelse af Christoffer Buster Reinhardt (C).  

Region Hovedstaden finansierer helt eller delvist følgende busser:

  • ​S-busser:                   150S, 200S, 250S, 300S, 350S, 400/400S, 500S, 600S
  • R-busser:                   230R, 310R, 320R, 375R, 380R, 390R
  • E-busser:                   15E, 30E, 40E, 55E og 65E
  • Busser                        123
  • ​Natbusser:                 90N, 91N, 93N, 94N, 97N, 98N

Fakta om de regionale busser​​

De regionale tog og busser transporterer årligt ca. 40 mio. Passagerer og Region Hovedstaden betaler et årligt tilskud til Movia på ca. 550 mio. kr. På Movias hjemmeside kan du læse mere om forskellige nøgletal for Region Hovedstadens busser. 

Læs flere fakta om de regionale busser på Movias hjemmeside 

På Movias hjemmeside kan du læse mere om, hvordan Movias forskellige busprodukter er tilpasset forskellige behov. Fx hvordan A-busserne adskiller sig fra R-busserne, og hvilke behov de hver især er designet til at opfylde.

Læs om de forskellige busløsninger på Movias hjemmeside

Trafikbestilling af de regionale busser

Trafikbestilling til Trafikselskabet Movia afgiver Region Hovedstaden hvert år i oktober. Det sker normalt ved første regionsrådsmøde efter budgetvedtagelsen. Region Hovedstadens trafikbestilling til Movia angiver, om der i det kommende år skal laves ændringer i regionens bus- og lokaltogstrafik i forhold til den nuværende drift. Det besluttes her, om der skal ske ændringer i antal afgange og/eller afgangsfrekvens, tidsrummet for betjening, betjening af stoppestederne, linjeføring mm. Der er ikke tale om en godkendelse af konkrete køreplaner, men af det driftsomfang, som ligger til grund for køreplanerne. Movia udfører herefter konkrete planlægning og tilrettelæggelse af driften med operatørerne.

Målsætning for grøn omstilling af de regionale busser

Udover klimaudfordringer er flere byer også påvirket af støj- og luftforurening, og derfor arbejder Region Hovedstaden strategisk med at omstille den regionale kollektive trafik til emissionsfrie teknologier, der ingen lokal luftforurening eller CO2-udledning har – også til glæde for borgernes sundhed og klimaet. Nulemissionsbusser er desuden støjsvage. Derfor har regionen som målsætning:

  • At udfase de regionale dieselbusser frem mod 2030, og i stedet erstatte dem med el-busser eller andre busser med tilsvarende miljø- og støjfordele.

Det gør vi i praksis løbende gennem genudbud af de regionale buslinjer. For at nå målsætningen vil vi fra 2022 og fremefter stille krav om nulemission i alle udbud af nye buslinjer. Det har vi forpligtet os på i en klimasamarbejdsaftale med regeringen.

Yderligere information om din rejse med busser i regionen

Yderligere informationer om køreplaner, priser og zoner om din specifikke rejse, kan du læse mere om på dinoffentligetransport.dk (DOT), og du kan benytte rejseplanen til at planlægge din rejse.

Du kan læse mere om hvordan du lettest får cyklen med som en del af din rejse med bussen, om muligheden for at blive kørt fra adresse til adresse (flextur), der, hvor den kollektive trafik ikke kan imødekomme dit behov, og om planer for fremtidens transportløsninger.

Læs mere om transportmuligheder og fremtidens transportløsninger på Movias hjemmeside ​​​


Redaktør