Uddannelsesfagligt Råd

Uddannelsesfaglig Råd arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling i et strategisk perspektiv i forhold til sundhedsvæsenets udvikling.

Rådets formål

Rådet er et forberedende og kvalificerende organ, der kan stille forslag og komme med faglige udtalelser til vurdering i Forum for Ledelse og Uddannelse og øverste MED-udvalg.

Rådets opgaver

 • At vurdere regionens strategiske uddannelsesbehov
 • At drøfte initiativer til at fremme et godt arbejdsmiljø og udvikling
 • At fremme regionens arbejde med opkvalificering af frontpersonalet, nye metoder, nye arbejdsformer og innovation
 • At drøfte idéer til løsning af hospitalernes aktuelle uddannelsesudfordringer
 • At fremme forslag, der nedbryder barrierer mellem forskellige aktører i et sammenhængende sundhedsvæsen
 • At følge implementeringen af udvalgte uddannelsesinitiativer
 • At give indspil til afrapporteringen til forretningsudvalget om handlingsplanen under uddannelsespolitikken

Rådets sammensætning og møder

Rådet er sammensat af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter samt enkelte eksterne og interne eksperter. Rådet mødes ca. fire gange årligt, og møderne tilrettelægges ud fra en årsplan med tematiserede drøftelser. Eksperter kan inviteres til at deltage i møderne med oplæg til diskussion.

Mødemateriale

Rådets projekter

Rådets budget prioriteres til uddannelsesaktiviteter, der understøtter langsigtede og strategiske visioner for området. En årlig pulje anvendes til aktiviteter inden for rådets strategiske fokus: udvikling og uddannelse af medarbejderne til fremtidens sundhedsvæsen og arbejdsmarked for at skabe effektivitet, innovation og kvalitet i patientbehandlingen. Fokus er på tiltag, der bidrager til udvikling i et organisatorisk, fagligt og tværfagligt samt tværsektorielt perspektiv.

Projekter i 2018

I 2018 er rådet fortsat optaget af at drøfte uddannelsesbehov som følge af ændringer i de fysiske og organisatoriske rammer, herunder særligt Sundhedsplatformen som et redskab til at udvikle sundhedsvæsenet samt de nye hospitalsbyggerier. Derudover vil rådet i 2018 fokusere på Fremtidens Kompetencer, ny teknologi, arbejdskraftindsatsen og forskning på professionsbachelorområdet i et uddannelsesmæssigt perspektiv

Følgende initiativer skal igangsættes i 2018

 • Understøttelse af Fremtidens Hospital via udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter i de nye fælles akutmodtagelser 
 • Udvikling af nye måder at uddanne på via Sundhedsplatformen
 • Kompetenceudvikling for lægesekretærer 
 • Kompetenceudvikling for ’Andre administrative HK-grupper
 • Kompetenceudvikling for bioanalytikere 
 • Følg din egen patient - et udredningsarbejde
 • Efteruddannelse for læger - et udredningsarbejde

Projekter i 2017

I 2017 var rådet optaget af at drøfte uddannelsesbehov som følge af ændringer i de fysiske og organisatoriske rammer, herunder særligt Sundhedsplatformen som et redskab til at udvikle sundhedsvæsenet samt de nye hospitalsbyggerier.

Følgende initiativer blev igangsat i 2017

 • Godt på vej forløb på tværs af faggrupper
 • Observationer og afdækning af arbejdsopgaver, samarbejdsflader og kompetencebehov for alle faggrupper på regionens akutmodtagelser samt udvikling og afprøvning af et tværprofessionelt uddannelseskoncept
 • Tværfaglig kompetenceudvikling ift. udredning og behandling af patienter med dysfagi (tygge- og synkebesvær)
 • Tværfagligt uddannelsesforløb 'Ny i psykiatrien'
 • Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter vedr. fx akut sygepleje, palliation, demens og multisygdomme
 • Målrettet rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedsassistentelever.


Redaktør