Uddannelsesfagligt Råd

Uddannelsesfaglig Råd arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling i et strategisk perspektiv i forhold til sundhedsvæsenets udvikling.

Rådets formål

Rådet er et forberedende og kvalificerende organ, der kan stille forslag og komme med faglige udtalelser til vurdering i Forum for Ledelse og Uddannelse og øverste MED-udvalg.

Rådets opgaver

 • At vurdere regionens strategiske uddannelsesbehov
 • At drøfte initiativer til at fremme et godt arbejdsmiljø og udvikling
 • At fremme regionens arbejde med opkvalificering af frontpersonalet, nye metoder, nye arbejdsformer og innovation
 • At drøfte idéer til løsning af hospitalernes aktuelle uddannelsesudfordringer
 • At fremme forslag, der nedbryder barrierer mellem forskellige aktører i et sammenhængende sundhedsvæsen
 • At følge implementeringen af udvalgte uddannelsesinitiativer
 • At give indspil til afrapporteringen til forretningsudvalget om handlingsplanen under uddannelsespolitikken

Rådets sammensætning og møder

Rådet er sammensat af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter samt enkelte eksterne og interne eksperter. Rådet mødes ca. fire gange årligt, og møderne tilrettelægges ud fra en årsplan med tematiserede drøftelser. Eksperter kan inviteres til at deltage i møderne med oplæg til diskussion.

Referater fra møder

Rådets projekter

En årlig pulje på 2 mio. kr. anvendes til aktiviteter inden for rådets strategiske fokus: udvikling og uddannelse af medarbejderne til fremtidens sundhedsvæsen og arbejdsmarked for at skabe effektivitet, innovation og kvalitet i patientbehandlingen. Fokus er på tiltag, der bidrager til udvikling i et organisatorisk, fagligt og tværfagligt samt tværsektorielt perspektiv.

Alle budgetaktiviteter, som igangsættes i UFR regi, vil linke til regionens arbejde med Fremtidens kompetencer.

Projekter i 2019

Uddannelsesfagligt Råd har i 2019 besluttet at prioritere en række aktiviteter inden for følgende områder:

 • Fremtidens Akuthospital: Brugen af fysioterapeuter i akutmodtagelserne udvidelse af pilotprojekt fra 2018 

 • Opgaveglidning: Opgaveglidning fra læger til bioanalytikere mhp. indsamling af erfaringer med opgaveglidning inden for samtlige specialer. Samt opgaveglidning fra jordemødre til andre faggrupper mhp. styrkelse af fødeområdet 

 • Nye måder at uddanne på vha. Sundhedsplatformen: 'User experience (UX)' – et koncept for opsamling og brug af data, som kan benyttes i forskellige undervisningssammenhænge mhp. at optimere læring.

 • Rekruttering og fastholdelse: Kortlægning af barrierer og potentialer for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område

 • Læringskultur:

  • Sammenhæng mellem psykologisk sikkerhed og speak-up i akutmodtagelser

  • Læring efter excellence på Intensiv Afdelinger

  • Styrkelse vejlederkompetencer ift. social- og sundhedsassistenter

  • Afdækning af vejlederområdet


    
Redaktør