​​​​​​​​​​​​​​​​​

Den Europæiske Socialfond plus 2021 – 2027

I perioden 2021 – 2027 kan Regionsrådene i Danmark indstille projekter for 20% af den samlede sum fra den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Midlerne skal bidrage til at styrke arbejdet med uddannelser, kompetencer og kvalificeret arbejdskraft i Region Hovedstaden.​

Bagg​​rund​​​​​​

Fra 2021 – 2027 kan Regionsrådene i Danmark indstille projekter for 20% af den samlede sum fra den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Midlerne skal bidrage til at styrke det arbejde, som regionerne allerede støtter gennem regionale budgetmidler indenfor uddannelser, kompetencer og kvalificeret arbejdskraft i regionerne, og følge den samme lovgivning. Region Hovedstaden får indstillingsret over 47,4 mio. kr. fra ESF+ for hele programperioden. Svarende til en samlet projektsum på 119 mio. kr., som udgøres af 40% finansiering fra ESF+, op til 35% medfinansiering fra regionerne og mindst 25% medfinansiering fra ansøgere.

Regionsrådet kan med henblik på at understøtte den regionale udviklingsstrategi yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til projekter på ungdomsuddannelser.

Den regionale udviklingsstrategi og politisk vedtagne rammeprogrammer for faglærte og STEM sætter rammer og retning for de udfordringer, som Region Hovedstaden ønsker at støtte med regionale budgetmidler og socialfondsmidler.​

Udfordrin​​​​ge​r

Udviklingen af nye teknologier og digitaliseringen af mange funktioner i samfundet går lynhurtig. Det stiller nye og flere krav til os som borgere i fremtiden – både når vi vælger uddannelse, tjekker ind på arbejdsmarkedet eller bestiller tid hos lægen. Uddannelse er nøglen, der kan ruste den enkelte til fremtidens udfordringer og bidrage til en bæredygtig udvikling, så hovedstaden også i fremtiden er en grøn og innovativ metropol.

Det udfordrer udviklingen i vores region, at flere og flere virksomheder mangler arbejdskraft og må sige nej til ordrer, fordi det er svært at besætte ledige stillinger med personer, der har de rette kompetencer. Det er især faglærte og medarbejdere med naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer, der er mangel på.

Der er også udfordringer med at besætte ledige stillinger i den offentlige sektor. Det gælder særligt inden for sundheds- og velfærdsområdet, hvor mangel på fx sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på hospitaler og plejehjem kan blive en stor udfordring i fremtiden.

Samtidig står mange unge i hovedstadsregionen uden job eller kompetencegivende uddannelse. Det er et problem både for den enkeltes livskvalitet og handlemuligheder i livet og for den samlede arbejdsstyrkes kompetencer og potentialer.​

Medvirke til at fler​​​e får naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompeten​cer. 

Der er behov for, at flere borgere på alle uddannelsesniveauer får naturfaglige, tekniske og digitale kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer. Det er afgørende, hvis vi som samfund skal gribe de muligheder, der ligger i digitaliseringen og den teknologiske udvikling. Det gælder også ift. udviklingen af nye løsninger, der kan være med til at sikre den grønne omstilling. Netop disse kompetencer skal til, hvis vi skal indfri Danmarks ambitioner for klima og miljø.

Indenfor udvalgte områder kan efterspørgslen efter arbejdskraft blive så stor, at det kan være nødvendigt at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, fx inden for life science og forskning.​

Bidrage til flere​​​ f​​aglærte

Det er nødvendigt, at flere vælger en erhvervsuddannelse og bliver faglærte, og at flere praktikpladser bliver besat af elever inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Faglærte kompetencer er vigtige, hvis vi skal lykkes med en succesfuld grøn omstilling. Det handler nemlig ikke kun om at udvikle nye højteknologiske løsninger, men også at vi fx bliver bedre til at genanvende materialer, så vores byggeri bliver mere bæredygtigt. Hvis behovet for faglært arbejdskraft bliver så stort, at indsatsen med at uddanne dansk arbejdskraft ikke er nok, kan der blive behov for at supplere arbejdsstyrken med kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.​

Sikre adgang til attra​ktive uddannels​er

Der skal være et bredt uddannelsestilbud i hele hovedstadsregionen med gode transportmuligheder til uddannelsesinstitutionerne.

Borgerne skal have de bedste muligheder for at få uddannelse og kompetencer til fremtidens behov og til at skabe sig et godt liv. Det gælder både unge, som har brug for gode ungdomsuddannelser og sårbare og udsatte borgere, som har brug for lidt ekstra støtte for at komme videre i uddannelse eller job.​Ansø​​gning

Socialfondsprogrammet 2021-2027: Et stærkere Danmark gennem uddannelse og kompetencer beskriver temaerne, som der skal arbejdes med i denne udmøntningsperiode. 

Socialfondsprogrammet kan læses her

 Vejledninger og andre vigtige dokumenter ifm. ans​øgning kan tages ned fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside her​

​​​

​Temaer og undertemaer i ESF+ Prioritet 2:

2.2.1. Kompetencer til fremtiden: Regional indsats for at forbedre gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 

1. Bæredygtighed og grønne kompetencer
2. ST EM
3. Flere faglærte
4. Fleksible uddannelses- og læringsformer, udvikling af uddannelsesformater, didaktik, fag og nye fagkombinationer mv.

2.2.2: Uddannelse til al le: Regional indsats for at fremme lige adgang til og færdiggørelse af uddannelse for både unge og voksne

1. God uddannelsesdækning i hele regionen
2. Attraktive uddannelsesmiljø er, fastholdelse, trivsel og sundhed
3. Ugunstigt stillede grupper, herunder FGU og livslang læring

​Krav til ansøger

Ansøger skal have tilstrækkelig administrativ- og økonomisk kapacitet til at kunne drive et socialfondsprojekt. Projekter skal bidrage til socialfondens effektmål. Projektet skal, i henhold til gældende indikatorvejledning, bidrage til de programfastsatte resultatindikatorer.

Effektkæde og kritiske antagelser

Der skal udarbejdes en klar og logisk effektkæde, hvor de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i indsatsen beskrives. I effektkæden skal det fremgå hvad sammenhængen er mellem de aktiviteter, der igangsættes og de opstillede effekter. Desuden skal de kritiske antagelser for, hvordan indsatsen kommer til at virke efter hensigten, beskrives.

Budget 

Ansøger skal beskrive, hvorledes midlerne fordeles over projektets tidsperiode samt på hvilke konti i den valgte kontoplan. Der henvises til Udgiftstyper og tillæg i støtteberettigelsesreglerne. 

Finansiering

Alle aktører kan ansøge om tilskud på op til 40 pct. af projektets samlede budget fra ESF+.

Region Hovedstaden kan medfinansiere op til 35% af projekter, som styrker regionens arbejde på uddannelsesområdet og understøtter den regionale udviklingsstrategi i Region Hovedstaden.

Kun institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser (i henhold til LBK nr. 1269 af 29/11/2017) kan ansøge om medfinansiering fra regionen.

Der kan søges socialfondsmidler, uden at der samtidigt søges regionale midler, men der kan ikke søges regionale midler alene.

Ved ansøgning af regionale budgetmidler til medfinansiering, skal parter i projektets egen medfinansiering udgøre minimum 25 pct. af det totale budget. Medfinansiering kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv. Medfinansiering kan være et kontant beløb men kan også lægges som medgået tid.

Midlerne skal generelt udmøntes indenfor de gældende regler for anvendelse af midler fra ESF+ i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i Socialfondsprogrammet, i Socialfondsprogrammets indikatorvejledning samt i støtteberettigelsesregler. Den offentlige støtte i projekter under ESF+ skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU's statsstøtte- og udbudsregler.​

Annoncer​ing

Region Hovedstaden forventer at næste annoncering efter projekter bliver i 2024. Annonceringen bliver offentliggjort her på siden og alle ungdomsuddannelser i regionen vil få direkte besked.

Hvis du har en projektidé til et projekt under den Europæiske Socialfond Plus, så kontakt Olavur Dalsgard.

Mail: olavur.dalsgard@regionh.dk, tlf.: 20 53 02 87​​


​​
Redaktør