STEM

STEM (Science, technology, engineering, math) er et indsatsområde på ungdomsuddannelserne i perioden 2019-2023.

Annoncering af midler til STEM-fremmende aktiviteter i Region Hovedstaden 2020 - 2023

Regionsrådet i Region Hovedstaden har i årene 2020 – 2023 afsat midler til STEM projekter på ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden. Rammerne for arbejdet med STEM i Region Hovedstaden er nærmere beskrevet i Rammepapiret.  

Læs publikationen "Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet 2019 – 2022”.

Region Hovedstaden har desuden fokus på bæredygtighed, og hvordan unge på fremtidens arbejdsmarked skal være med til at sikre den grønne omstilling og bidrage til at indfri Danmarks ambitioner for klima og miljø. Projekter kan derfor også omhandle styrkelse af de unges bæredygtige kompetencer på alle typer ungdomsuddannelser, herunder inddragelse af FN Verdensmål og styrkelse af undervisningskompetencer for lærerne. Der arbejdes i øjeblikket på et tværregionalt partnerskab om bæredygtighed på ungdomsuddannelserne, og indsatserne vil indgå heri.

Der er afsat 4 mio. kr. årligt i 2020 – 2023, men udmøntningens størrelse afhænger af indkomne projektforslag og politisk prioritering. Der forventes yderligere ansøgningsrunder i de kommende år.

Regionsrådet kan med henblik på at understøtte den regionale Udviklingsstrategi yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser. 

Oversigt over uddannelser, der kan være ansøger og ydes udviklingstilskud til:

 • højere forberedelseseksamen
 • studentereksamen
 • højere handelseksamen
 • højere teknisk eksamen
 • grundforløbene i erhvervsuddannelserne
 • FGU – forberedende grunduddannelse
 • almen voksenuddannelse
 • forberedende voksenundervisning 
 • ordblindeundervisning for voksne

Tildelingskriterier:

Vi lægger vægt på, at ansøgningerne imødekommer nedenstående tildelingskriterier.

 • Bidrage til regional udvikling.
 • Tilskuddet er nødvendigt.
 • Projektet skal være nyskabende
 • Projektet skal tage udgangspunkt i det politisk vedtagne rammedokument ”Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet 2019 – 2022”.
 • Hovedansøger skal være en ungdomsuddannelsesinstitution jf. ovenstående, projektlederansvar kan dog uddelegeres til en anden part fx vidensorganisation.
 • Regionens støtte kan maksimalt udgøre 75% af det samlede budget (minimum 25% egenfinansiering)
 • Aktiviteter skal være enten:
  • Informationskampagner i grundskolen om ungdomsuddannelsernes STEM-tilbud og STEM-uddannelsers potentiale.
  • Undervisningsforløb på og undervisningsmaterialer til ungdomsuddannelser.
  • Kompetenceløft af undervisere på ungdomsuddannelser.
 • Indsatsbeskrivelse må fylde max. tre A4-sider plus eventuelle bilag.
 • Gerne i samarbejde med flere parter, fx uddannelsesinstitutioner og vidensorganisationer.
 • Gerne mulighed for opskalering til flere skoler.
 • Gerne ekstern finansiering fra private fonde. Region Hovedstaden indgår gerne i dialog om eksterne finansieringsmuligheder.
 • Vi har et stort fokus på vidensdeling på tværs af ungdomsuddannelser og regioner, og projektejer skal derfor være indstillet på at producere cases og andet materiale til kommunikationsindsatsen.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge.

Sådan søger man:

Ansøgere skal inden 22. juni indsende en kort indsatsbeskrivelse (max 3 sider) mhp. sparring ift, videre proces og endelig ansøgning. Vi kontakter ansøgere hurtigst muligt efter indsendt indsatsbeskrivelse.

Endelig ansøgning (inkl. Budget, effektkæde og partnererklæringer) skal indsendes senest 14. august. Endelig bevilling godkendes 20. oktober 2020, ansøgere modtager besked hurtigst muligt herefter.
Indsatsbeskrivelse
Ansøgningsskema
Effektkæde
Budget
Partnererklæringer
Revisionsinstruks 
Region Hovedstadens standardvilkår for tilsagn og tilskud

Tidsplan

22. juni 2020: Deadline for indsatsbeskrivelse. Herefter kontakter vi indkomne projektforslag mhp. sparring om kommende ansøgning.
14. august 2020: Deadline for endelige ansøgninger.
25. september 2020: Indsatser godkendes i det fagpolitiske udvalg.
20. oktober 2020: Indsatser godkendes i Regionsrådet.
Projektperiode januar 2021-december 2023 (kortere projekter indenfor perioden kan også godkendes).

Kontaktinformation

Ved spørgsmål eller behov for yderligere præcisering af indsatsen kontakt:
Konsulent Nina Bjerre Toft 
Telefon: 91 16 68 47
Redaktør