Forberedende grunduddannelse og voksenuddannelser

Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle.

​Voksenuddannelser

Region Hovedstaden mødes tilbagevendende med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere for at sikre en løbende dialog på området.

Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om udbuddet, herunder om driftsoverenskomstparternes udbud, med angivelse af blandt andet udbuddets omfang og indhold samt undervisningssted.


Den forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU er en forberedende grunduddannelse, som skal udvikle og styrke faglige, personlige og sociale kompetencer hos unge under 25 år med behov for en ekstra indsats for at kunne starte på en ungdomsuddannelse eller i et job. FGU'en tilbyder fleksible uddannelses­forløb til unge med mulighed for at indtænke forskellige forudsætninger og behov hos den enkelte. Forløbene skal dermed styrke de unges kompetencer og motivation og åbne døren for dem til ungdomsuddannelse og job.

Spor og visitering

På FGU indgår de unge i en fleksibelt tilrettelagt under­visning med tre spor, der samler almene fag, værkstedsundervisning og praktik. Nogle gennemgår et afsøgningsforløb som det første, mens andre unge begynder direkte på et de tre uddannelsesspor på FGU:

  • Almen grunduddannelse (agu)
  • Produktionsgrunduddannelse (pgu)
  • Erhvervsgrunduddannelse (egu).

    FGU kan rumme de unges individuelle behov og er indrettet efter, at mange af de unge på FGU vil have nytte af at være i kontakt med erhvervslivet, fx i praktik eller erhvervstræning. Nogle vil desuden have brug for specialpædagogisk støtte.

    Det er de fagprofessionelle i den kommunale ungeindsats, som skal vurdere, om en ung er i målgruppe for FGU.  Læs mere om den forberedende grunduddannelse her.
Redaktør