Evaluering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

​Epinion har på vegne af Undervisningsministeriet evalueret STU-tilbuddet. Formålet med evalueringen er at afdække effekter af STU-forløb. Evalueringen viser, at målsætningerne med STU ser ud til at blive opfyldt. De unge oplever, at deres sociale, personlige og faglige kompetencer styrkes, og de har en livskvalitet på linje med den generelle befolkning, når de går på STU.

Hovedkonklusioner

Evalueringen viser, at målsætningerne for STU i høj grad opfyldes i dag, og at dét at gå på STU er med til at øge elevernes livskvalitet. Her styrkes elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer som følge af STU. Dette gælder i særdeleshed de sociale og personlige kompetencer, hvor ca. halvdelen af eleverne selv oplever en meget positiv udvikling, mens en femtedel af eleverne oplever en meget positiv faglig udvikling.

Overgangen til uddannelse og beskæftigelse er på ca. 22 pct. et år efter STU afsluttes, hvoraf beskæftigelse udgør 17 procentpoint og uddannelse 5 procentpoint. Undersøgelsen kan imidlertid ikke påvise om resultatet er en effekt af STU eller af andre faktorer i de unges liv, fordi det ikke har været muligt at etablere en kontrolgruppe.

Der peges ydermere på, at kommunernes og institutionernes udslusningspraksis og samarbejde også har betydning for elevernes aktiviteter efter afslutning af STU - og at tidlig inddragelse af jobcenteret i processen giver de bedste resultater.


Evalueringen afdækker følgende:

  • Effekter, herunder de unges udbytte af STU-forløbet
  • Årsager til effekter, herunder karakteristika for organiseringen af et STU-forløb, der virker ift. i højest mulig grad at opnå målene om den unges udvikling i STU-forløbet og aktivitet efter afslutningen af STU
  • Kortlægning af en række aspekter af uddannelsen, herunder organisationsmåder, praksis for sagsbehandlingen og udgifter
  • Evaluering af praksis, herunder om de givne tilbud er tilstrækkeligt tilpasset de enkelte unges behov og muligheder

Evalueringen bygger på et stort datamateriale bestående af registerdata fra Danmarks Statistik, STIL og kommunerne; spørgeskemaundersøgelser blandt 678 nuværende eller tidligere elever, 2765 forældre, UU-ledere dækkende 82 kommuner samt ledere ved 156 STU-institutioner; casestudier af otte kommuner, inklusive interviews med forvaltning, UU og jobcenter, samt casestudier af otte STU-institutioner, herunder interviews med ledere, lærere og elever samt observation af undervisning og samvær. Evalueringsdesignet har sigtet mod at opnå det optimale sammenspil mellem de forskellige datakilder. Udvælgelsen af kommuner til case-besøg er således fortaget på baggrund af registerdata, mens udvælgelsen af institutioner er sket på baggrund af spørgeskemadata.


Kilde: Undervisningsministeriet, 2017

Du kan læse mere om evalueringen eller se hele rapporten her.


Redaktør