Når studerende lærer med, af og om hinanden

​To klinisk uddannelsesansvarlige fandt vejen til at styrke studerendes interprofessionelle samarbejde i sundhedsvæsenet. De oprettede en interprofessionel studieunit, hvor studerende lærte med, af og om hinanden.

​Idag er det ikke nok at være en fagligt dygtig sundhedsprofessionel. Vi skal have stærke kompetencer på tværs af fagligheder og sektorer for at kunne løse kerneopgaven i sundhedsvæsenet.

Der stilles derfor også højere krav til studerendes kompetencer. I bekendtgørelserne fra 2016 for de sundhedsfaglige uddannelser indgår der øgede krav om at styrke studerendes tværprofessionelle og tværsektorielle kompetencer under hele deres uddannelse (1).

To klinisk uddannelsesansvarlige, Karen Magrethe Buur og Birgitte Lichtenstein, tog denne udfordring op og gik sammen om at udvikle et praksisnært studieforløb for forskellige sundhedsprofessionelle – en studieunit. Her skulle de studerende sammen udvikle og styrke deres interprofessionelle kompetencer og samarbejdsevner.

Praksisnær læring er bedre læring

De studerende selv pegede på, at den praksisnære læringsform i studieunit'en satte skub i læringsudbyttet og samarbejdskompetencerne:

"Nogle af dem har udtalt, at de meget hellere vil have den her form for tværprofessionel læring, end det der foregår inde på uddannelsen. De har givet udtryk for, at det her var noget de kunne bruge i højere grad, fordi det relaterede sig meget mere til praksis",  fortæller Birgitte Lichtenstein.

En større forståelse for egen og andres fagidentitet blev også fremhævet blandt de studerende, fordi det gav et bedre udgangspunkt for at samarbejde på tværs:

"De studerende er blevet mere klare på, hvad de selv kan, hvad andre faggrupper kan og særligt, hvordan de bedre kan samarbejde", fortsætter Birgitte Lichtenstein.

En studieunit - hvad og hvordan?

Karen og Birgitte arbejdede indledningsvist med deres idé på to kurser i Interprofessionel læring og samarbejde (IPLS) i Region Hovedstadens Center for HR. 'Interprofessionel læring og samarbejde' (IPLS) er en tilgang, der sætter fokus på øget kendskab, læring og samarbejde på tværs af sundhedsprofessioner og sektorer. På ét af kurserne i IPLS får deltagerne bl.a. til opgave at formulere og arbejde med et interprofessionelt projekt, de vil udvikle og implementere i deres egen organisation.

Karen og Birgitte oprettede i den forbindelse studieunit'en på geriatrisk afdeling på Gentofte Hospital, hvor studerende i et virkeligt og praksisnært miljø kunne udvikle og styrke deres interprofessionelle kompetencer og samarbejde.

En studieunit er en afgrænset og situeret uddannelsesenhed, hvor praksisnær læring, refleksion og vejledning er i højsædet. I en studieunit er der tilknyttet en række sengestuer på en medicinsk afdeling, som de studerende i samarbejde har ansvaret for i en uge.

Karen og Birgitte sammensatte de studerende i interprofessionelle teams af medicin- sygepleje-, diætist- og fysioterapistuderende, og de fik tilknyttet kliniske vejledere, så de fik feedback og sparring undervejs. Inden selve studieunit'en gik i luften, havde de studerende og deres vejledere deltaget i undervisning, hvor de lærte med, af og om hinandens professioner. Professionernes viden om hinandens fagområder, kompetencer og arbejdsbetingelser i hverdagen er helt essentielle for at for lykkes med et godt samarbejde i praksis.

Samarbejde med inddragelse af patienten

Et centralt fokus for det interprofessionelle arbejde er bl.a. også, at patienten skal inddrages mere systematisk og forpligtende i samarbejdet. Karen Margrethe Buur fortæller, at de studerende bl.a. fik til opgave at lave en målsamtale med patienten, hvor alle faggrupper var tilstede inde på stuen:

"Det var noget, de studerende til at starte med var lidt bekymrede for, men det viste sig, at patienterne var utroligt glade for, at det var så let at tilgængeligt at tale med personalet og lægen, og at der blev arbejdet på et fælles mål, som de selv havde været involveret i ".

Dette tætte samarbejde betød bl.a., at udskrivelsen af en patient blev ændret i fællesskab, fordi det blev tydeligt for de faggrupper, der ikke ser patienten i aktion på daglig basis, hvor dårligt en patient havde det, da patienten skulle gå hen over gulvet.

Samarbejdet gav dog også anledning til frustrationer og overraskelser undervejs. Nogle professioner udtrykte fx overraskelse over, hvor mange arbejdsopgaver, der var for de sygeplejestuderende i forhold til fysioterapeut- og diætiststuderendes arbejdsopgaver.

Det gav bl.a. anledning til spørgsmål som:

"Hvad skal vi lave, når de sygeplejestuderende farer rundt - skal vi så lave sygeplejeopgaver? Kan en fysioterapeut godt hjælpe en patient på toilettet, og kan en diætist godt servere mad? ", fortæller Karen Margrethe Buur.  

Hun følger op med, at disse oplevelser og refleksioner hos de studerende måske netop er nøglen til bedre interprofessionelle samarbejder i fremtiden.

Gør det, brug andres erfaringer og få ledelsen med

Det er helt essentielt at få ledelsen med på ideen for at skabe bæredygtige forandringer i organisationen, lyder anbefalingen fra både kursuslederne på IPLS i Center for HR og Karen og Birgitte.

"Opgaven, vi fik på IPLS-kurset, var ledelsesforankret. Vi orienterede derfor min leder om vores tanker omkring studieunit'en, inden vi gik i gang, og han bakkede op om at udvikle det på min afdeling og holdt samtaler med os løbende om projektet.", fortæller Birgitte Lichtenstein.

Ledelsesopbakningen gav endnu mere blod på tanden til det videre arbejde med projektet.

Karen og Birgitte fandt også sparring i lignende projekter, fx projekt InterTværs i Aarhus. De anbefaler derfor at opsøge så meget sparring og inspiration som muligt og bruge andres erfaringer aktivt i udviklingen af nye interprofessionelle projekter.

Karen og Birgitte vil fx gerne lave en projektbeskrivelse, som andre kan gøre brug af i fremtidige interprofessionelle projekter. Opfordringen til fremtidige initiativtagere lyder derfor: "Gør det, brug andres erfaringer, og få ledelsen med".

https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2016/nye-sundhedsfaglige-uddannelser-matcher-nyt-sundhedsvaesenhttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191724

FAKTA

'Interprofessionel læring og samarbejde' (IPLS) er en tilgang, der sætter fokus på øget kendskab, læring og samarbejde på tværs af sundhedsprofessioner.  IPLS-tilgangen har til formål at skabe bedre og mere sammenhængende patient- og borgerforløb ved systematisk at involvere patienten og de forskellige professionerne i et teamsamarbejde. Et velfungerende teamsamarbejde har vist sig at have effekt på flere områder, fx færre og kortere indlæggelser, mindre afhængighed af hjælp fra andre og bedre overlevelse.

(1) Kilder: www.ufm.dk, www.retsinformation.dk

Skribent:  
Kathrine Lund Hansen, kathrine.lund.hansen@regionh.dk

Redaktør