Ledersamarbejdsmodellen - forløb og faser

​Den tværsektorielle​ ledersamarbejdsmodel er bygget op som et forløb, hvor de enkelte faser understøtter hinanden og derfor ikke bør udelades. Indholdet skabes i et tæt samarbejde med de deltagende ledere, som skal have personaleledelsesansvar overfor personale involveret i det konkrete samarbejde og driftsledelsesansvar i forhold til det konkrete samarbejde.

​Undersøgelsesfase

Forud for forløbet er der foretaget en grundig undersøgelse af, hvilke "samarbejdsknaster", der er forbundet med den konkrete lokale aktivitet. Det kan f.eks. være

  • "Hvordan dokumenterer vi ensartet?",
  • "Hvordan kan vi få en mere optimal arbejdsgang mht. blodprøver?",
  • "Afklaring af ledelsesbeføjelser, når mit personale løser opgaver hos dine borgere" etc.

Afstemning af forventninger og målsætninger samt etablering af en fælles fortsåelsesramme kommer på plads i denne fase.

Kick-off: Fælles afdækning

Selve forløbet starter med et kick-off-møde, hvor lederne i fællesskab afdækker de udfordringer, der kan være i samarbejdet. Deltagerne vælger sig ind på forskellige temagrupper og begynder at udvikle løsninger, der skal afprøves i praksis.

Afprøvning, beslutninger og fælles undervisning

I det næste halve år afholdes tre ledernetværksmøder, hvor deltagerne sammen beslutter, hvilke indsatser, der skal sættes i værk, og hvordan de bedst muligt forankres. Modellen justeres løbende i forhold til de erfaringer, deltagerne og ikke mindst deres personale får i det daglige arbejde. Ledere underviser personale på tværs af sektorer. Forløbet afsluttes med indgåelse af aftaler for det videre forløb samt en konference, hvor involveret personale også deltager.

En mulighed for jer?

Den Tværsektorielle Ledersamarbejdsmodel er godkendt af Den Administrative Styregruppe (DAS), som er det fælles tværsektorielle beslutningsorgan for kommuner, almen praksis og region. Der afholdes efter planen to forløb om året i perioden 2015-2017.

En konsulent fra Center for HR faciliterer og er tovholder på hele forløbet. Centret bidrager desuden med lokaler og forplejning.

Redaktør