BYG BRO puljen: Projekter 2020

BYG BRO puljen giver midler til kompetenceudvikling, der skaber sammenhæng på tværs af sektorer. I 2020 har puljen modtaget 30 ansøgninger og givet støtte til 25 projekter for i alt 1 million kroner.

Vurderingskriterier

BYG BRO puljen har i 2020 lagt vægt på disse kriterier i valget af projekter:

 • Input til ny viden om, hvordan vi med kompetenceudvikling skaber sammenhængskraft mellem sektorerne ved at: "øge kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur" (Sundhedsaftalen 2019-23, s. 6), der kan styrke samarbejdskultur og sammenhængskraft.
 • Det tværsektorielle indhold i projekterne, herunder understøtttelse af Sundhedsaftalen.
 • At der er tale om kompetenceudvikling med repræsentation fra mindst to sektorer.
 • En ligelig fordeling mellem planområderne.
 • Særlige regionale fokusområder.
 • En ligelig fordeling set i forhold til projekternes
  • målgruppe for kompetenceudvikling (fx hvilke faggrupper, der deltager)
  • patient-/borgergrupper, der profiterer af indsatsen.
  • fokusområder (fx hjertesvigt, KOL, kroniske smerter eller psykiatriske lidelser)

Støttede projekter 2020

​Planområde Midt

​Tværsektoriel kompetenceudvikling af mellemlederne indenfor genoptræningsområdet
Øge mellemledernes viden om de organisatoriske vilkår og rammer for forløbene samt udvikle deres handlekompetencer til at kunne tilrettelægge større sammenhæng i genoptræningsforløbene. 
Styrket indsats på tværs af hospital og kommune for patienter med hoftenære låbensbrud
Undersøge muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem hospital og kommune samt forbedre prognosen og nedbringe antallet af akutte genindlæggelser for patienter med nyligt hoftenært lårbensbrud ved hjælp af tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
​Specialenhed for patienter med inkompenseret hjertesvigt 
Med afsæt i forløbsprogrammet for patienter med hjertesvigt gennemføres kvalitativ tværsektoriel audit og 1-2 netværksmøder. 
​Hjerneskole 
Tværsektoriel fysisk træning til patienter med et lille stroke. Kompetenceudviklingen skal ruste fysioterapeuter, som arbejder med patientgruppen til at kunne informere, rådgive, lytte til udfordringer, koordinere og have viden om forebyggelse samt hvilke tilbud den enkelte kommune har. 

​Planområde Syd

​Dysfagi-screening af ældre medicinske borgere, der indlægges efter fald
Optimere det tværsektorielle samarbejde mellem Hvidovre Hospital og Hvidovre Kommune omkring borgergruppen igennem en ensrettet praksis, der understøtter et sammenhængende borgerforløb. 
​Mere sammenhæng i borgerens stomiforløb
Undervisningsforløb indenfor stomipleje af hjemmeplejen i Hvidovre Kommune. Deling og tilpasning af undervisningforløb indenfor stomipleje, som anvendes i Gastroenheden på Hvidovre Hospital.
​Vidensdeling på hjerteområdet 
Tværsektorielle videndelingsmøder, der skal sikre høj faglighed i alle de tre sektorer. 
​Sammenhængende borgerforløb
Kompetenceudvikling med udgangspunkt i behovet for at øge kvaliteten af den tværsektorielle elektroniske kommunikation og behovet for at skabe relationer og forståelse medarbejderne imellem, om hinandens arbejdsgange og -vilkår. 

​Byen

​Hensigtsmæssig medicin til ældre på tværs af sektorer
Systematisk inddragelse af plejepersonale i gennemgangen af borgernes medicin med samtidig inkludering af læge- og borgerperspektiver. 
​Brobygning på hjerteområdet
Skabe en fælles forståelse blandt medarbejdere og ledere på tværs af de tre sektorer for, hvordan netværk og fagig videndeling kan forbedre patienternes rehabiliteringsforløb og forbedre det tværsektorielle samarbejde. 
​Tværsektorielt samarbejde og fælles sprog om hudproblemer i plejen af stomipatienter
Skabe et fælles sprog mellem sygeplejersker på tværs af primær- og sekundær sektor for at kunne optimere og enrette sygeplejen til patienter med stomi og dermed kunne forebygge, hurtigt identificere og behandle hudkomplikationer hos patienter med stomi.
Styrket indsats for borgere med KOL
Styrke og opkvalificere plejen af borgere med KOL blandt personalet på plejecentre, rehabiliteringscentre, hjemmepleje og almen praksis. 

​Planområde Nord

Tværsektorielt Udekørende Team
Samarbejdet skal bidrage til at udvikle, afprøve og implementere tiltag, der kan optimere og nytænke det tværsektorielle arbejde, hvor de respektive sektorers muligheder, samarbejde og rammer indtænkes i en mere helhedsorienteret sammenhæng ud fra den enkelte patient/borgers aktuelle akutte behov. 
Tværsektorielt forum for forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn og unge
Formidle ny viden om børn og unge med overvægt gennem korte, videnskabelige og/eller erfaringsbaserede foredrag som oplæg til refleksion og sparring omkring egen praksis.

​Planområde Bornholm

Implementering af MoCa-tests på tværs af sektorerne på Bornholm 
Arbejdet med sårbare, udsatte og dobbeltbelastede personer. 
Kroniske smerter
Kan vi blive bedre til at behandle de akutte smerter uden at patienterne ender med medicinafhængighed, hvis smerterne bliver kroniske?

​Psykiatrien

Integreret Psykiatri - to sektorer én indsats
Skabe bedre forudsætninger for hverdagsimplementering primært af netværksmøder, men også med fokus på opfølgningen af de genoptræningsplaner der udarbejdes af ergoterapeuter og fysioterapeuter i forbindelse med udskrivelse. 
Manglende koordinering
Problematikker i forhold til overlevering af relevant information, forlænget indlæggelsestid grundet manglende koordinering, forskellighed i faglighed samt vanskeligheder med at få kontakt til hinanden.
Recoveryorienteret samarbejdsmodel 
Skabe god tværgående sammenhæng og koordinering af alle professionelle indsatser og samarbejdsflader, der i udgangspunktet er omkring voksne brugere med alvorlige psykiske lidelser og komlekse problemstillinger. 
TværIndsats
Integreret tværsektorielt samarbejde med kommunen ved behandling af traumatiserede flygtninge gennem et helhedsorienteret behandlingsforløb, hvor tværsektorielt samarbejde integreres i behandlingen. 

​Rigshospitalet

Det gode underliv
Reduktion af kvinders risiko for gener efter bristning. 
Dialogmøder - Dialog på tværs
Sikre mennesker med rygmarvsskader en god overgang på tværs af faggrupper og sektorer. 
Tværsektoriel borgerrelaterede overlevering i forhold til genoptræning af personer med syns- og opmærksomhedsvanskeligheder
Metoder til tværsektoriel overlevering af borgerrelaterede information omkring genoptræning af dagligdagsaktiviteter.
​Integreret tværsektoriel transition for den unge med tumor i centralnervesystemet 
Udvikling af en ny samarbejdskultur og sikre kvaliteten og oplevelsen af sammenhæng på flere niveauer i transitionsforløbet for både patienter, pårørende, de professionelle aktører og samfundet samlet set. 

​Blandet samarbejde - Nord-AHH og Albertslund Kommune

​Hjerterehabilitering med VR
Tværsektorielt samarbejde om udvikling af et VR-spil til konditionscykel målrettet hjertepatienter. 

Konsulentbistand

Flere af projekterne har lignende fokusområder. Projekterne opfordres derfor til at tage kontakt til hinanden og dele deres idéer, viden og erfaringer. De projekter, der har ønsket konsulentbistand, bliver kontaktet for nærmere afklaring. 


Støttede projekter 2019


Hør hvilket udbytte deltagere fra projektet Brobyggende terapeuter har opnået
Varighed: 04:07 min.

Få løbende information om projekter støttet af BYG BRO puljen i vores nyhedsbrev:


Redaktør