Smart Vækst i Greater Copenhagen

Region Hovedstaden har en vision om at udvikle fremtidens smarte region, hvor digitale indsatser bidrager til en grøn og innovativ region med høj vækst og livskvalitet. Vi arbejder målrettet med intelligente teknologiske og brugerdrevne løsninger for at skabe attraktive digitale erhvervs- og vækstmuligheder, tilvejebringe innovative løsninger, til gavn for borgere og virksomheder i Greater Copenhagen.

Fremtidens smarte region

Den teknologiske udvikling medfører i stigende grad en ændret hverdag for borgere, som oplever at digitale service- og velfærdsydelser bliver mere og mere almindelige i hverdagen. Derudover fremspirer der nye og innovative forretningsmodeller for virksomheder, samt nye måder at løse arbejdsopgaver på for offentlige myndigheder. For at drage bedst mulig nytte af digitaliseringens teknologiske potentialer, er det nødvendigt at fremtidens smarte region skaber de bedste vilkår for at denne udvikling kommer alle i regionen til gode.

En smart region består bl.a. i, at borgere, virksomheder og myndigheder skal have adgang til en stabil mobil og bredbåndsdækning. Vi arbejder derfor på at etablere en sammenhængende digital infrastruktur og tilvejebringe gode digitale kompetencer, der skal sikre digital vækst, og skabe gode betingelser for at virksomheder kan konkurrere på det globale marked. Det handler også om, at vi skal skabe attraktive og velfungerende rammer for innovation med nye teknologier og digitale løsninger i byens rum, som kan bruges til at indrette byerne bedre, og styrke bæredygtige levevilkår i de voksende byområder. For eksempel ved at anvende teknologiske løsninger til intelligent elforsyning, smarte trafiksystemer og belysning, samt affaldsbeholdere, der kommunikerer om, hvornår de skal tømmes.

Hvad er smart vækst?

Smart vækst handler om hvordan teknologi og digitalisering kan bidrage til vækst og erhverv i regionen. Det handler derfor ikke kun om, at udvikle smart city løsninger i tætte byområder, men om at skabe smarte erhvervs- og vækstmuligheder til gavn for både by- og landområder. En stor del af arbejdet har derfor fokus på udvikling af de potentialer, som kun kan løftes på tværs af kommuneskel.

Det handler også om at realisere potentialerne på tværs af faglige sektorområder, så der opstår synergi på tværs af f.eks. energi-, miljø- og sundhedssektoren, når der udrulles datadrevne digitale løsninger. Greater Copenhagen arbejder målrettet med, at skabe en fælles vision for en tværsektoriel indsats om, hvordan anvendelsen af smart teknologi og udvikling af sammenhængende digitale systemer kan løse regionale udfordringer med bl.a. trafik, miljø, og sundhed. For eksempel hvordan nye datadrevne it-løsninger på sundhedsområdet, kan omsættes til bedre sundhed- og velfærdsydelser på tværs af hele sundhedsvæsenet og i borgerens eget hjem.
Hovedstadsregionen har fokus på en lang række områder, der til sammen vil understøtte fremtidens smarte region så som; digital infrastruktur, sensorer, åbne data, big data, kunstig intelligens, deleøkonomi, automatisering, digitale kompetencer, smarte strategier, privacy og datasikkerhed.

Region Hovedstadens projekter

Regionens Smart Vækst indsatser foregår i tæt samarbejde med kommuner, virksomheder og andre centrale aktører på området. Der sker bl.a. i en række initiativer, som udspringer af regionens Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS).

ReVUS handlingsplan 2017-18 omfatter bl.a. fyrtårnsprojektet Digital infrastruktur og fælles datahub, som har fokus på at styrke det teknologiske fundament for fremtidens datadrevne samfund. Fyrtårnsprojektet Smart Greater Copenhagen har til formål at skabe en fælles smart vækst strategi for regionen og kommunerne. Strategien udvikles i et samskabende partnerskab med Dansk Design Center, og sigter mod at udvikle og gennemføre en designdrevet og brugerinvolverende strategiproces.
Læs mere om samarbejdet med Dansk DesignCenter

Region Hovedstaden deltager også i en række andre smart vækst initiativer om bl.a. åbne data, intelligent belysning, deleøkonomi og digitale kompetencer, hvoraf nogle bl.a. er støttet af Vækstforum Hovedstaden.

Læs mere om analyser og rapporter om smart vækst området


Redaktør