​​

Møderegler

På ANT-kursus er der en række møderegler, som du skal være opmærksom på 

Mødepligt

Der er mødepligt til alle fire kursuslektioner. Er man forhindret i at møde op til en lektion, skal der begyndes forfra på et nyt hold, og der skal indbetales nyt kursusbegyr.

Sygdom

Ved sygdom skal man inden lektionens start kontakte ANT-Administrationen eller underviseren på kurset. Ved sygdom kræves lægelig dokumentation, som skal være ANT-Administrationen i hænde senest 7 dage efter den pågældende lektion. Ved sygdom skal kursisten starte på et andet hold, efter aftale med ANT-Administrationen, men der skal ikke betales kursusgebyr igen.

Mødekontrakt

Ved tilmelding fremsendes en kontrakt, som ligeledes gennemgås på første lektion.

Af kontrakten fremgår det blandt andet, at alle kursister har tavshedspligt, samt at man er forpligtet til at deltage aktivt i undervisningen.
På kurset må man ikke møde påvirket af rusmidler.
Hvis mødereglerne ikke overholdes, kan man bortvises.

Kurset foregår på dansk​

Det er en forudsætning at deltagerne kan forstå og tale dansk i fornødent
omfang. Hvis man ikke forstår eller taler dansk, skal der anvendes en tolk. Der
er ikke krav om, at det er en autoriseret tolk, men vedkommende skal være
over 18 år.
Eventuelle udgifter til tolk, afholdes af kursisten.
Undervisningsmaterialet kan rekvireres på engelsk, ved henvendelse til ANT-Administrationen.

Redaktør