Elbiler og Klima

​Med udbredelsen​ af elbiler vil klimabe​lastningen blive markant mindre​

​​​​

​F​lere passagerer i busser og tog, flere elbiler og cyklister, samt mindre trængsel på vejene kan mindske klimabelastningen markant. Derfor vil Region Hovedstaden forbedre både den kollektive trafik, øge fokus på mobilitetsplanlægning og cyklisme, samt medvirke til en markant øget udbredelse af elbiler. 

Klimavenlig transport rummer et stort potentiale for hovedstadsregionen. Både i forhold til den overordnede klimaindsats, og i forhold til øget livskvalitet for den enkelte borger, samt styrkede vækstmuligheder for erhvervslivet. 

Klimakommissionen har peget på elbilen som en nøgle i omstillingen til et samfund, der ikke er afhængigt af fossile brændstoffer. Det skyldes dels, at elbiler, der kører på vindbaseret el, vil nedbringe CO2-udslippet pr. kørt kilometer drastisk, dels at elbilernes høje energieffektivitet vil nedbringe det samlede energiforbrug. Ved at fremme udbredelsen af klimavenlig biltransport i form af elbiler kan vi tilbyde borgerne et reelt klima- og miljøvenligt alternativt. 

Klimavenlig transport er en del af den fælles kommunale og regionale klimastrategi. Et af de første skridt mod at nå de ambitiøse klimamål i strategien er, at KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden er enige om at tage politisk ansvar for at realisere de to af strategiens satsninger, der handler om hovedstadsregionen som en førende elbilregion, samt vision for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi. 

Elbiler og CO2-udledning

Elbiler kører uden udstødning og har ingen direkte udledning af CO2.

Indirekte sker der en udledning der hvor strømmen produceres. Mængden af udledning afhænger af, hvordan strømmen produceres. Opgjort efter de officielle tal for elproduktionens energi-mix kan elbilers indirekte CO2-udledning opgøres til 67 g. CO2/ km. I takt med elproduktionens omlægning til vedvarende energi vil elbilens indirekte udledning gradvist blive mindre. Elbilens indirekte CO2-udledning forventes således i år 2020 at udgøre 48 g. CO2/ km. Hvis elbilen oplades med vedvarende energi, er den indirekte udledning naturligvis 0 g. CO2/ km. 

Konventionelle benzin- og dieselbiler har udstødningsrør, heraf direkte CO2-udledning. Den gennemsnitlige direkte udledning fra benzin- og dieselbiler er hhv. 169 og 145 g. CO2/ km. Til sammenligning med elbilernes indirekte udledning er den indirekte CO2-udledning fra benzin- og dieselbiler i år 2010 opgjort til hhv. 157 og 125 g. CO2/ km. og for året 2020 estimeres tallet at være hhv. 132 og 113 g. CO2/ km.


Redaktør