Om Trafik- og mobilitetsplanen

​Bedre mobilitet til borgere i hovedstadsregionen og pendlere udefra, når presset på det samlede transportnet er størst.

En helhedsplan for fremtiden

Væksten i indbyggere og arbejdspladser betyder, at der i hovedstadsregionen skal håndteres mindst 20% flere rejser i 2035, hvilket lægger et pres på hele trafiksystemet.

Derfor har Regionsrådet har vedtaget en ny Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen, som skal skabe en fælles platform for kommunerne og regionen. Planen skal understøtte en strategisk udvikling af mobiliteten på tværs af geografi og administrative grænser i regionen.

Læs Trafik- og mobilitetsplanen

Trafik- og mobilitetsplanen giver et fælles overblik og forståelse af de trafikale udfordringer i hovedstadsregionen. Gennem analyser og debat med centrale aktører har arbejdet med planen identificeret strategiske udviklingsområder og indsatser, der kan reducere den stigende trængsel og skabe et sammenhængende transportsystem.

Strategiske udviklingsområder

Med Trafik- og mobilitetsplanen vil Region Hovedstaden sætte ind på 5 strategiske udviklingsområder for at skabe en sammenhængende, pålidelig, effektiv og grøn mobilitet inden 2035 ved at kombinere tog, bus, letbane, metro og cykelture med private delebiler og samkørsel.


Planen skal danne grundlag for at sætte partnerskaber i gang mellem offentlige aktører og invitere private aktører med ind for at udvikle fremtidens løsninger. Indsatserne i planen skal bidrage til at skabe bedre rammer for sammenhængende hverdagsliv uden unødig spildtid i den daglige transport og bidrage til en grøn omstilling af persontransporten. God mobilitet for regionens borgere og pendlere udefra er også med til at skabe gode rammer for et fleksibelt arbejdsmarked, bosætning og handel – og giver bedre adgang til uddannelser, behandlingstilbud og fritidsaktiviteter.

For at nå målet om at sikre en bedre sammenhængende og grønnere regional mobilitet med mindre trængsel og mere sundhed kræver det en overordnet plan og et godt samarbejde mellem Region Hovedstaden, hovedstadskommunerne og Staten. Det udpegede regionale trafik- og mobilitetsnet skal prioriteres, så det bedre kan håndtere den stigende trafik og bidrage til en grøn omstilling af persontransporten.

Region Hovedstaden invitere alle aktører, der kan og vil bidrage til en udvikling af mobiliteten til dialog. Kontakt os hvis vi skal mødes.

Læs mere

Læs mere om arbejdet med kollektive trafikknudepunkter

Til fagfolk: læs analyser til Trafik- og mobilitetsplanen

Redaktør