Lundbeckfondens legater

​Pulje til sundhedsfaglig forskning - Postdoc
Ansøgningsfrist: fredag den 29. september 2023, kl. 12.00
​​
Lundbeckfonden støtter sygeplejerskers, jordemødres, ergoterapeuters, fysioterapeuters, radiografers og bioanalytikers forskning. Puljen er på 1,8 mio.kr. og administreres af Rigshospitalet. 
Der uddeles 6 personlige lønstipendier á 300.000 kr. Stipendierne er målrettet særligt talentfulde forskere med forskningsprojekter af høj kvalitet.

Formålet 
Formålet med puljen er at styrke forskningsmuligheder og forskningskvalitet inden for klinisk forskning og tværsektoriel forskning. 
Der ønskes ansøgninger, der beskriver klinisk orienterede projekter med tydelig angivelse af ansøgerens selvstændige forskningsopgaver og ansvar ved større tværfaglige projekter. Der gives ikke støtte til kvalitetsudvikling og registerforskning.​

Hvem kan søge?
Ansøger skal have en grunduddannelse som sygeplejerske, radiograf, jordemoder, ergoterapeut, fysioterapeut eller bioanalytiker suppleret med en universitetskandidatgrad og have erhvervet en ph.d.-grad eller have fået antaget ph.d.-afhandlingen til forsvar. 
Der kan søges i indtil 4 år efter afsluttet ph.d. Den tid, ansøger evt. har været på barsel, tælles ikke med i de 4 år. 

Ansøgningen
Det skal oplyses, hvordan forskningsårene efter afsluttet ph.d./disputats er anvendt. Foruden en projektbeskrivelse og en forskningsplan skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af ansøgerens kvalifikationer samt oplysninger om samarbejdspartnere i projektet. Hvis forskningsprojektet er påbegyndt før ansøgningstidspunktet, skal ansøger udarbejde en status og tidsplan for den samlede projektperiode.

Der vil desuden blive lagt vægt på projektets langsigtede perspektiver og potentialer for så vidt angår implementering og yderligere finansiering.
Såfremt der er ansøgt/modtaget midler fra anden side til projektet, skal det fremgå af ansøgningen. 

Hele eller dele af ansøgningen må gerne være skrevet på engelsk.

Bevillingen
Der kan søges om 20% -100% post doc ansættelse.​

Bedømmelse af ansøgninger
Ansøgningerne bedømmes af et bedømmelsesudvalg nedsat af formanden for UCSF’s styregruppe.

Ansøgning skal ske elektronisk 
Ansøgningsprocessen administreres af Rigshospitalet.
Det ansøgningsskema, som skal anvendes, findes på: www.forskningspuljer-rh.dk
  • Tryk på: ”Ansøger til Rigshospitalets Forskningspulje”
  • Vælg støtteområde: ”Lundbeckpulje til sundhedsfaglig forskning Post doc”
Ansøgningen består af flere trin: 
​I trin 1:
  • Vælg center/afdeling - hvis ansøger ikke er fra RH vælges ”Andet”
  • Ansøger skal forud for indsendelsen af ansøgningen, bede cheflægen eller oversygeplejersken om at godkende ansøgningen via mail
I feltet ”Supplerende personlige oplysninger” skrives:
  • På hvilket hospital og afdeling projektet er forankret
  • Barselsorlov (dd/mm/yy + antal måneder i alt)
  • Ph.d./disputats forsvar eller antaget til forsvar (oplys dato)​
Hvornår får ansøger besked
Der gives besked umiddelbart efter uddelingsmødet den 17. november 2023 på den
e-mail, der er oplyst i efond.
Yderligere oplysninger
Forskningskoordinator Anne Vigsø: anne.vigsoe@regionh.dk, tlf. 24 63 72 92.


Redaktør