Annoncering af midler under Fremtidens Faglærte

Regionsrådet i Region Hovedstaden har over de næste 4 år afsat 20 mio. kroner til rammeprogrammet Fremtidens Faglærte og Fremtidens Kompetenceråd.  I 2021 udmøntes 4,6 mio. kr.  

Regionsrådet kan med henblik på at understøtte den regionale udviklingsstrategi yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser.

De overordnede spor i Fremtidens Faglærte


Fremtidens Faglærte, sætter rammen for indsatserne på det faglærte område i Region Hovedstaden. Det strategiske sigte i Fremtidens Faglærte er udarbejdet på baggrund af en lang række bilaterale møder med centrale aktører på uddannelsesområdet, kommunerne og arbejdsmarkedets parter, samt en rundbordssamtale med aktørerne, og behandles endeligt af regionsrådet den 21. september 2021. Rammeprogrammet bygger derfor videre på de erfaringer, som parterne har gjort sig i arbejdet med det faglærte område.

Rammeprogrammet skal være medvirkende til at igangsætte initiativer, der øger gennemførelsen på erhvervsuddannelserne, mindsker manglen på faglærte og forbedrer mulighederne for at komme i uddannelse for dem, der endnu ikke har en tilknytning til en uddannelse eller til arbejdsmarkedet

Rammeprogrammet Fremtidens Faglærte vil arbejde i tre overordnede spor:

 1. Gennemførsel på erhvervsuddannelserne
 2. Rekruttering der fører til beskæftigelse  
 3. Færre unge udenfor uddannelse og beskæftigelse

I 2021 udmøntes der ca. 4,6 mio. kroner til initiativer, der højner gennemførslen på erhvervsuddannelserne (spor 1). 

Oversigt over uddannelser, der kan være ansøger og ydes udviklingstilskud til:


 • Grundforløbene i erhvervsuddannelserne
 • FGU – forberedende grunduddannelse

Tildelingskriterier:


Vi lægger vægt på, at ansøgningerne imødekommer nedenstående tildelingskriterier.

 • Bidrager til regional udvikling
 • Tilskuddet er nødvendigt
 • Projektet skal være nyskabende
 • Projektet skal tage udgangspunkt i det politisk vedtagne rammedokument "Fremtidens Faglærte"
 • Hovedansøger skal være en ungdomsuddannelsesinstitution jf. ovenstående, projektlederansvar kan dog uddelegeres til en anden part, f.eks. vidensorganisation.
 • Regionens støtte kan maksimalt udgøre 75% af det samlede budget (minimum 25% egenfinansiering)
 • Gerne i samarbejde med flere parter, f.eks. uddannelsesinstitutioner og vidensorganisationer.
 • Gerne mulighed for opskalering til flere skoler.
 • Gerne ekstern finansiering fra private fonde. Region Hovedstaden indgår gerne i dialog om eksterne finansieringsmuligheder.
 • Vi har et stort fokus på vidensdeling på tværs af ungdomsuddannelser og regioner, og projektejer skal derfor være indstillet på at producere cases og andet materiale til kommunikationsindsatsen.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge.

Sådan søger man


Ansøgere som ønsker sparring på deres projekt, kan inden 10. august 2021 indsende en kort indsatsbeskrivelse (max 3 sider) mhp. sparring ift. videre proces og endelig ansøgning. Vi kontakter ansøgere hurtigst muligt efter indsendt indsatsbeskrivelse.

Endelig ansøgning (inkl. Budget, effektkæde og partnererklæringer) skal indsendes senest 10. september 2021. Endelig bevilling godkendes 12. oktober 2021, ansøgere modtager besked hurtigst muligt herefter.


Ansøgningsskema.docx

Effektkæde.docx

Budget.xlsx

Partnererklæringer.docx

Revisionsinstruks.pdf

Standardvilkår.pdf


Tidsplan


10. august 2021: Frivillig deadline for indsatsbeskrivelse. Herefter kontakter vi indkomne projektforslag mhp. sparring om kommende ansøgning.

10. september: Deadline for endelige ansøgninger.

28. september 2021: Indsatser godkendes i det fagpolitiske udvalg.

12. oktober 2021: Indsatser godkendes i Regionsrådet
 

Kontaktinformation


Ved spørgsmål eller behov for yderligere præcisering af indsatsen kontakt:

Konsulent Sarah Johannesson
mail: sarah.johannesson@regionh.dk, tlf.: 21 33 90 41

Specialkonsulent Helle Bitsch Bay
mail: helle.bitsch.bay@regionh.dk, tlf.: 20 19 88 83

 

Redaktør