FAQ om fordelingen af elever til gymnasier og hf

​Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om fordelingen af elever til gymnasier og hf.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Adresse:

Hvad er min bopæl?

Din bopæl er den, som fremgår af folkeregisteret.

Hvis du bor på skift hos dine forældre, har du stadigvæk kun én bopæl, nemlig den, der fremgår af folkeregisteret.

Hvis du har fået ny bopæl efter uddannelsesplanen blev underskrevet, skal du hurtigst muligt sende oplysning om den nye bopæl til din 1. prioritetsskole og vedlægge dateret folkeregisteroplysning.

Hvis du allerede ved, hvilken ny bopæl du får, når du søger i marts, skal du skrive en bemærkning herom i uddannelsesplanen.

Hvis din 1. prioritetsskole er overansøgt, har du med skolens kvitteringsbrev fået et bilag, der vejleder dig om, hvad du skal gøre i tilfælde af flytning.

Jeg skal flytte til hovedstadsregionen fra Jylland eller Fyn – hvad gør jeg?

Du skal hurtigst muligt ringe til rektor på det gymnasium, som du forventer at komme til at bo ved og sende din uddannelsesplan til skolen efter nærmere aftale med rektor.

Du bliver derved registreret i fordelingssystemet, men du har ikke krav på optagelse på den skole, som du har ringet til.  Så snart du kender din præcise bopæl, skal du sende oplysning herom til det gymnasium, som du har kontaktet.

Har jeg krav på en plads i Region Hovedstaden, når jeg bor på Sjælland, Lolland eller Falster?

Hvis du har søgt en eller flere skoler i Region Hovedstaden, vil din ansøgning blive behandlet som alle andre ansøgere. Det betyder, at din ansøgning som udgangspunkt afgøres under hensyn til din transportafstand sammenholdt med andre ansøgere.

Derfor kan afgørelsen af din sag også indebære, at du bliver optaget på en skole i det område, hvor du bor.

  

Fordelingskriterier:

Er min særlige tilknytning til en skole et fordelingskriterium?

Nej, fordelingsudvalget har ikke mulighed for at tage hensyn til, at du har søskende eller gode venner på skolen. Det samme gælder, hvis dine forældre har gået på skolen, eller at du har været i brobygning på skolen.

Særlige hensyn

Du har måske haft en svær tid med sygdom eller dødsfald i familien.

Du har måske oplevet at blive mobbet, eller du vil ikke kunne fungere på et gymnasium på grund af klikedannelser eller fraktioner af forskellig karakter.

Det er alt sammen forhold, som ikke giver fordelingsudvalget mulighed for at indplacere dig på en af dine prioriteringer som handikappet. I det omfang fordelingsudvalget har kendskab til dine særlige behov, vil der så vidt muligt blive vist hensyn for at undgå en uhensigtsmæssig indplacering på en skole.

 

Skolestart:

Jeg ønsker at udskyde min skolestart et år

Ring til rektor på din 1. prioritet, som afgør spørgsmålet.

 

Skole:

Har jeg krav på at få et af mine ønsker om skole opfyldt?

Nej, ingen ansøgere har krav på at få deres ønsker om indplacering på skole opfyldt.

Kan jeg ændre mit ønske om skole efter 1. marts?

Du kan som udgangspunkt kun ændre prioriteringsrækkefølgen, hvis du ønsker at prioritere en skole, der ikke har fået flere ansøgere, end de har plads til at optage. Gør du det alligevel på en overansøgt skole, bliver du registreret som eftertilmelder på skolen. Du vil derfor normalt ikke kunne komme ind på dit nye ønske.

Er der skoler, som kun har plads til at optage 1. prioritetsansøgere?

Ja, der er hvert år mange skoler, som

 • kun har plads til at optage elever, der har søgt dem som 1. prioritet,
 • langt fra har plads til at optage alle dem, der har søgt skolen som 1. prioritet.

Sagsbehandling og svar på ansøgning:

Hvorfor går der så lang tid, før jeg får svar på min ansøgning?

Unge kan i én og samme uddannelsesplan i prioriteret rækkefølge søge erhvervsfaglig uddannelse og gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx og toårig hf).

Alle ansøgeres ønsker skal være undersøgt.

Derfor kan ansøgerne først få svar på deres ansøgning til stx og toårig hf i midten af maj måned.

Hvorfor har jeg ikke fået svar på min ansøgning?

Har du fået en kvittering fra den skole, som du har søgt som 1. prioritet i marts? Hvis ikke skal du ringe eller maile til skolen hurtigst muligt!

Har du fået en kvittering, men ikke modtaget det svar, som afsendes den 16. maj 2018, skal du kontakte fordelingsudvalgenes sekretariat på:

Kontakt Fordelingsudvalgenes Sekretariat:

Telefon 38 66 55 44 – fra 1. marts til 1. juli er der telefontid kl. 10-13

Mail: Fordeling@regionh.dk

Hvorfor har jeg ikke fået svar på min genbehandlingssag?

Alle afgørelser af genbehandlingssager fremsendes den 8. juni 2018 per mail.

Svar på din klage sendes kun per mail til den adresse, som du har skrevet i din genbehandlingssag – så husk at tjekke din mail!

Hvis du ikke har oplyst en e-mail adresse i din klage, sendes svaret til den e-mailadresse, som fremgår af din uddannelsesplan, og har du ikke oplyst egen e-mailadresse i uddannelsesplanen, fremsendes afgørelsen til den af dine forælders e-mail, som fremgår af uddannelsesplanen. 

Hvis du stadig ikke mener, at du har modtaget svar på genbehandlingssagen, skal du sende en mail til: Genbehandlingssager@regionh.dk

Hvorfor skal jeg vente med at få svar, når andre allerede har fået svar?

De andre, som får et tidligere svar på deres ansøgning har søgt

 • stx på et gymnasium, der har plads til at optage alle ansøgere
 • fx stx som 1. prioritet og hhx eller htx som 2. prioritet og får plads på hhx/htx-ønsket. Såfremt det sker, vil din 1. prioritetsskole stadig afsende brev/e-mail den 16. maj 2018 til dig.

Transportafstand og transporttid:

Hvordan opgøres transporten?

Transportafstanden via vejnettet opgøres via Google Maps. Alle opgørelser sker på samme grundlag og sådan at den korteste afstand ifølge Google Maps lægges til grund.

Bemærk, at transportafstand ikke er relevant for de elever, der

 • kan optages umiddelbart på 1. prioritetsskolen fordi de er
  • omgængere
  • ansøgere til pre-IB
  • Aspergers syndrom
  • Eliteidrætselever godkendt af Team Danmark
  • Elever på Musikalsk Grundkursus
  • Vurderet at have status af eliteidrætsudøvere af en kommunal eliteidrætsorganisation eller en af KL udpeget kommunal instans
 • har særlige faglige forudsætninger i forhold til et gymnasiums særlige profil på gymnasierne Aurehøj, Rysensteen og Skt. Annæ.

Jeg er uenig i opgørelsen af transportafstand

Alle ansøgeres transportafstand behandles ens og opgøres som afstanden mellem skolen og ansøgernes bopæl via Google Maps. De ansøgere, som bor tættest på skolen, får plads. Resten omfordeles. Alle opgørelser sker på samme grundlag (gå, cykle, køre bil), sådan at den korteste lægges til grund for fordelingen. Der tages ikke hensyn til ansøgerens egne målinger eller anvendelse af andre digitale søgemaskiner.

Trækket fra Google Maps sker i marts måned. Hvis du har lokalt kendskab til, at der efter den 15. marts vil ske væsentlige og varige ændringer i din transportafstand, skal du kontakte din 1. prioriterede skole herom (fx åbning af nye veje og broer).

Hvornår er transporttid relevant?

Transporttid er relevant for de elever, der optages på skoler, som de ikke selv har ønsket.

Skolen skal i denne situation ligge indenfor en rimelig transporttid fra elevens bopæl, og transporttiden må ikke overstige 60 minutter.

Jeg vil ikke gå på en skole, der hvor jeg bor

Udgangspunktet for fordelingen er transportafstand, og hvis du søger en skole langt fra din bopæl, kan du risikere at blive omfordelt til en anden skole med ledige pladser.

Er det en fejl, at jeg er blevet optaget på en skole, der ligger længere væk end min 1. prioritet?

Nej. Transporttidskriteriet er et hensyn til, at skolerne fyldes med de ansøgere, der har kortest afstand til skolen. De overskydende elever fordeles herefter til andre skoler og kan dermed få længere transporttid.

Lang transportafstand er ligegyldig for mig!

Fordelingsudvalget må ikke tage dette individuelle hensyn.

 

Kontakt Fordelingsudvalgenes Sekretariat

Telefon: 38 66 55 44 – fra 1. marts til 1. juli er der telefontid 10-13

Mail: Fordeling@regionh.dk


Redaktør