​​​​​​​​​​​​​

Den Europæiske Socialfond plus 2021 – 2027

​I perioden 2021 – 2027 kan Regionsrådene i Danmark indstille projekter for 20% af den samlede sum fra den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Midlerne skal bidrage til at styrke arbejdet med uddannelser, kompetencer og kvalificeret arbejdskraft i Region Hovedstaden.

Bagg​​rund​​​​​​

I perioden 2021 – 2027 kan Regionsrådene i Danmark indstille projekter for 20% af den samlede sum fra den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Midlerne skal bidrage til at styrke det arbejde, som regionerne allerede støtter gennem regionale budgetmidler indenfor uddannelser, kompetencer og kvalificeret arbejdskraft i regionerne, og følge den samme lovgivning. Region Hovedstaden får indstillingsret over 47,4 mio. kr. fra ESF+ for hele programperioden. Svarende til en samlet projektsum på 119 mio. kr., som udgøres af 40% finansiering fra ESF+, op til 35% medfinansiering fra regionerne og mindst 25% medfinansiering fra ansøgere.

Regionsrådet kan med henblik på at understøtte den regionale udviklingsstrategi yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til projekter på ungdomsuddannelser.

Den regionale udviklingsstrategi og politisk vedtagne rammeprogrammer for faglærte og STEM sætter rammer og retning for de udfordringer, som Region Hovedstaden ønsker at støtte med regionale budgetmidler og socialfondsmidler.

Udfordrin​​​​ger

Udviklingen af nye teknologier og digitaliseringen af mange funktioner i samfundet går lynhurtig. Det stiller nye og flere krav til os som borgere i fremtiden – både når vi vælger uddannelse, tjekker ind på arbejdsmarkedet eller bestiller tid hos lægen. Uddannelse er nøglen, der kan ruste den enkelte til fremtidens udfordringer og bidrage til en bæredygtig udvikling, så hovedstaden også i fremtiden er en grøn og innovativ metropol.

Det udfordrer udviklingen i vores region, at flere og flere virksomheder mangler arbejdskraft og må sige nej til ordrer, fordi det er svært at besætte ledige stillinger med personer, der har de rette kompetencer. Det er især faglærte og medarbejdere med naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer, der er mangel på.

Der er også udfordringer med at besætte ledige stillinger i den offentlige sektor. Det gælder særligt inden for sundheds- og velfærdsområdet, hvor mangel på fx sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på hospitaler og plejehjem kan blive en stor udfordring i fremtiden.

Samtidig står mange unge i hovedstadsregionen uden job eller kompetencegivende uddannelse. Det er et problem både for den enkeltes livskvalitet og handlemuligheder i livet og for den samlede arbejdsstyrkes kompetencer og potentialer.

Medvirke til at fler​​​e får naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompeten​cer. 

Der er behov for, at flere borgere på alle uddannelsesniveauer får naturfaglige, tekniske og digitale kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer. Det er afgørende, hvis vi som samfund skal gribe de muligheder, der ligger i digitaliseringen og den teknologiske udvikling. Det gælder også ift. udviklingen af nye løsninger, der kanvære med til at sikre den grønne omstilling. Netop disse kompetencer skal til, hvis vi skal indfri Danmarks ambitioner for klima og miljø.

Indenfor udvalgte områder kan efterspørgslen efter arbejdskraft blive så stor, at det kan være nødvendigt at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, fx inden for life science og forskning.

Bidrage til flere​​​ f​​aglærte

Det er nødvendigt, at flere vælger en erhvervsuddannelse og bliver faglærte, og at flere praktikpladser bliver besat af elever inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Faglærte kompetencer er vigtige, hvis vi skal lykkes med en succesfuld grøn omstilling. Det handler nemlig ikke kun om at udvikle nye højteknologiske løsninger, men også at vi fx bliver bedre til at genanvende materialer, så vores byggeri bliver mere bæredygtigt. Hvis behovet for faglært arbejdskraft bliver så stort, at indsatsen med at uddanne dansk arbejdskraft ikke er nok, kan der blive behov for at supplere arbejdsstyrken med kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Sikre adgang til attra​ktive uddannels​er

Der skal være et bredt uddannelsestilbud i hele hovedstadsregionen med gode transportmuligheder til uddannelsesinstitutionerne.

Borgerne skal have de bedste muligheder for at få uddannelse og kompetencer til fremtidens behov og til at skabe sig et godt liv. Det gælder både unge, som har brug for gode ungdomsuddannelser og sårbare og udsatte borgere, som har brug for lidt ekstra støtte for at komme videre i uddannelse eller job.

Læs den regionale udviklingsstrategi
Læs rammeprogrammet for Fremtidens Faglærte 
Læs rammeprogrammet Fremtidens STEM kompetencer i Hovedstadsområdet​

Annonceri​n​​​g

Der kan i denne runde søges om medfinansiering under begge temaer samt undertemaer for prioritet 2 Regional indsats "kompetencer til fremtiden og uddannelse til alle" i socialfondsprogrammet 2021-2027: Et stærkere Danmark gennem uddannelse og kompetencer. Socialfondsprogrammet kan læses her.​

2.2.1. Kompetenc​​​er til fremtiden: Regional indsats for at forbedre gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 

Det forventes, at der udmøntes 70% af midlerne fra ESF+ til dette tema i denne annonceringsrunde.

1. Bæredygtighed og​​​ grønne kompetencer

Ansøgninger skal ligge indenfor beskrivelsen i socialfondsprogrammet prioritet 2.2.1.1.

2. ST​​EM

Ansøgninger skal ligge indenfor beskrivelsen i socialfondsprogrammet prioritet 2.2.1.1.

3. Flere f​​aglærte

Ansøgninger skal ligge indenfor beskrivelsen i socialfondsprogrammet prioritet 2.2.1.1.

4. Fleksible​​ uddannelses- og læringsformer, udvikling af uddannelsesformater, didaktik, fag og nye fagkombinationer mv.

Ansøgninger skal ligge indenfor beskrivelsen i socialfondsprogrammet prioritet 2.2.1.1.

2.2.2: Uddannelse til al​le: Regional indsats for at fremme lige ​​adgang til og færdiggørelse af uddannelse for både unge og voksne

Det forventes, at der udmøntes 30% af midlerne fra ESF+ til dette tema i denne annonceringsrunde.

1. God uddannelsesdækning i hele re​gionen

Ansøgninger skal ligge indenfor beskrivelsen i socialfondsprogrammet prioritet 2.2.2.1.

2. Attraktive uddannelsesmilj​​øer, fastholdelse, trivsel og sundhed

Ansøgninger skal ligge indenfor beskrivelsen i socialfondsprogrammet prioritet 2.2.2.1.

3. Ugunstigt stillede grupper, herunder​ FGU og livslang læring

Ansøgninger skal ligge indenfor beskrivelsen i socialfondsprogrammet prioritet 2.2.2.1.

Regional Udvikling har i forbindelse med indstillingsretten haft afholdt fire informationsmøder for alle interesserede parter, hvor der blev fortalt indledende om mulighederne for ansøgning af midler fra ESF+. I forbindelse med annoncering, vil regional udvikling indkalde interesserede ansøgere til workshop.

Ansøgning

Krav til an​​​søg​er​

Ansøger skal have tilstrækkelig administrativ- og økonomisk kapacitet til at kunne drive et socialfondsprojekt.

Projekter skal bidrage til socialfondens effektmål. Projektet skal, i henhold til gældende indikatorvejledning, bidrage til de programfastsatte resultatindikatorer.

Effektkæde og kri​​tiske a​​ntagelser

Der skal udarbejdes en klar og logisk effektkæde, hvor de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i indsatsen beskrives. I effektkæden skal det fremgå hvad sammenhængen er mellem de aktiviteter, der igangsættes og de opstillede effekter. Desuden skal de kritiske antagelser for, hvordan indsatsen kommer til at virke efter hensigten, beskrives.

Bud​​​get 

Ansøger skal beskrive, hvorledes midlerne fordeles over projektets tidsperiode samt på hvilke konti i den valgte kontoplan. Der henvises til Udgiftstyper og tillæg i støtteberettigelsesreglerne. 

Læs Erhvervsstyrelsens støtteberettigelsesregler

​​Finans​​ierin​​g

Der udmøntes ved denne annoncering op til 42.6 mio. kr. total til projekter.

Projekterne finansieres med op til 17 mio. kr. fra ESF+, op til 15 mio. kr. fra regionale midler. Hertil skal partnerne medfinansiere minimum 10,6 mio. kr.

Der kan søges socialfondsmidler, uden at der samtidigt søges regionale midler, men der kan ikke søges regionale midler alene. Der kan søges om EU-tilskud op til 40 pct. af et projekts samlede budget.

Alle aktører kan ansøge om tilskud på op til 40 pct. af projektets samlede budget fra ESF+, til projekter som styrker regionernes arbejde på uddannelsesområdet og understøtter den regionale udviklingsstrategi i Region Hovedstaden.

Kun institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser (i henhold til LBK nr. 1269 af 29/11/2017) kan ansøge om medfinansiering fra regionen.

Ved ansøgning af regionale budgetmidler til medfinansiering, skal parter i projektets egen medfinansiering udgøre minimum 25 pct. af det totale budget. Medfinansiering kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, finde mv. Medfinansiering kan være et kontant beløb men kan også lægges som medgået tid.

Midlerne skal generelt udmøntes indenfor de gældende regler for anvendelse af midler fra ESF+ i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i Socialfondsprogrammet, i Socialfondsprogrammets indikatorvejledning samt i støtteberettigelsesregler. Den offentlige støtte i projekter under ESF+ skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU's statsstøtte- og udbudsregler.

Udvælgel​​s​​​​eskriterier

Udvælgelseskriterierne er udtryk for, hvad regionsrådet lægger særligt vægt på, når der prioriteres mellem ansøgninger.

Regionsrådet i Region Hovedstadens udvælgelseskriterier er:
 • Regi​onal Udvikli​​ng

  I hvilken grad bidrager projektet til udviklingen af kompetencer i regionen
 • Afhæ​ngighed af ​​tilskud og ekstern medfinansiering

  I hvilken grad er projektet afhængigt af regionale midler, og hvordan er potentialet for ekstern medfinansiering tænkt ind
 • Mulighed f​​or ska​​​lering

  I hvilken grad kan erfaringer og resultater kan deles og udbredes til andre skoler og komme andre til gavn
 • Bredt pa​​​rtners​kab

  I hvilken grad realiseres aktiviteterne i partnerskaber mellem både andre uddannelsesinstitutioner, videns organisationer og andre relevante aktører og bidrager det til tværfaglighed i arbejdet
 • Nyskaben​​​​de

  I hvilken grad repræsenterer aktiviteterne nye måder at løse de regionale udfordringer på og er aktiviteterne supplerende i forhold til tidligere projekter

Region Hovedstaden forbeholder sig retten til at prioritere i indkomne ansøgninger.

Proces

Alle ansøgninger skal være regionen i hænde senest den 31. august 2022 kl. 12.00.

Ansøger skal gøre brug af det elektroniske ansøgningsskema i linket nedenfor:
https://tasportalprod.erst.dk/TAS_Dashboard_PROD/Login/?returnUrl=%2fTAS_Dashboard_PRO​D%2f​

Alle indkomne ansøgninger behandles i regionsrådet den 25. oktober 2022. Når regionsrådet har taget stilling til de indkomne ansøgninger og der foreligger et referat fra mødet overdrages ansøgningerne til Erhvervsstyrelsen for legalitetskontrol og udstedelse af tilsagn eller afslag.

De ansøgninger, som regionsrådet indstiller til tilsagn, vil efter regionsrådets møde få et betinget tilsagn på den regionale medfinansiering, under forudsætning af at den øvrige medfinansiering opnås.

Det anbefales, at potentielle ansøgere tager en indledende dialog med administrationen. Der vil være mulighed for løbende dialog med administrationen i processen.

Vejledninger og mere information

Vi anbefaler, at ansøgere sætter sig ind i og gør brug af de relevante vejledninger og dokumenter der vedrører ansøgningsrunden.

Der er udviklet en vejledning til at assistere ansøgere, når de skal udfylde det digitale ansøgningsskema. Vejledningen kan downloades her.

Der er oprettet en startpakke, som indeholder brugbare oplysninger og dokumenter, herunder kontoplansvejledninger, indikatorvejledning, vejledning og start- og slutoplysninger mv. Startpakken kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside nedenfor: 
https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/​

Ydermere skal der oplyses, at ved ansøgning af socialfondsmidler skal der i projektets budget allokeres 200.000 kr. i udgifter til evaluering og revision jfr. afsnit 19 i Vejledning om støtteberettigelse.

Ved ansøgning, skal ansøgere bekræfte og acceptere reglerne om behandling af persondata. Underretning om behandling af personoplysninger kan findes her​.​

T​​​​id​​sp​lan

31. august 2022 kl. 12.00: Frist for indsendelse af ansøgningsskema til politisk godkendelse.

25. oktober 2022: Projekter indstilles til afslag eller tilsagn i regionsrådet.

Ansøgninger til midler fra ESF+ skal herefter legalitetskontrolleres i Erhvervsstyrelsen, og der kan forventes endelig tilbagemelding i december 2022.

Annonceringen gennemføres under betingelse af politisk godkendelse af socialfondsprogrammet.
​​Redaktør