Advisory Board

​Vi har samlet en række eksperter, der skal rådgive UNGEPANELERNE I DANMARK ud fra hver af deres fagområde og erfaringer. Advisory Boardet skal bl.a. agere som sparringspartnere i arbejdet med de vedtaget indsatsområder, udvikling og fremdrift af UNGEPANELERNE I DANMARK, nye interessenter og projekter.

Annette Wandel

Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter, fysioterapeut og Master i Public Policy.

Annette har 25 års indgående kendskab til sundhedsvæsnet ud fra et både fagligt, politisk og brugerorienteret perspektiv. Annette har arbejdet som fysioterapeut i kommunalt og regionalt regi og beklædt forskellige stillinger som sundhedspolitisk rådgiver. I sin funktion som vicedirektør i Danske Patienter er hun også leder af Danske Patienters politiske team.

Inge Pia Christensen

Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital. Master i offentlig ledelse.

Inge Pia har stor ledelsesmæssig erfaring fra bl.a. 9 år som oversygeplejerske på børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, og senere 5 år som del af Hospitalsenheden Horsens som sygeplejefaglig direktør. Blandt meget andet er Inge Pia optaget af at udvikle en evidensbaseret praksis med udgangspunkt i patientens perspektiv. Inge Pia var medlem af Ungdomsmedicinsk Videnscenters internationale Ekspert- og evalueringsgruppe under videnscenterets tre års etableringsfase.  

Tina Schøler Reimann

Tina Schøler Reimann, sygehuslærer, Sydvestjysk Sygehus, formand for Danmarks specialpædagogiske forening, samt Pædagogisk og didaktisk konsulent for Virtus – Virtuel undervisning. 

Tina har haft stor betydning for udvikling af sygehusundervisning, både gennem foreningsarbejde, og projektarbejde med fokus på at støtte elever med kroniske eller langvarige sygdomme til bedre læring (’Skole For Mig’). Tina har stor erfaring med samarbejde på tværs af kommunale instanser og på tværs af sygehusvæsnet, skolevæsnet og andre kommunale tilbud. 

Thomas Leth Frandsen

Thomas Leth Frandsen, børnelæge, projektchef i BørneRiget, MD, PhD., med børnekræft som ekspertområde. 

Thomas har igennem en årrække arbejdet som overlæge og daglig lægelig leder af sengeafsnittet på børnekræftafdelingen på Rigshospitalet. Er fortsat aktiv forsker indenfor alvorlige bivirkninger og senfølger til behandling af leukæmi i børnealderen. I BørneRiget har Thomas fokus på forandringsledelse, forskningsstrategi, organisationsændringer og arbejdsgange med vægt på brugerperspektivet. Der arbejdes aktivt med inddragelse af børn, unge, gravide og med den samlede families oplevelser under behandlingen. 

Ruth Gøjsen

Ruth Gøjsen, forkvinde, Medborgerne, chefkonsulent, Deltager Danmark. 

Ruth har mange års erfaring i arbejdet med ledelse og samskabelses-, organiserings- og udviklingsprocesser. Ruth har arbejdet med samskabelse og borgerinddragelse i en række af landets kommuner og på tværs af landegrænser. Hun har meget erfaring med frivillighed og civilsamfundet, som forkvinde, iværksætter og underviser i og for forskellige kontekster.

Susan Ishøy Michelsen

Susan Ishøy Michelsen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 

Susan har i mange år forsket i børn og unge med funktionsbegrænsning og sygdom. Hun har bl.a. været med i udarbejdelsen og udgivelsen af rapporten ’Trivsel og hverdagsliv blandt børn og unge med kronisk sygdom’ der er baseret på en landsdækkende undersøgelse hvor 10.792 elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser deltog. Hun har stor indsigt i unge med kroniske sygdomme, deres trivsel og de udfordringer der er forbundet med deres diagnoser.

Theodor Gjerding

Theodor Gjerding, landsformand, SIND Ungdom, studentermedhjælper DSU, medlem af Frivilligrådet. 

Theodor har stor erfaring med politisk arbejde bl.a. som kampagneleder for Maria Gudme, og nu som landsformand for SIND ungdom hvor han er med til at præge den politiske dagsorden. Via hans tidligere bestyrelsespost og hans nuværende arbejde som landsformand i SIND Ungdom har Theodor opnået et indgående kendskab til unges udfordringer i mødet med sundhedsvæsnet. 

Eva Hommel

Eva Hommel, overlæge i ungeteam, Steno Diabetes Center, Copenhagen, bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Ungdomsmedicin. 

Eva arbejder til dagligt med unge diagnosticeret med diabetes og har blandt andet haft et stort fokus på transitionsforløbet i overgangen fra børne- til voksenafdeling. 


Laura Wesseltoft

Laura Wesseltoft, medlem af Rigshospitalets ungepanel og UNGEPANELERNE I DANMARK (UPD). Laura har gennem arbejdet i det lokale ungepanel og UPD bl.a. bidraget i planlægningen af BørneRiget, været med på Tour de Ungepanel, været i foretræde i Folketinget, deltaget i debat på Folkemødet og skrevet debatindlæg om kronisk og alvorligt syges ret til støtte under uddannelse.


Henriette Berthel

Henriette Berthel, medlem af Kræftværkets ungepanel og UNGEPANELERNE I DANMARK (UPD). Henriette har gennem arbejdet i det lokale ungepanel og UPD bl.a. bidraget med at sætte fokus på de kronisk og alvorligt syge unge i uddannelsessystemet, indrettet ungestuer i to ambulatorier og sikret at unge kan få lattergas ved undersøgelser, der kan være forbundet med ubehag. 


Pernille Raasthøj Mathiesen

Pernille Raasthøj Mathiesen, overlæge, Børne- og Ungeafdelingen, Slagelse Sygehus, medlem af Børnerådet, formand Børnemedicinsk Udvalg i Dansk Pædiatrisk Selskab. 

Pernille har erfaring som administrator og organisator fra talrige udvalgsarbejder og bestyrelsesposter. Blandt andet har hun været formand for Dansk Pædiatrisk Selskab og mangeårigt bestyrelsesmedlem i selskabet. Hun er inspektor under Sundhedsstyrelsen og har altid været meget engageret i uddannelse af læger.


Redaktør