Advisory Board

Vi har samlet en række eksperter, der skal rådgive Ungepanelerne i Danmark. Medlemmerne af Advisory Board skal blandt andet agere sparringspartnere i arbejdet med de vedtagne indsatsområder, udvikling og fremdrift af Ungepanelerne i Danmark, nye interessenter og projekter.

​​​

Annette Wandel

Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter, fysioterapeut og Master i Public Policy.

Annette har 25 års indgående kendskab til sundhedsvæsnet ud fra et både fagligt, politisk og brugerorienteret perspektiv. Annette arbejder nu som vicedirektør i Danske Patienter for at fremme vilkår for patienter og pårørende og indgår som leder i ViBIS (Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet). Annette har tidligere arbejdet som fysioterapeut i kommunalt og regionalt regi og beklædt forskellige stillinger som sundhedspolitisk rådgiver.


Eva Weinre​ich-Jensen

Eva Weinreich-Jensen, chefrådgiver, Danske Regioner (Cand.scient.pol.). 

Eva har arbejdet med interessevaretagelse på sundhedsområdet gennem en række år, har været AC-udvalgssekretær for diverse politiske udvalg, er projektleder på Danske Regioners Folkemødedeltagelse samt repræsenterer Danske Regioner i internationale organisationer, senest som præsident for HOPE (European Hospital and Healthcare Federation). Et ekstraordinært møde mellem regionale politikere og en række unge fra diverse ungepatientorganisationer på Folkemødet i 2012 satte gang i et netværk af unge patienter på tværs af organisationer, som Eva var tovholder for.​

Line Skov H​øst

Line Skov Høst, projektleder, Steno Diabetes Center Odense

Line arbejder organisatorisk med unge med diabetes og overgangen fra børne- og ungeafdelingerne til voksenafdelinger og er aktuelt projektleder for et initiativ, der udrulles på alle sygehuse i Region Syddanmark, som har til formål at gøre denne overgang så god og tryg som mulig. Line kan få ’anbefalinger på området’ til at blive til konkrete indsatser i virkeligheden. Lines fokus er at undgå Bermuda-trekanten mellem forskellige sektorer og i stedet få systemerne til arbejde sammen for at understøtte unge, som har brug for en ekstra hånd – eller et særligt tilbud. I den sammenhæng trækker hun på erfaringer fra skole- og uddannelsesområdet i en kommune og en bestyrelsespost på en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger.​

Lone Fredensborg

Lone Fredensborg, chefsygeplejerske, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, Master i Public Governance.

Lone har flere års ledelseserfaring fra blandt andet ni år som oversygeplejerske i Børn og Unge ved Aarhus Universitetshospital og fire år som chefsygeplejerske i Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens. Siden 2019 er Lone chefsygeplejerske i Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital. Lone vægter dialog, nærvær og involvering meget højt, og hendes fokus er særligt på tværfagligt samarbejde og på høj faglig kvalitet og sammenhæng i patientforløb. 

Med sin mangeårige erfaring inden for børne- og ungeområdet er Lone meget bevidst om vigtigheden af inddragelse af de unge patienter i sundhedsvæsenet og er optaget af, hvordan vi kan arbejde for et sammenhængende og ungevenligt sundhedstilbud.​

Lotte Frilev

​Lotte Frilev, chefsygeplejerske, Børne- og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Lotte har mange års erfaring som leder i Børne og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital. Det er vigtig for Lotte, at arbejder for det gode og sikre patientforløb, som bygger på nye og tværfaglige samarbejder, dygtige medarbejdere samt forskning og udvikling. 

Lotte har særligt fokus på at medvirke til udvikle et ungevenligt sundhedsvæsen med udgangspunkt i de unges oplevelse. Her er vigtigt, at vi inddrager de unge og har gode overgange i skiftet mellem unge- og voksenafdelingen. Der er også væsentligt, at vi bliver klogere på hvordan vi kan understøtte et godt ungdomsliv og trivsel for unge med længerevarende sygdom.

Malene Boas

Malene Boas, børnelæge, ph.d., cheflæge på Børne- og Ungeafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde

Malene er ekspert i diabetes, vækst- og hormonsygdomme hos børn og unge. Tidligere formand for og mange​ års organisatorisk arbejde i Dansk Pædiatrisk Selskab.

Malene har årelang erfaring med det kliniske arbejde med unge patienter og deres udfordringer med balancen mellem ungdomsliv og kronisk sygdom. Hun arbejder på det organisatoriske og kliniske plan med at skabe gode rammer for unge patienter i hospitalsvæsenet med det formål at opnå bedst mulig trivsel med kronisk sygdom, sygdomsaccept samt gode overgange til voksenlivet og voksenafdelinger. Hun arbejder tværfagligt med fokus på kommunikation, fællesskaber og patientinddragelse.​​

Niels Westerhoek

Niels Westerhoek, medlem af ungepanelet på henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Steno Diabetes Center Nordjylland samt Ungepanelerne i Danmark (UPD) 

Niels har været aktiv i UPD siden 2021. Han har blandt andet deltaget i Folkemødet som debattør ved flere events, stillet op til interviews, bidraget til faglige artikler om et ungevenligt sundhedsvæsen og været med til at planlægge UPD’s bidrag til Dansk Ungdomsmedicinsk Konference i 2023. Til daglig arbejder Niels som landmand.​

Olivia Braad Honoré

Olivia Braad Honoré, medlem af Rigshospitalets ungepanel og Ungepanelerne i Danmark (UPD)

Olivia har været medlem af UPD siden 2018 og har i sit frivillige virke engageret sig i mange aktiviteter. Olivia har blandt andet deltaget i en paneldebat på Ungdommens Folkemøde, medvirket i kampagnen Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen og skrevet og holdt tale på Christiansborg til UPD’s konference af samme navn i 2022. Til daglig studerer Olivia filosofi på Københavns Universitet og er studentermedhjælper i et forskningsteam på Steno Diabetes Center Copenhagen.​​

Ruth Gøjsen

Ruth Gøjsen, chef for organisation og læring, DeltagerDanmark. 

Ruth har mange års erfaring i arbejdet med ledelse og samskabelses-, organiserings- og udviklingsprocesser. Ruth har arbejdet med samskabelse og borgerinddragelse i en række af landets kommuner og på tværs af landegrænser. Hun har meget erfaring med frivillighed og civilsamfundet som forkvinde, iværksætter og underviser i og for forskellige kontekster.​


Signe Ventzel

Signe Ventzel, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien 

Signe er uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har arbejdet i specialet i henholdsvis Region Midt og Region Nord siden 2010. I de seneste år har hun varetaget ledelsen af et ungdomspsykiatrisk ambulant afsnit. Signe har tidligere siddet i bestyrelsen i Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og har blandt andet deltaget i udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi.

Signe har i sin nuværende stilling fokus på at sikre gode patientforløb indenfor de tilgængelige ressourcer, og særligt centralt er arbejdet med at skabe hensigtsmæssige overgange mellem ungdoms- og voksenregi samt samarbejdet mellem psykiatrien og det omgivende samfund.

Susan I​​​shøy Michelsen

Susan Ishøy Michelsen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Susan har i mange år forsket i børn og unge med funktionsbegrænsning og sygdom, primært baseret på spørgeskemaundersøgelser og registre med sociale og helbredsmæssige oplysninger. Hun har stor indsigt i unge med kronisk sygdom, deres trivsel og de udfordringer, der er forbundet med deres diagnoser.​​


Thomas Leth Frandsen

Thomas Leth Frandsen, børnelæge, lægelig seniorprojektchef i Mary Elizabeths Hospital, MD, ph.d., med børnekræft som ekspertområde. 

Thomas har igennem en årrække arbejdet som overlæge og daglig lægelig leder af sengeafsnittet på børnekræftafdelingen på Rigshospitalet. Er fortsat aktiv forsker indenfor alvorlige bivirkninger og senfølger til behandling af leukæmi i børnealderen. I Mary Elizabeths Hospital har Thomas fokus på forandringsledelse, forskningsstrategi, organisationsændringer og arbejdsgange med vægt på brugerperspektivet. Der arbejdes aktivt med inddragelse af børn, unge, gravide og med den samlede families oplevelser under behandlingen.

Tina Schøler Reimann​

Tina Schøler Reimann, sygehuslærer, Sydvestjysk Sygehus, formand for Danmarks specialpædagogiske forening, samt Pædagogisk og didaktisk konsulent for Virtus – Virtuel undervisning.

Tina har haft stor betydning for udviklingen af sygehusundervisning, både gennem foreningsarbejde og projektarbejde med fokus på at støtte elever med kroniske eller langvarige sygdomme til bedre læring (’Skole For Mig’). Tina har stor erfaring med samarbejde på tværs ​af kommunale instanser og på tværs af sygehusvæsenet, skolevæsenet og andre kommunale tilbud.​


Redaktør