Advisory Board

​Vi har samlet en række eksperter, der skal rådgive UNGEPANELERNE I DANMARK ud fra hver af deres fagområde og erfaringer. Advisory Boardet skal bl.a. agere som sparringspartnere i arbejdet med de vedtaget indsatsområder, udvikling og fremdrift af UNGEPANELERNE I DANMARK, nye interessenter og projekter.

Annette Wandel

Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter, fysioterapeut og Master i Public Policy.

Annette har 25 års indgående kendskab til sundhedsvæsnet ud fra et både fagligt, politisk og brugerorienteret perspektiv. Annette har arbejdet som fysioterapeut i kommunalt og regionalt regi og beklædt forskellige stillinger som sundhedspolitisk rådgiver. I sin funktion som vicedirektør i Danske Patienter er hun også leder af Danske Patienters politiske team.


Lone Fredensborg

Lone Fredensborg, oversygeplejerske Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, Master i Public Governance.

Lone har flere års ledelseserfaring fra bl.a. 9 år som afdelingssygeplejerske i Børn og Unge ved Aarhus Universitetshospital og 4 år som oversygeplejerske i Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens. Siden 2019 er Lone oversygeplejerske i Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital. Lone vægter dialog, nærvær og involvering meget højt, og hendes fokus er særligt på tværfagligt samarbejde og på høj faglig kvalitet og sammenhæng i patientforløb. Med sin mangeårige erfaring inden for børne- og ungeområdet er Lone meget bevidst om vigtigheden af inddragelse af de unge patienter i sundhedsvæsenet.

Tina Schøler Reimann

Tina Schøler Reimann, sygehuslærer, Sydvestjysk Sygehus, formand for Danmarks specialpædagogiske forening, samt Pædagogisk og didaktisk konsulent for Virtus – Virtuel undervisning. 

Tina har haft stor betydning for udvikling af sygehusundervisning, både gennem foreningsarbejde, og projektarbejde med fokus på at støtte elever med kroniske eller langvarige sygdomme til bedre læring (’Skole For Mig’). Tina har stor erfaring med samarbejde på tværs af kommunale instanser og på tværs af sygehusvæsnet, skolevæsnet og andre kommunale tilbud. 

Thomas Leth Frandsen

Thomas Leth Frandsen, børnelæge, projektchef i BørneRiget, MD, PhD., med børnekræft som ekspertområde. 

Thomas har igennem en årrække arbejdet som overlæge og daglig lægelig leder af sengeafsnittet på børnekræftafdelingen på Rigshospitalet. Er fortsat aktiv forsker indenfor alvorlige bivirkninger og senfølger til behandling af leukæmi i børnealderen. I BørneRiget har Thomas fokus på forandringsledelse, forskningsstrategi, organisationsændringer og arbejdsgange med vægt på brugerperspektivet. Der arbejdes aktivt med inddragelse af børn, unge, gravide og med den samlede families oplevelser under behandlingen. 

Ruth Gøjsen

Ruth Gøjsen, forkvinde, Medborgerne, chefkonsulent, Deltager Danmark. 

Ruth har mange års erfaring i arbejdet med ledelse og samskabelses-, organiserings- og udviklingsprocesser. Ruth har arbejdet med samskabelse og borgerinddragelse i en række af landets kommuner og på tværs af landegrænser. Hun har meget erfaring med frivillighed og civilsamfundet, som forkvinde, iværksætter og underviser i og for forskellige kontekster.

Susan Ishøy Michelsen

Susan Ishøy Michelsen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 

Susan har i mange år forsket i børn og unge med funktionsbegrænsning og sygdom. Hun har bl.a. været med i udarbejdelsen og udgivelsen af rapporten ’Trivsel og hverdagsliv blandt børn og unge med kronisk sygdom’ der er baseret på en landsdækkende undersøgelse hvor 10.792 elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser deltog. Hun har stor indsigt i unge med kroniske sygdomme, deres trivsel og de udfordringer der er forbundet med deres diagnoser.​

Theodor Gjerding

Theodor Gjerding, Landsformand i SIND Ungdom og studentermedhjælper DSU.

Theodor har siden 2018 været landsformand i SIND Ungdom, der arbejder med psykisk sårbare unge. Via dette arbejde har Theodor opnået et indgående kendskab til unges udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet, specielt psykiatrien. I tillæg til dette har hans dagligdag i det politiske miljø givet ham erfaring med bl.a. interessevaretagelse og udvikling af politik.


Eva Hommel

Eva Hommel, overlæge i ungeteam, Steno Diabetes Center, Copenhagen, bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Ungdomsmedicin. 

Eva arbejder til dagligt med unge diagnosticeret med diabetes og har blandt andet haft et stort fokus på transitionsforløbet i overgangen fra børne- til voksenafdeling. Laura Wesseltoft

Laura Wesseltoft, medlem af Rigshospitalets ungepanel og UNGEPANELERNE I DANMARK (UPD). Laura har gennem arbejdet i det lokale ungepanel og UPD bl.a. bidraget i planlægningen af BørneRiget, været med på Tour de Ungepanel, været i foretræde i Folketinget, deltaget i debat på Folkemødet og skrevet debatindlæg om kronisk og alvorligt syges ret til støtte under uddannelse.Henriette Berthel

Henriette Berthel, medlem af Kræftværkets ungepanel og UNGEPANELERNE I DANMARK (UPD). Henriette har gennem arbejdet i det lokale ungepanel og UPD bl.a. bidraget med at sætte fokus på de kronisk og alvorligt syge unge i uddannelsessystemet, indrettet ungestuer i to ambulatorier og sikret at unge kan få lattergas ved undersøgelser, der kan være forbundet med ubehag. Pernille Raasthøj Mathiesen

Pernille Raasthøj Mathiesen, overlæge, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital, medlem af Børnerådet, formand Børnemedicinsk Udvalg i Dansk Pædiatrisk Selskab. 

Pernille har erfaring som administrator og organisator fra talrige udvalgsarbejder og bestyrelsesposter. Blandt andet har hun været formand for Dansk Pædiatrisk Selskab og mangeårigt bestyrelsesmedlem i selskabet. Hun er inspektor under Sundhedsstyrelsen og har altid været meget engageret i uddannelse af læger.


Eva Weinreich-Jensen

Eva Weinreich-Jensen, seniorkonsulent i Danske Regioner (Cand.scient.pol.). 

Eva har arbejdet med interessevaretagelse på sundhedsområdet gennem en række år, har været AC-udvalgssekretær for diverse politiske udvalg, er projektleder på Danske Regioners Folkemødedeltagelse, samt repræsenterer Danske Regioner i internationale organisationer, senest som præsident for HOPE (European Hospital and Healthcare Federation). Et ekstraordinært møde mellem regionale politikere og en række unge fra diverse unge patientorganisationer på Folkemødet i 2012 satte gang i et netværk af unge patienter på tværs af organisationer, som Eva var tovholder for.

Charlotte Blix

Charlotte Blix, sygeplejerske, Master of Public Administration.

Charlotte har ledet BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet siden 1995 og etablerede Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) på Rigshospitalet i 2008 i samarbejde med overlæge Kirsten Boisen. I den forbindelse har Charlotte stået for kontakten til Egmont Fonden, som har finansieret UMV, og ledet centret indtil 2020. Charlotte lægger nu ressourcer i forandringsarbejdet henimod BørneRiget med fokus på bl.a. brugerinddragelse, partnerskaber mellem patienter, pårørende og personale, sammenhæng i forløb, herunder implementering af transitionsforløb for de unge, og understøttelse af en fælles holistisk kultur med særlig hensyntagen til de unges særlige behov.​Redaktør