Baggrund

Baggrunden for  UNGEPANELERNE I DANMARK og ungeinddragelse.

Inddragelse af unge

I sommeren 2015 udarbejdede Egmont Fonden en rapport om børne- og ungeinddragelse i samfundets beslutningsprocesser. I den forbindelse blev der afholdt workshop på Rigshospitalet (Egmont Fonden, 2015). Denne rapport gjorde det tydeligt, at unge ikke bare bør høres, de vil høres: "Jeg ville ønske at folk gav sig mere tid til at forstå frem for bare hurtigt at dømme" udtalte Signe fra Rigshospitalets ungepanel (Egmont Fonden: "Børn og unges perspektiver på inddragelse", 2015).

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2010 en rapport om "Inddragelse af unge i Sundhedsprojekter" (Sundhedsstyrelsen, 2010). Med afsæt i Harts deltagelsesstige opfordres der til, at børn og unge inddrages i ægte deltagelse (trin 4-8). Inddragelse på lavere niveauer vil højest have symbolsk værdi. Læs mere i Sundhedsstyrelsens rapport.

I år 2010 udkom også den britiske rapport "Not just a phase" om børne- og ungeinddragelse i sundhedssektoren. Også her anvendes Harts model, der er anvendelig i forhold til at sikre, at ungeinddragelsen ikke blot bliver symbolsk, men at der er tale om reel medindflydelse på beslutningsniveau. Læs mere i Royal College of Paediatrics and Child Health's rapport.

Medbestemmelse er en ret

I Bruxelles har 13 EU-lande indgået et samarbejde om at styrke indsatsen for unges mentale helbred i EU – bl.a. ved at inddrage unge i relevante beslutningsprocesser. Danmark er ikke en del af samarbejdet, men i forbindelse med dette projekt er det værd at bemærke, at ungeinddragelse har europæisk relevans. EU-samarbejdet hedder Edocare og har en bred faglig forankring ift. merværdien af at inddrage unge i relevante beslutningsprocesser. Edocare udarbejder anbefalinger og retningslinjer ikke blot til EU, men har ved flere lejligheder også arbejdet sammen med WHO.

WHO har også fokus på, at unge aktivt inddrages i beslutninger i sundhedssektoren, der berører dem - bl.a. med rapporten "Global Standards for quality health care services for adolescents" (WHO, 2015). Deres anbefalinger har været en del af grundlaget for ungefokusset både i Norge, Danmark  og Bruxelles. I år 2001 udgav UNICEF "The Participation Rights of Adolescents" (UNICEF, 2001). I tråd med anbefalingerne fra WHO, påpeger UNICEF også at unge ikke blot bør have medindflydelse på beslutninger, der vedrører dem, men at det er deres ret. 

At medbestemmelse er en ret – også for børn og unge – kommer fra FN's børnekonvention fra 1989, der i sin grundlov paragraf D har til at stå at børn har ret til: "At have medbestemmelse" (FN, 1989). Det måske mest velintegrerede eksempel på at sikre børn og unges ret til at have med indflydelse, kommer fra det britiske Department of Health, der i 2011 udgav rapporten "Quality criteria for young people friendly health service" (Department for Health, 2011). Her fremhæves det at unge ikke alene skal høres, men de skal også være med til at forme sundhedsvæsnet for at kunne gøre sundhedsvæsnet ungevenligt.  

Ungeinddragelse ved hjælp af Ungepaneler 

I forbindelse med udarbejdelsen af projektbeskrivelsen til UNGEPANELERNE I DANMARK, har der været studieture til Oslo og Bruxelles. Formålet med begge ture har været at kunne kvalificere den organisatoriske oprettelse af UNGEPANELERNE I DANMARK samt sikre en forankring, der beror på internationale anbefalinger. 

I Norge hedder et ungepanel et ungeråd. I slut november 2015 blev det skriftligt anbefalet på politisk niveau, at alle hospitaler i Norge opretter ungeråd samt tage unge med i relevante beslutningsprocesser. Læs nyheden på Ungdomsmedisin ved Akershus Universitetssykehus' hjemmeside.

Ungeråd i Norge er organiseret med en ansat koordinator på hvert hospital samt med en formand og en næstformand i hvert ungeråd. En hjemmeside er oprettet, hvor særligt E-learning bliver brugt til at udbrede kendskabet til ungeråd. Ungeråd i Norge er tæt forankret sammen med organisationen Ungefunksjonshemmede samt øvrige patientforeninger, der står for at nominere unge til at være en del af ungerådene.

I Danmark er ungepaneler i Region Hovedstaden blevet en del af regionens BørneUngePolitik og strategi (Region Hovedstaden, 2014) på baggrund af Ungdomsmedicinsk Videnscenters (UMV) positive erfaringer med rådgivning fra unge. 

Redaktør