Fra projekt til forankring

Unge, der lever med kronisk og alvorlig sygdom, har en række fælles udfordringer. Mange har behov for støtte til at håndtere og balancere et ungdomsliv med sygdom for at opnå samme muligheder som raske unge for at realisere deres potentiale og deltage i samfundslivet – både på kort og lang sigt.

UNGEPANELERNE I DANMARK er udviklet over tre år, med støtte fra Egmont Fonden og aktuelt repræsenterende 13 hospitalers lokale ungepaneler. Hvor de lokale ungepaneler inddrages af afdelinger og hospitalsledelser i udvikling af lokale initiativer, arbejder UNGEPANELERNE I DANMARK for at forbedre forholdende på samfundsmæssigt plan. 

I projektperioden har UNGEPANELERNE I DANMARK opnået stor opmærksomhed, og positive tilkendegivelser om vigtigheden af arbejdet fra fagfolk, hospitalsledelser og politikere. Blandt andet fordi det er det eneste initiativ i Danmark, der repræsenterer, organiserer og samler unge med kroniske og alvorlige sygdomme på tværs af diagnoser, regioner og hospitaler. 

Ungdomsmedicinsk Videncenter (UMV) tog initiativ til  UNGEPANELERNE I DANMARK pga. egne erfaring med inddragelse af unge patienter i arbejdet med at forbedre forholdene for denne gruppe unge. Derudover har FNs Børnekonvention om inddragelse af unge, Sundhedsstyrelsens anbefaling af unges inddragelse i udvikling og implementering af indsatser og politikker målrettet unge, samt Egmont Fondens arbejde med inddragelse af unge  skabt det vidensbaserede grundlag.  

Med fortsat base på Rigshospitalet arbejder UNGEPANELERNE I DANMARK på at sikre forankring af et sekretariat der kan sikre daglig ledelse, koordinering, kommunikation, synergi, hjælp til opstart af ungepaneler lokalt og løsning af praktiske opgaver.

Læs mere her om baggrunden for  UNGEPANELERNE I DANMARK og ungeinddragelse.


Redaktør