Hvad laver UNGEPANELERNE I DANMARK

Hvor de lokale ungepaneler inddrages af afdelinger og hospitalsledelser i udvikling af lokale initiativer, arbejder UNGEPANELERNE I DANMARK for at forbedre forholdende på samfundsmæssigt plan. De lokale ungepaneler vælger 2-4 deltagere til UNGEPANELERNE I DANMARK og bidrager til strategien for landsdækkende initiativer og aktiviteter.

De lokale ungepaneler er organiseret så de har en eller flere faglige koordinatorer (fx læge, sygeplejerske eller psykolog), som faciliterer møderne. Det er ofte også koordinatorerne, der indkalder til møderne, fremsender dagsorden, og skriver referat.

Dagsordenen er som regel en kombination af de unges egne idéer til forbedrede forhold for unge patienter, men også rådgivning og feed back på hospitalets konkrete opgaver og projekter. Det kan være alt fra diskussioner om ungevenlig kommunikation til rådgivning om ungevenlig mad, ungevenlig indretning, input til faglige kapitler, deltagelse i konferencer etc.

Emner med sammenfald og sammenhængskraft tages op i UNGEPANELERNE I DANMARK, som fx også kan stå for prioritering af undervisning af sundhedsprofessionelle og andre interessenter lokalt og nationalt, idéudvikling og kvalificering af informations- og fagligt materiale på tværs af regionerne. 

Endelig tages fælles udfordringer op om bearbejdes under et særligt punkt, mærkesager. Læs mere om de unges igangværende mærkesager.

Redaktør