Hvad laver UNGEPANELERNE I DANMARK

Hvor de lokale ungepaneler inddrages af afdelinger og hospitalsledelser i udvikling af lokale initiativer, arbejder UNGEPANELERNE I DANMARK for at forbedre forholdende på samfundsmæssigt plan. De lokale ungepaneler vælger 2-4 deltagere til UNGEPANELERNE I DANMARK og bidrager til strategien for landsdækkende initiativer og aktiviteter.

De lokale ungepaneler er organiseret så de har en eller flere faglige koordinatorer (fx læge, sygeplejerske eller psykolog), som faciliterer møderne. Det er ofte også koordinatorerne, der indkalder til møderne, fremsender dagsorden, og skriver referat.

Dagsordenen er som regel en kombination af de unges egne idéer til forbedrede forhold for unge patienter, men også rådgivning og feed back på hospitalets konkrete opgaver og projekter. Det kan være alt fra diskussioner om ungevenlig kommunikation til rådgivning om ungevenlig mad, ungevenlig indretning, input til faglige kapitler, deltagelse i konferencer etc.

Emner med sammenfald og sammenhængskraft tages op i UNGEPANELERNE I DANMARK, som fx også kan stå for prioritering af undervisning af sundhedsprofessionelle og andre interessenter lokalt og nationalt, idéudvikling og kvalificering af informations- og fagligt materiale på tværs af regionerne. 

UNGEPANELERNE I DANMARK arbejder aktuelt med en kampagne, der skal sikre et mere ungevenligt sundhedsvæsen.Vi har først nu fået danske anbefalinger for et ungevenligt sundhedsvæsen. Disse anbefalinger kan støtte sundhedsvæsenet til at tilpasse pleje og behandling til unges udvikling, særlige behov og ungdomsliv. Målet er at sikre unge patienters trivsel og sundhed på både kort og lang sigt. 

Anbefalingerne er defineret af kronisk syge unge, læger og sygeplejersker samt ledelser fra både pædiatri, psykiatri og udvalgte voksenspecialer. Anbefalingernes tilbliven er sket i lyset af Egmont Fondens støtte til etablering og udvikling af Ungdomsmedicinsk Videnscenter under projektet ”Fra passiv patient til aktiv ung”.

ANBEFALINGERNE:
  1. KOMPETENCER OG ARBEJDSGANGE
  2. KOMMUNIKATION
  3. INDDRAGELSE
  4. FOKUS PÅ UNGDOMSLIVET
  5. AUTONOMI OG TRANSITION

Anbefalingerne bliver afsættet for kampagnen #SygRespekt, som de unge i UNGEPANELERNE I DANMARK er i fuld gang med at udvikle, og som vil blive eksekveret i 2021/22. Kampagnen er støttet af Egmont Fonden. 

Ambitionen bag kampagnen #SygRespekt er at få de konkrete anbefalinger til at blive til praksis på landets hospitaler. Kampagnen skal løbe over et år med forskellige højdepunkter og vil både bestå af materialer, film, (corona-tilpassede) aktiviteter og generel markedsføring.

Endelig tages fælles udfordringer op om bearbejdes under et særligt punkt, mærkesager. Læs mere om de unges igangværende mærkesager.


Redaktør