​​​

Vækst og bæredygtig udvikling

Hovedstaden har en vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet og bæredygtig vækst. Derfor samarbejder vi med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, regioner og kommuner om at sænke CO2-udslippet og tilpasse en bæredygtig region til 1,8 millioner indbyggere - også på den svenske side af Øresund i partnerskabet Greater Copenhagen.

Regional udviklingsstrategi for den næste generation 2020-2023

Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog ved et bredt flertal 23. juni 2020 den regionale udviklingsstrategi 2020-2023. Strategien sætter ambitiøse klimamål, der støtter op om regeringsmålet om en reduktion af CO2-udslippet med 70 %, men har også mål for udbygningen af flere faglærte i regionen og at flytte 20 % flere over i den kollektive trafik.

Region Hovedstaden nu og i fremtiden

Hovedstadsregionen vokser relativt mere end de andre regioner frem mod 2030. 120.000 nye indbyggere stiller store krav til regionens klimatilpasning, infrastruktur, uddannelsestilbud og virksomhedernes behov for kompetencer til et arbejdsmarked, der bliver mere og mere digitalt.

Nøgletal for strategien

 • 70 % reduktion i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser i 2030
 • 120.000 flere bosat i hovedstadsregionen i 2030. 215.000 flere i 2045
 • 1,8 mio. indbyggere. 31,7 % af Danmarks befolkning på 6% af Danmarks areal
 • 40 % af Danmarks BNP
 • 50 % af borgerne klarer dagligdagen uden bil
 • 29 meget forskellige kommuner
 • 7 hospitaler
 • 4 ud af Danmarks 8 universiteter ligger i hovedstadsregionen
 • 30 mio. passagerer og knap 200 internationale destinationer i Københavns Lufthavn
 • 67 % af den private forskning og udvikling i DK

Klimamål og en fossilfri region

Med strategien ønsker regionen at være foregangseksempel for andre megapoler og trække i en grøn retning. Regionen samler og koordinerer vigtige indsatser på tværs af kommunegrænser, forsynings-, energi- og affaldssektor og erhvervslivets brancher, som udgør initiativerne i strategiens klimamål.

Eksempler på initiativer under strategiens klimamål:

Energi på tværs

Region Hovedstaden har i samarbejde med 33 kommuner og 10 forsyningsselskaber sat et ambitiøst mål om at gøre hovedstadsregionens el- og varmeforsyning fossilfri i 2035 og transportsektoren i 2050. Parterne i Energi på Tværs koordinerer og samarbejder om energiomstillingen i hele hovedstadsområdet gennem strategiske energiplanlægning.

Læs mere om Energi på Tværs
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Hovedstadsborgmestre-enige-om-banebrydende-energisamarbejde.aspx?rhKeywords=%22Energi+p%C3%A5+tv%C3%A6rs%22

CPH Electric

Region Hovedstaden har siden 2013 været driver i CPH Electric, hvor regionen gennem samarbejde med forskellige aktører fremmer innovative grønne mobilitets løsninger. Region Hovedstaden deltager i flere EU-projekter og i partnerskab med europæiske universiteter, regioner og byer samarbejder om at fremme alternative drivmidler som brint, biobrændsel og el. Regionen går gennem egne indkøb også forrest, når det handler om at få flere elbiler på vejene.

Læs mere om CPH Electric https://www.regionh.dk/trafik/elbiler/Sider/Om_Copenhagen_Electric.aspx?rhKeywords=cph+electric

STRING

STRING-netværket er et eksempel på, hvordan Region Hovedstaden arbejder på at bringe innovative og bæredygtige transportløsninger ud i en international sammenhæng. På tværs af 4 lande, 8 regioner, 5 byer og 3 metropolregioner arbejder regionen for at skabe en grøn transportkorridor fra Oslo over Malmø og København til Hamborg, hvor der bl.a. er effektive togforbindelser og ladestandere til el-biler på hele strækningen.

Læs mere om STRING-samarbejdet
https://stringnetwork.org/

Metropolsamarbejde

Internationale partnerskaber er vejen frem som afsæt for at løse de globale klimaforandringer. I samarbejde med metropolregionerne Amsterdam, Hamborg, Stockholm og Helsinki arbejder regionen med at understøtte den grønne omstilling ved at fremme energiomstilling, cirkulær økonomi og gøre det attraktivt for borgeren at benytte kollektiv transport, delebiler, samkørsel og cykler.

Over 100 har bidraget med høringssvar

Over 100 har bidraget med høringssvar i forbindelse med strategiens tilblivelse.

Blandt høringsparterne er

 • Ministerier og styrelser
 • Regioner og kommuner
 • Offentlige og private fonde og råd
 • Arbejdstager-og lønmodtagerorganisationer
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Erhvervs-, branche- og interesseorganisationer

Blandt andet kvitterer Dansk Industri for regionens mål om at gøre den kollektive trafik til et førstevalg for flere og ambitionen om en grøn foregangsregion på internationalt niveau, der kan tiltrække udenlandske virksomheder, investeringer og talent.

Læs mere om høringsmateriale for Regional Udviklingsstrategi

Om strategiens mål og temaer

Strategien er bygget op om fire spor og tre tværgående temaer med verdensmålene som pejlemærke.

Strategispor og mål:

Klima og miljø i balance

 • Hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfrit i 2035, og i 2050 skal transportsektoren også være fossilfri.
 • I 2030 skal hovedstadsregionen være en klimatilpasset region, der på innovativ vis integrerer håndteringen af alle vandtyper.

Uddannelse og kompetencer til fremtiden

 • Regionen vil arbejde for, at 20 % flere vælger de naturvidenskabelige STEM-uddannelser inden 2030 og øge indsatsen for flere faglærte.

Effektiv og bæredygtig mobilitet

 • Regionen vil arbejde for, at 20 % flere vælger kollektive trafikløsninger eller cyklen til arbejde og uddannelse i 2035.

Nye muligheder for et sundt liv

 • I 2030 er Region Hovedstaden gearet til 120.000 flere borgere.

Tværgående temaer:

 • Partnerskaber
 • Innovation
 • Internationalisering

Greater Copenhagen – en international metropol ​​

Greater Copenhagen består af fire regioner i to lande med en fælles vision. Målet er at bidrage til bæredygtig vækst og skabe nye arbejdspladser i Greater Copenhagen-området.

Greater Copenhagen er et politisk partnerskab mellem Region Skåne og Region Halland i Sverige, Region Sjælland og Region Hovedstaden i Danmark samt de 85 kommuner i hele området.

Vi samarbejder for at skabe en metropolregion med bæredygtig vækst, voksende arbejdsmarked og god livskvalitet for vores 4,3 millioner indbyggere, vores virksomheder og de gæster der kommer hertil.

Den nuværende internationale konkurrence er hård, og vores størrelse er afgørende for vores konkurrenceevne. Ved at arbejde på tværs af sundet kan vi sammen tiltrække virksomheder, talenter og investeringer til vores region.

Greater Copenhagen har et fælles brand der tager udgangspunkt i vores fælles værdier om livskvalitet, bæredygtighed, frihed og ligeværd.

Læs mere om samarbejdet på Greater Copenhagens hjemmeside

Læs mere om Transport for Copenhagen

Redaktør