Procesevaluering

Projektet evalueres ud fra principperne i en procesevaluering. Evalueringen vil foregå på tværs af hospitaler og tage højde for forskelle klinikkerne imellem. Procesevalueringen omfatter parametre som kontekst, udbredelse, forventet selvtræning og gennemført selvtræning, nøjagtighed i gennemførsel, tilfredshed og rekruttering.

Procesevalueringens formål er at evaluere selve implementeringen af træningsløsningerne og holde sig for øje, at undervejs i implementeringen kan det være nødvendigt at foretage ændringer i praksisser og indsatser med henblik på at forbedre selve initiativet. Vi er med andre ord interesserede i at lære og at dokumentere den viden, vi tilegner os i løbet af projektet. Viden om implementering, virkemidler, dynamikker mv. er afgørende for at kunne implementere/sprede resultaterne til andre afsnit, diagnoser mv. Viden tilegnet i projektet ligger dermed til grund for udviklingen af implementeringskonceptet i projektet.

Procesevaluereingen baseres på kvalitative og kvantitative data. Der bliver ikke gennemført en klinisk effektevaluering af indsatsen som led i procesevalueringen. Projektet baseres på flere dataindsamlingsmetoder og der inddrages såvel kvantitative som kvalitative data (interviews, fokusgrupper, logbøger og kalenderregistreringer)
 
Procesevaluering i ”Fysisk Aktiv i Neurorehab” består af følgende seks komponenter.

Fidelity – nøjagtighed i gennemførsel

Komponenten ”Fidelity” beskriver i hvilken grad interventionen blev leveret som planlagt. Med andre ord, hvor tro har vi været mod protokollen og hvilke ændringer har vi foretaget undervejs i projektet.

Dose delivered – forventede arbejdsgange

Komponenten “Dose delivered” beskriver den intervention, der ønskes leveret. Interventionen i projektet ”Fysisk Aktiv i Neurorehab” er de forskellige arbejdsgange med henblik på at inkludere patienter og pårørende og at få projektet forankret tværfagligt.  

Dose received – gennemførte arbejdsgange/gennemført træning

Komponenten ”Dose received” beskriver
  • mængden af patienter, der aktivt engagerede sig i projektet ved at anvende træningsløsningerne
  • personalets compliance i forhold til de beskrevne arbejdsgange samt
  • antallet af aktivt engagerede pårørende.

Reach – udbredelse 

Komponenten “Reach” beskriver løsningens udbredelse i forhold til de tre brugergrupper.
  • Patienter. Den andel af patientgruppen, der inkluderes i projektet og aktivt anvender de teknologiske træningsløsninger under deres indlæggelse.
  • Personale. Personalets oplevelse af at anvende løsningerne og om de føler sig trygge ved at introducere det aktive bord for patienter og pårørende.
  • Pårørende. I hvilken grad det lykkes at inkludere pårørende i projektet.

Recruitment – rekruttering 

Komponenten “Recruitment” beskriver de arbejdsgange, der er anvendt (tid, prioritering, betydning for andre opgaver og in- og eksklusion af patienter), samt det generelle tværfaglige samarbejde i projektet. Desuden beskrives, sammensætningen af patientgruppen. 

Context – kontekst 

Komponenten ”Context” beskriver nuanceret den kontekst projektet gennemføres i, hvilket bl.a. omfatter en beskrivelse af faktorer, der influerer på implementeringen af de teknologiske træningsløsninger.
 
Procesevalueringen tager afsæt i, at personalet gennemfører en række arbejdsgange omkring inklusion af patienter – rettere end den effekt, patienterne får ud af deres træning. 
Redaktør