Projektdeltagere/organisering

Fysisk Aktiv i Nerurorehab er et implementeringsprojekt, der følger op på resultaterne af Selvtræning med teknologi, hvor ny teknologi er testet på forskellige neurorehabiliteringsafsnit i Region Hovedstaden. I dette projekt er fokus på implementering af gode løsninger. 

Projektet foregår på neurologiske afdelinger på Rigshospitalet, Nordsjællands og Bispebjerg Hospital. VihTek har den koordinerende projektledelse, mens der på hver matrikel er lokale styregrupper, projektgrupper og tovholdere. Derudover forankres projektet i en ekspertgruppe og en kommunal følgegruppe. 

elinger fx i forhold til teknologi og evalueringsmetode.

VihTek

VihTek er projektleder og sikrer koordinering mellem projektets aktører. VihTek er ansvarlig for beskrivelse af de enkelte indsatser, arbejdsgange, ressourcer, dataindsamling og rapportering. VihTek har det overordnede ansvar for projektets fremgang, overholdelse af tidsplan og budget, samt for løbende formidling. 

Lokale styregrupper og projektgrupper

På hvert hospital er en styregruppe og en projektgruppe for projektet. Styregruppen inddrages i alle beslutninger af økonomisk eller ressourcemæssig karakter, mens projektgruppen har koordinerende funktion og beslutningskompetence i forhold til teknologiske løsninger og den praktiske indsats på de enkelte afsnit. Der vil være et varierende antal ledere og medarbejdere fra terapeut- og plejegruppe, samt en medarbejder fra VihTek i styre- og projektgrupper. 

Tovholder

Der er minimum én tovholder på hver matrikel. Tovholderens opgave er at sikre fremdrift i projektet, facilitere projektet og hjælpe med at indsamle data. Det er vigtigt at tovholderen har sin daglige gang på afdelingen og er synlig for det øvrige personale. 

Superbrugere/personale

Der er udpeget minimum én superbruger pr. teknologisk løsning pr. afsnit. Superbrugerne har ansvar for den daglige brug af løsningerne samt for at kontakte VihTek/leverandøren ved fejl mv. Superbrugerne instruerer kollegaer i løsningen og deltager i evalueringen.

Det øvrige personale spiller en væsentlig rolle i forhold til at introducere og understøtte patienter og pårørende i brug af løsningerne i hverdagen. De deltager derudover i undervisning i teknologierne og den efterfølgende evaluering.

Ekspertgruppe

Projektet er koblet til den ekspertgruppe, der er nedsat på tværs af hospitaler i forbindelse med ”Selvtræning med teknologi” og som har valgt at fortsætte i projektet Fysisk Aktiv i Neurorehab. Gruppen består af fagspecialister med indsigt i neurorehabilitering fra et terapeutisk, neuropsykologisk eller sygeplejefagligt udgangspunkt. Ekspertgruppen sætter rammer for videndeling, samling af resultater på tværs samt for fælles formidling. 

Kommunal følgegruppe

Den kommunale følgegruppe (etableret i ”Selvtræning med teknologi”) er knyttet til projektet for at sikre tværsektoriel videndeling.  Følgegruppen kommer med input til proces og sikrer at nogle løsninger i praksis kan følge patienten i kommunale rehabiliteringstilbud. Københavns, Gentofte, Egedal og Herlev Kommune er repræsenteret i følgegruppen.
 
Ekspertgruppe og følgegruppe samles tre gange i løbet af projektet. 

Projektledere: 

​Hvis du vil høre mere om projektet, deltage i et netværk eller arrangement, er du meget velkommen til at kontakte os.

Jakob Rud Sørensen

Udviklingskonsulent, Cand.scient. i fysioterapi

jakob.rud.soerensen.01@regionh.dk

Tlf: 51 42 42 17


Redaktør