Projektdeltagere/organisering

Selvtræning med teknologi er et projekt, som opstod på baggrund af workshops tilbage i 2015. Her gav det sundhedsfaglige personale udtryk for et behov for bedre mulighed for, at patienter kan træne på egen hånd. Projektet har fået bred tilslutning fra hospitaler i Region Hovedstaden.

Selvtræning med teknologi er et paraplyprojekt med selvstændige projekter på hvert enkelt hospital. Det foregår på flere neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden og på tværs af hospitaler.

Projektdeltagere


 • Rigshospitalet
  • Apopleksienheden Glostrup
  • Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Neurologisk Team, Glostrup
  • Klinik for Rygmarvsskader, udefunktion Hornbæk
  • Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, udefunktion Hvidovre Hospital

 • Nordsjællands Hospital - Frederikssund
  • Afsnit for rehabilitering
  • Ergoterapi og Fysioterapi, Neurologisk gruppe

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Apopleksiafsnit N11
  • Almen Neurologi Sengeafsnit N26
  • Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Neurologisk gruppe

 • Herlev og Gentofte Hospital
  • Apopleksiafsnit
  • Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi, Neurologisk gruppe

Projektorganisering

Projektet er et paraplyprojekt med styregrupper, projektgrupper og superbrugere på hvert enkelt hospital/klinik. Desuden etableres en ekspertgruppe med rådgivende funktion og sikring af videndeling på tværs af hospitaler og evt. en kommunal følgegruppe. VihTek varetager den koordinerende projektledelse.


VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi, Region Hovedstaden

VihTek er projektleder og sikrer koordinering mellem projektets aktører. VihTek er ansvarlig for beskrivelse af de enkelte prøvehandlinger, arbejdsgange, ressourcer, dataindsamling og rapportering. VihTek har det overordnede ansvar for projektets fremgang herunder overholdelse af tidsplan og budget, samt den løbende formidling. VihTek forhandler lån/indkøb af de teknologiske løsninger, der indgår i prøvehandlingerne. Leverandørerne uddanner personalet i anvendelse af løsningerne og yder support under prøvehandlingen.


Lokale styregrupper

På hvert hospital nedsættes en styregruppe, som har absolut beslutningskompetence. Styregruppen tager beslutning om klinikkens involvering i prøvehandlinger, ressourcer, deadlines og timing omkring projektet mv. 


Lokale projektgrupper

I forbindelse med hver prøvehandling nedsættes en projektgruppe. Der vil ofte være en afdelings- eller udviklingsterapeut i projektgruppen, samt et varierende antal medarbejdere såsom fysio-, ergoterapeuter, sygeplejersker og sosu-assistenter samt en medarbejder fra VihTek. Projektgrupperne har koordinerende funktion og beslutningskompetence i forhold til teknologiske løsninger og prøvehandlinger. De lokale projektgrupper sikrer, at prøvehandlingerne skræddersys til de enkelte afdelinger fx i forhold til teknologi og evalueringsmetode.


Superbrugere

I forbindelse med hver prøvehandling udpeges minimum én superbruger. Superbrugerne har ansvar for den daglige brug af løsningerne samt ansvar for at kontakte VihTek/leverandøren ved fejl mv. Superbrugerne vil kunne instruere kollegaer i de enkelte løsninger og deltage i interviews/fokusgruppe i forbindelse med evaluering af prøvehandlingen.

Det øvrige personale på de enkelte afsnit stiller ressourcer til rådighed i form af deltagelse i undervisning i teknologierne, deltagelse i prøvehandlinger og gennemførelse af evaluering (fx deltagelse i interview/fokusgruppe).


Ekspertgruppe

Desuden nedsættes en ekspertgruppe af ledere på tværs af hospitaler, som VihTek kan rådføre sig hos. Denne gruppe skal sikre, at projektet bygger på relevant viden og desuden sikre videndeling på tværs fx med udgangspunkt i evalueringer gennemført i projektet, samarbejde om ny teknologi eller fremtidige investeringer. Ekspertgruppen har ingen beslutningskompetence i forhold til konkrete test. Der vil blive inviteret til to møder årligt.


Eksternt samarbejde

Der er etableret et eksternt samarbejde med Hammel Neurocenter, som ligeledes arbejder med højt specialiseret neurorehabilitering i Danmark. Formålet med samarbejdet er at sikre videndeling på tværs af landet samt at have en udenforstående samarbejdspartner, som med kendskab til patientgruppen kan give faglige input og indgå i drøftelser af problemstillinger omkring selvtræning og berigede miljøer.


Videndeling med forskningsprojekt

Neurologisk Apopleksiafsnit, Bispebjerg Frederiksberg gennemfører et forskningsprojekt om berigede miljøer. Projekt ”Selvtræning med teknologi” og forskningsprojektet vil gensidigt kunne berige hinanden. I forskningsprojektet efterspørger de det teknologkendskab, der er i ”Selvtræning med teknologi”. Samarbejdet handler derfor primært om sparring og videndeling.

Kommunal følgegruppe

Der påtænkes at nedsætte en kommunal følgegruppe med det formål at sikre den tværsektorielle overførbarhed af projektets resultater, således at nogle teknologier kan følge patienten over i kommunale rehabiliteringstilbud. Følgegruppen kan komme med input til proces og konkrete teknologiske løsninger.

Følgegruppen vil bestå af ledere fra kommunale forvaltninger og rehabiliteringstilbud indenfor erhvervet hjerne- og rygmarvsskadeområdet. Den kommunale følgegruppe samles ca. to gang årligt. Københavns Kommune har vist interesse for projektet.


Projektledere: 

​Hvis du vil høre mere om projektet, deltage i et netværk eller arrangement, er du meget velkommen til at kontakte os.


Anne Marie Berg

Specialkonsulent, cand.scient.geogr., ph.d

anne.marie.berg@regionh.dk 

Tlf: 51 44 53 13


Jakob Rud Sørensen

Udviklingskonsulent, Cand.scient. i fysioterapi

jakob.rud.soerensen.01@regionh.dk

Tlf: 51 42 42 17


Redaktør