​​​​​​

Whistleblowerordning i Region Hovedstaden

​Whistleblowerordningen kan bruges af fx regionens medarbejdere og samarbejdspartnere til at indberette viden eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i Region Hovedstaden.

​Formålet med ordningen

Formålet med whistleblowerordningen er at sikre regionens ansatte og eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, adgang til i god tro at videregive oplysninger om grove fejl eller forsømmelser eller væsentlige fejl og forsømmelser i regionens administration eller borgerbetjening. 

Ordningen skal bidrage til forbedringer af regionens administration og borgerbetjening og skal sikre, at regionens ansatte og eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner og lignende kan videregive information om fx lovovertrædelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Ordningen er desuden obligatorisk iht. WB-loven.


Hvem kan indberette​​

Medarbejdere og ansatte i RegionH kan indberette til whistleblowerordningen.​
Derudover kan følgende indberette til ordningen:

 • Selvstændige erhvervsdrivende
 • Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller det tilsvarende ledelsesorgan i en virksomhed.
 • Frivillige.
 • Lønnede eller ulønnede praktikanter.
 • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører.
 • Personer, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt.
 • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.

Patienter, der ønsker at klage, kan ikke bruge whistleblowerordningen.​
Læs mere om klage og erstatning​Hvad kan indberettes

Der kan indberettes til whistleblowerordningen om:

 • alvorlige lovovertrædelser og eller øvrige alvorlige forhold, og
 • visse overtrædelser af EU-retten.​

Stk. 2 Ved alvorlige lovovertrædelser og eller øvrige alvorlige forhold forstås fx

 • strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske
 • midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
 • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el.lign.
 • grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el.lign.
 • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
 • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.
 • seksuel chikane, f.eks. enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
 • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, herunder regler om sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler m.v., og oplysninger om andre personalerelatere-de konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke være at anse som grove overtrædelser og vil dermed ikke være omfattet af whistleblowerordningen.
Sådanne oplysninger vil i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer kunne indgives til nærmeste leder, personale-/HR-afdeling eller en tillidsrepræsentant.

Bemærk: Mobning, utilfredshed med løn, overtrædelse af alkoholpolitik mv. skal ikke anmeldes i dette system, men skal i stedet indberettes gennem de almindelige kanaler, fx til din tillidsrepræsentant eller til ledelsen.Whistleblowerordningens hjemmeside
Du kan indberette forhold via whistleblowerordningens hjemmeside, hvor du er sikret anonymitet, hvis du ønsker det. 

Uvildig administrator

Hjemmesiden administreres af advokatfirmaet Bech-Bruun. Det er Bech-Bruun, der modtager og vurderer indberetningerne, før de bliver sendt videre til den ansvarlige direktør i regionen.

Retningslinjer


Redaktør