Pilotprojekt for direkte adgang til fysioterapi

​Pilotprojektet har til formål at undersøge, om der i dansk kontekst er fordele i form af kortere patientforløb, aflastning af almen praksis og færre henvisninger til billeddiagnostik og speciallægehjælp, ved at afskaffe kravet om lægehenvisning for at kunne modtage fysioterapibehandling med offentligt tilskud, herefter kaldet "direkte adgang til fysioterapi". Region Hovedstaden ønsker en evaluering af pilotprojektet for at sikre, at ændringen i adgangen til fysioterapi har de forventede effekter samt at det ikke kompromitterer patientsikkerheden. 

​Metode

Projektet afprøves i et kontrolleret design. I to forsøgskommuner tilbydes borgere bosiddende i kommunen direkte adgang til fysioterapi. To kontrolkommuner fortsætter adgangen til fysioterapi i henhold til gældende regler. Pilotprojektet skal omfatte alle praktiserende fysioterapeuter, der tilbyder fysioterapi med tilskud fra det offentlige i de fire kommuner.

I forsøgsperioden skal alle borgere i de deltagende kommuner, der henvender sig til en fysioterapiklinik i kommunen, tilbydes deltagelse i projektet, hvad enten de har benyttet direkte adgang eller er henvist fra egen læge. Deltagelse i projektet indebærer, at patienterne giver samtykke til, at deres data kan anvendes i forbindelse med evalueringen. Derudover vil alle patienter, der deltager i projektet, blive bedt om at udfylde spørgeskemaer inden eller ved første konsultation samt efter hhv. 6 uger og 6 måneder.

Forebyggelseslaboratoriets bidrag

I pilotprojektet bidrager Forebyggelseslaboratoriet til udarbejdelsen af projektdesign med fokus på implementering, proces- og effektevaluering. Herunder har Forebyggelseslaboratoriet bidraget til:

  • Udarbejdelse af implementeringsplan.
  • Sparring til projektets programteori.
  • Udvælgelse af pilotprojektets primære effektmål.

Potentiale for Partnerskabsalliancen

Pilotprojektet giver mulighed for at bidrage med vigtig viden om de udfordringer, der er forbundet med interventioner i sundhedsvæsenets organisation på et strukturelt plan. Det helt unikke ved dette projekt er dets størrelse og omfang af berørte borgere og den medfølgende kompleksitet, når projektet undersøger, om det er muligt at lempe praktiserende lægers rolle som gatekeeper.

Desuden giver projektet mulighed for at producere erfaring om, hvordan et offentligt projekt, der er forankret lokalt af private aktører, bedst håndteres for at opfylde projektets mål for rekruttering og dataindsamling. Dermed skaber projektet forhåbentligt viden om, hvordan der bedst bygges bro mellem det offentlige sundhedsvæsen, sundhedsforskning og private aktører.

Partnere

  • Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen (DNS), Region Hovedstaden
  • Danske Fysioterapeuter
  • Ballerup Kommune
  • Frederikssund Kommune.


Redaktør