​​​​​​​

Den offentlige indsats i 2024

Region Hovedstadens udkast til Indsatsplan for jordforurening 2024 er nu offentliggjort og kan kommenteres frem til 27. januar 2024.

Undersøgelser og oprensninger i 2024

Indsatsplan for jordforurening 2024 beskriver Region Hovedstadens forventede offentlige indsats med undersøgelser og oprensning/afværge på jordforureningsområdet for 2024.

Ko​mmentering af udkastet

Borgere, organisationer og myndigheder kan inden den 27. januar 2024 kommentere på udkastet til Indsatsplan for jordforurening 2024.

Send dine kommentarer til 

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

eller på e-mail til miljoe@regionh.dk.  

Miljøvur​​dering

Region Hovedstaden har vurderet, at Indsatsplan for jordforurening 2024 ikke er omfattet af LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet oversigten over nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2024 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser eller kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at oversigten ikke skal miljøvurderes.

Klagevejle​dning

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i miljøvurderingslovens § 48 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden 4 uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 15. november 2023.

Klageportalen kan tilgås fra borger.dk og virk.dk ved at logge på, typisk med MitID eller MitID Erhverv.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

En klage er pålagt et gebyr. Der henvises til Nævnenes Hus​ for nærmere vejledning om betaling af klagegebyr.  

Redaktør