Center for Sundhed

​Center for Sundhed varetager opgaver vedr. planlægning, kvalitet, patientsikkerhed og drift for hele sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden, samt sundhedsjuridisk rådgivning og vejledning af patienter.

CSU består af ca. 250 medarbejdere fordelt på 9 enheder.

Velkommen til Center for Sundhed

Center for Sundhed varetager hovedparten af de administrative planlægnings- og udviklingsopgaver samt en række driftsorienterede opgaver på tværs af hele sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden, såsom sundhedsjuridisk rådgivning, vejledning af patienter, patientsikkerhed og kvalitet osv.

Vi har en stor opgaveportefølje, mange samarbejdsparter og står for betjeningen af en række politiske og administrative udvalg. I Center for Sundhed betjener vi udvalg som: Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget, Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng.

Vi samarbejder med regionens 6 hospitaler og 1 psykiatrisk hospital, praksissektoren som består af ca. 1100 praktiserende læger og ca. 2800 speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer samt eksterne parter som f.eks. Danske Regioner, kommuner, PLO osv.

Vi lægger vægt på høj faglighed og åbenhed over for nytænkning i løsningen af vores opgaver og har en uformel omgangstone.

Introduktionsprogram

Som ny medarbejder i CSU planlægger din kommende leder et introduktionsprogram til dig. I dit introduktionsprogram vil du blive præsenteret for opgaverne i din enhed, du vil møde dine nye kolleger og du vil blive introduceret til de systemer, vi anvender i vores daglige arbejde.

På tværs af Center for Sundhed afholder vi 2-4 gange om året en introduktion til centeret. Her vil du både for mulighed for at hilse på andre nye medarbejdere i centeret og høre om, hvad de andre enheder arbejder med.

Du vil også komme på en generel introduktion til de andre koncerncentre i regionen. Introduktionen vil supplere den viden, du får hos os, og du vil også høre om, hvad der knytter os sammen som politisk og administrativ organisation.

Herudover findes der i regionen en lang række andre forløb, som du vil skulle deltage i, hvis din leder vurderer, at det er relevant.

Enheder i CSU

Størstedelen af os sidder på Regionsgården i Hillerød, mens to af vores enheder, Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) og Enhed for Patientvejledning og Sygehusvalg er placeret på Frederiksberg Hospital.

Se vores organisationsdiagram

Vores direktion består af Anne Skriver (direktør).
Herunder kan du se en beskrivelse af alle enhederne, deres enhedschefer og kort beskrivelse af opgaver.

Hospitalsplanlægning (EHP) v. Charlotte Hosbond

Enhed for hospitalsplanlægning varetager planlægnings- og udviklingsopgaver i forhold til regionens hospitaler. En hovedopgave er at understøtte implementeringen af Hospitalsplan 2020.

Enheden varetager bl.a. sekretariatsbetjeningen af Psykiatriudvalget og Udvalget for sammenhængende patientforløb. 

Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) v. Marlene Würgler

Enheden er et videncenter for patient- og brugeroplevet kvalitet i Region Hovedstaden. Enheden yder konsulentbistand til hospitaler og afdelinger m.v., der ønsker at skabe mere patient- og brugercentrerede behandlingsforløb. Enheden gennemfører evalueringer og interview- og spørgeskemaundersøgelser med fokus på patienter og andre brugeres oplevelser i sundhedssektoren.

Patientsikkerhed og Patientjura (EPP) v. Anna Murphy

Enheden har det overordnede ansvar i regionen for fortolkning af lovgivningen på det sundhedsretlige område, herunder udarbejdelse af regionale vejledninger med henblik på implementering af patientrettigheder i den kliniske hverdag. De har det overordnede ansvar for kontakten til Patientombuddet og Patientforsikringen og behandler konkrete sager, herunder anmodninger om behandling i udlandet, refusionssager for behandling i udlandet og serviceklage sager på praksisområdet.

Patientvejledning og Sygehusvalg v. Jens Kristian Kragholm

Enheden yder service for regionens virksomheder/hospitaler og patienter, primært bestående i vejledning og rådgivning. Herudover har enheden en vigtig serviceopgave over for private samarbejdspartnere og andre regioners og landes hospitaler i forhold til at sikre korrekt afregning af undersøgelser og behandlinger, som regionens patienter har modtaget på fremmede sygehuse.

Praksisaftaler (EPA) v. Bettina Skovgaard

Enheden forbereder sager til behandling i samarbejdsudvalg på syv overenskomstområder: Almen lægehjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fysioterapi, kiropraktik, fodterapi og psykologhjælp.

Derudover varetager bl.a. kontrolstatistikker og controlling, fortolkning af landsoverenskomsterne, forhandling af aftaler, praksisadministration m.m.

Sekretariatet (CSU-SEK) v. Lise Graae

Sekretariatets opgaver retter sig især mod Center for Sundheds interne organisation, funktion og forretningsgange. Det er sekretariatets opgave, at koordinere og sikre sammenhæng udadtil og mellem enhederne.

Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) v. Jean Hald Jensen og Jesper Lihn

Enhedens fokus er det tværsektorielle samarbejde. Enheden arbejder på at sikre en god behandling af høj kvalitet og et tæt samarbejde om patienterne på tværs af region, kommuner og praksissektor på både sundhedsområdet og det sociale område. Opgaverne løftes og koordineres i samarbejde med kommuner, hospitaler, almen praksis, speciallægepraksis, fysioterapeuter mfl.

Kvalitet i Sundhedsvæsnet (KIS) v. Nadja Ausker

Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsnet har fokus på kvalitetsudvikling i og af sundhedsvæsenet i bred forstand gennem fokus på patientinddragelse, udvikling af organiseringen, klinisk kvalitet, medicinområdet og specifikke kvalitetsindsatser.

En hovedopgave er således at facilitere arbejdet med kvalitet i regionen og skabe beslutningsgrundlag på kvalitetsområdet til gavn for det samlede sundhedsvæsen.

Økonomi v. Ulrich M. Andersen

Praksis- og centerøkonomi, herunder tilvejebringelse af et retvisende billede af centrets samlede økonomi. Det indbefatter bl.a. leverancer i forhold til månedlig økonomirapportering vedr. løn og drift til ledelsen samt fire årlige økonomirapporteringer til Center for Økonomi. Leverancerne indeholder økonomioplysninger vedrørende centrets interne økonomi i forhold til løn og drift samt økonomiopfølgning i forhold til hele praksisområdet.

Redaktør