Erfaringer og anbefalinger vedrørende støvnedfald og svævestøv ved råstofindvinding

Region Hovedstaden har bedt Force Technology om, at indsamle eksisterende viden vedr. grusgraves potentielle støvpåvirkninger af omgivelserne og mulighederne for at afværge evt. gener omkringboende borgere. 

​For naboer kan der forekomme støvgener i forbindelse med råstofindvinding og i forbindelse med transporten til og fra grusgrave. Region Hovedstaden skal via fastsættelse af vilkår i tilladelser til råstofindvinding sikre, at støvgener opstået som resultat af råstofindvindingen minimeres og sikre overholdelse af de grænseværdier for sundhedsskadeligt støv, der er fastsat i Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten. Vilkårene omfatter typisk etablering af støvværn og støjvolde, krav om vanding af køreveje og oplag, og såfremt det vurderes nødvendigt, etablering af læhegn. 

Region Hovedstaden har i de seneste år konstateret, at der blandt omkringboende til eksisterende eller mulige kommende grusgrave, er kommet fokus og bekymring omkring sundhedsrisikoen ved indholdet af fine partikler i svævestøv fra grusgrave

(PM2,5 og PM10). Det har imidlertid vist sig, at det er begrænset, hvad der findes af litteratur på området, og Region Hovedstaden har derfor ønsket at få belyst problematikken ved målinger af svævestøvskoncentrationer og indhold af α-kvarts i svævestøv fra en repræsentativ råstofgrav i regionen. FORCE Technology har derfor for Region Hovedstaden udført målinger af luftkvalitet ved en råstofgrav i Helsinge i perioden marts 2020 til januar 2021.

Projektet har inkluderet:
  • Opstilling af måleudstyr øst for grusgrav (idet de fremherskende vinde er fra vest)
  • Støvmålinger (både af støvnedfald og svævestøv) i 4 positioner i en afstand af 25 m og op til 200 m fra grusgraven,
  • samt i en referenceposition (1,5 km fra grusgrav)
  • Opsætning af støjmåler til registrering af lastbiler (til bestemmelse af støv forårsaget af kørsel på interne køreveje)
  • Bestemmelse af middelkoncentrationer af svævestøv og støvnedfald fra grusgraven
  • Bestemmelse af α-kvarts indhold i udvalgte prøver af PM2,5 og PM10

Rapporten fra det gennemførte projekt kan ses via følgende link: Måling af støvpåvirkning fra en grusgrav i Region Hovedstaden ved måling af støvnedfald, svævestøv og α-kvarts

Redaktør