​​​

Circular Economy Beyond Waste

​Det 8-årige LIFE IP-projekt Circular Economy Beyond Waste skal bidrage til at accelerere omstillingen til cirkulær økonomi i Danmark. Ambitionen er, at ingen produkter og materialer bliver til affald.

​Den cirkulære omstilling af affaldssektoren er omdrejningspunktet for Circular Economy (CE) Beyond Waste, som er støttet af EU’s LIFE IP-program. CE Beyond Waste skal bidrage til at accelerere den cirkulære omstilling ved at øge forebyggelsen af affald samt sikre, at flere produkter og materialer genbruges og genanvendes. Det skal ske ved at bidrage til realiseringen af den nye handlingsplan for cirkulær økonomi, som også implementerer flere af EU’s miljø- og klimalove.

CE Beyond Waste består af 15 delprojekter, som adresserer en lang række af de udfordringer, der står i vejen for øget cirkularitet i Danmark. Nogle delprojekter skal demonstrere innovative løsninger og styrke værdikædesamarbejder inden for specifikke materialestrømme, herunder tekstiler, plast, elektronik, biomasse, byggematerialer og kompositmaterialer. Andre delprojekter griber fat i tværgående problemstillinger såsom cirkulære offentlige indkøb, forbrugsvaner, producentansvar, stærke aktørfællesskaber, kompetenceopbygning og rammevilkår.

Bag projektet står et stærkt konsortium, som er ledet af Region Midtjylland og består af 40 partnere, herunder Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, kommuner, affaldsselskaber, universiteter og virksomheder.

Region Hovedstadens de​​​​lprojekter

Foruden en central rolle i udviklingen og driften af det samlede projekt har Region Hovedstaden ledende roller i en række af de delprojekter, der indgår i CE Beyond Waste. Nedenfor beskrives de delprojekter, som Region Hovedstaden spiller en særlig rolle i.

Kompetenceopb​ygning

Den cirkulære omstilling kræver, at der opbygges nye kompetencer på alle niveauer hos alle interessenter. Der skal skabes en fælles forståelse for den cirkulære økonomis mål og principper, og alle medarbejdere, ledere og beslutningstagere skal klædes på til at bidrage til omstillingen i deres daglige arbejde.

I dette delprojekt tager Region Hovedstaden et vigtigt skridt på vejen mod at opbygge kompetencer i regionen og dens kommuner. Aktiviteter omfatter blandt andet træningsmoduler i genbrug, genanvendelse og cirkulære indkøb, sparring om specifikke problemstillinger, facilitering af strategisk forankring af den cirkulære omstilling på ledelsesniveau og vidensdeling på tværs af partnerskabet. Arbejdet med kompetenceopbygning vil foregå i alle 8 år.

Effektmåling af cirkulære indsatser

Offentlige institutioner står ofte over for en kompleks og tidskrævende opgave, når de skal vurdere og formidle effekterne af cirkulære indsatser. Samtidig er en dokumenteret effekt afgørende for, at de initiativer med størst cirkulært potentiale identificeres, prioriteres og implementeres og forankres på både et politisk og ledelsesmæssigt niveau.

Derfor skal Region Hovedstaden stå i spidsen for at udvikle et simpelt værktøj, der kan hjælpe offentlige institutioner med at estimere og kommunikere de økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af cirkulære tiltag, så der kan implementeres flere og bedre indsatser på området. Værktøjet skal udvikles i samarbejde med repræsentanter fra de øvrige partnere. Delprojektet har opstart i 2022 og afsluttes i 2024.

Lavere miljøbelastning fra hospitalstekstiler

Region Hovedstaden skal i 2023 udbyde tekstiler som f.eks. kitler, patienttøj og lagner til hospitalerne. Tekstilerne har en høj miljø- og klimabelastning både i produktion og ved vask og tørring. Det har derfor høj prioritet at finde en tekstiltype, der er cirkulær og kan nedbringe miljø- og klimabelastningen. Delprojektet skal teste nye innovative tekstilmaterialer for holdbarhed, komfort, hygiejne og energiforbrug ved tørring. Formålet er at finde de tekstiler, der kan holde længst og kan genanvendes. Ligeledes skal det testes om tekstiler af mekanisk genanvendt tekstil kan bruges og om der er mulighed for, at nogle tekstilprodukter sys af direkte genbrugte tekstilstykker.

Projektet er forankret i Region Hovedstadens indkøbsafdeling og Gate 21 hjælper med projektgennemførelsen. Herudover samarbejdes bredt med tekstilleverandører, vaskerier, genanvendelsesvirksomheder samt regionens forskellige koncerncentre og hospitaler. Der samarbejdes ligeledes med de andre regioner og interesserede kommuner for at udbrede projektets resultater. Projektet afsluttes i 2026.

Borgersamling om ansvarligt forbrug

Region Hovedstaden skal lede arbejdet med at samle 100 borgere fra Region Hovedstaden og Region Syddanmark i et klimaborgerting, der skal fremme et bæredygtigt og cirkulært forbrug. Borgersamlingen skal udvikle en vision for det gode liv med ansvarligt forbrug og udarbejde anbefalinger til politiske tiltag, der kan realisere visionen. Klimaborgertingets medlemmer bliver samtidig uddannet til ambassadører, som kan inspirere andre borgere til at engagere sig i omstillingen til en mere bæredygtig og klimavenlig livsstil.

​Delprojektet starter i 2022 og udføres i samarbejde med Region Syddanmark, We Do Democracy og Kolding, Vejle, Rudersdal og Frederiksberg Kommune. De to regioner og fire kommuner har forpligtet sig til at gennemføre en politisk behandling af borgersamlingens anbefalinger og at realisere udvalgte anbefalinger. Delprojektet afsluttes i 2026.

Cirkulære rammevilkår

De eksisterende rammevilkår og incitamentstrukturer udgør en betydelig barriere for omstillingen til en cirkulær økonomi. I CE Beyond Waste skal Region Hovedstaden indsamle erfaringer fra alle delprojekter om de barrierer, der hindrer implementeringen af cirkulære løsninger der​ udvikles i projektet. Med afsæt i barriererne skal der udformes anbefalinger til konkrete ændringer ide politiske rammer, sådan at de i højere grad tilskynder til at producere og forbruge cirkulært. Anbefalingerne kvalificeres og prioriteres i samarbejde med eksperter og nøgleinteressenter, inden de spilles ind til revisionen af den nationale handlingsplan i 2027. Delprojektet har opstart i 2022 og løber frem til 2027.

Finansiering

Projektet har fået en samlet bevilling på 75 mio. kr. fra EU’s LIFE IP-program, hvoraf ca. 6 mio. kr. går til Region Hovedstaden.

LIFE IP-puljen yder støtte til at implementere EU-lovgivning i medlemslandene på miljø- og klimaområdet, og i dette tilfælde skal tilskuddet understøtte implementeringen af den nationale affaldsplan.

Tidsramme

CE Beyond Waste er et 8-årigt projekt (2022-2029), som er opdelt i tre faser. I de første to faser (2022-2027) udvikles og afprøves delprojekternes løsninger, erfaringer deles og kompetencer opbygges inden for partnerskabet. I projektets sidste fase (2028-2029) er der fokus på at udbrede projektets løsninger og erfaringer til hele landet, såvel som til andre EU-lande.Redaktør