Dispensation til tilførsel af jord

Tilførsel af jord til råstofgrave er generelt forbudt. I særlige tilfælde kan regionsrådet meddele dispensation efter jordforureningslovens § 52.

Dispensation til tilførsel af jord til råstofgrave skal søges hos regionen, hvis indvindingen af råstoffer er ophørt efter den 1. oktober 1972, og hvis der har foreligget en tilladelse til råstofgravning efter reglerne i råstofloven. Dispensation til tilførsel af jord i råstofgrave kan gives efter § 52 i jordforureningsloven.

Hvis indvindingen er ophørt før den 1. oktober 1972 er kommunen myndighed. Kommunen kan i den situation meddele tilladelse til deponering af jord efter reglerne i planloven. Anden lovgivning kan dog hindre en deponeringstilladelse f.eks. hvis der er beskyttelsesværdige vandhuller eller lignende.

Region Hovedstaden har en forholdsvis restriktiv praksis i forhold til dispensationer til at modtage jord (§ 52). Som udgangspunkt gives ikke dispensation til modtagelse af jord i råstofgrave, som ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder).


​Betingelser for dispensation ifølge jordforureningslov​​ens § 52

Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbud mod deponering af jord i råstofgrave, hvis:

råstofindvinderen eller ejeren dokumenterer, at der inden den 19. december 1996 forelå kontraktmæssige forpligtelser vedrørende tilførsel af jord til ejendommen,

råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige økonomiske tab til følge afskæres fra en udnyttelse af ejendommen, som de efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne, eller

der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljøhensyn ikke taler imod.

Ansøgning om dispensation

Ejere af råstofgrave og f.eks. entreprenører kan søge regionen om dispensation til at tilføre jord til råstofgrave.

Ansøgninger bør indeholde oplysninger om:

  • Hvem der er grundejer og hvem der er ansvarlig for driften
  • Dokumentation for, at betingelserne i jordforureningslovens § 52 stk. 2 punkt 1, 2 eller 3 er opfyldt
  • Beliggenhed af det areal/grusgrav hvor jorden ønskes deponeret
  • Efterbehandlingsplan eller koteplan for slutafdækning
  • Redegørelse for mængder og kvalitet af den jord som ønskes deponeret
  • Plan for opfyldningstakt og forventet tidsramme for deponeringsaktiviteten
  • Redegørelse for driftsherrens system for kontrol og kvalitetsstyring
  • Redegørelse for eventuelle miljøudredninger, herunder, konsekvensvurderinger for grundvand og overfladerecipienter, VVM-screening, habitatundersøgelser, beskyttelses- og fredningsforhold

Forud for udarbejdelsen af en dispensationsansøgning er det en fordel at drøfte et påtænkt projekt med regionen.

Skriv sikkert til Region Hovedstadens råstofadministration med Digital Post via borger.dk (login med NemID)


Under Råstoftilladelser og §52 dispensatione (Link) kan du for hver kommune se de råstofgrave der har dispensation til at modtage jord.

Redaktør