Forbedringsteamets sammensætning

Som deltager i et lærings- og kvalitetsteam (LKT) er du en del af et lo​kalt og/eller muligvis også et tværsektorielt forbedringsteam. Forbedringsteamet består af sundhedsprofessionelle og andre relevante faggrupper, der skal arbejde med indsatser og mål i netop jeres LKT.​
Det er jer, i de lokale forbedringsteams, der har ansvar for at udføre forbedringsarbejdet i daglig klinisk praksis og arbejde for, at de aftalte indsatser og mål indfries. Teamet er forpligtet til at dele viden og erfaringer med andre forbedringsteams, særligt gennem de nationale aktiviteter som fx læringsseminarer, webinarer eller lign. 

Det er en balance at sammensætte et forbedringsteam på en god måde. På den ene side er det vigtigt, at teamet ikke er for stort til at kunne være effektivt, samtidig øger det også muligheden for at kunne mødes jævnligt. Et team på 6-8 medlemmer med motivation, lyst og engagement til forbedringerne er normalt passende.

På den anden side skal medlemmer af forbedringsteamet være sammensat af medarbejdere fra alle enheder og 
faggrupper, der bidrager ift. patientforløbet. Dette for at sikre, at forandringerne kan udtænkes, afprøves, gennemføres og forankres hos alle relevante faggrupper i alle dele af patientens forløb. 

I sammensætningen af teamet skal I også drøfte, hvordan I sikrer kontinuitet og inddragelse af nye teammedlemmer undervejs. Det kan ikke undgås at der vil være udskiftninger, så det er vigtigt, at I i jeres forbedringsteam har overvejet, hvordan det skal håndteres.

Følgende sammensætning af forbedringsteamet anbefales:

  • En koordinator, teamleder eller tovholder for projektet: Sikrer fremdrift, driver og organiserer arbejdet og aktiviteter
  • En ledelsesrepræsentant fx den daglige leder af afsnittet/enheden: hjælper med at sætte de rigtige lokale mål, efterspørger data for at sikre fremdriften, stiller ressourcer og tid til rådighed, fjerner barrierer og modstand mv.
  • En person med viden om forbedringsmetode og forbedringsarbejde: Understøtter forbedringsarbejdet metodisk
  • En dataansvarlig: har overblik over datadelen i projektet og må gerne være datakyndig
  • En repræsentant fra samarbejdende afdelinger eller væsentlige interessenter i projektet 
  • En patient- eller pårørenderepræsentant: Bidrager med viden om det at være patient 
  • Repræsentanter for alle de faggrupper, som medvirker til patientforløbet: Deltager i teamets arbejde, indsamler data og laver afprøvninger
Et teammedlem kan godt varetage flere roller fx kan du kan godt både være tovholder for projektet, repræsentere lægegruppen og have viden om forbedringsarbejde.

Det er desuden også forbedringsteamets opgave at få inddraget og informeret de grupper, som ikke nødvendigvis har en direkte aktie i LKT’et. Det kan fx være de yngste læger, sekretærer eller de faggrupper, som ikke er ansat direkte i afdelingen fx portører og serviceassistenter. 

Det tværsektorielle forbedringsteam:  

Er du en del af et tværsektorielt LKT, organiseres der, udover et lokalt team på hospitalet, et tværsektorielt team med udvalgte medarbejdere fra fx et lokalt hospitals team og et lokalt kommunalt team samt evt. akutberedskab og praksissektor. Din regionale tovholder kan sparre med hospitalskontaktperson om sammensætningen og organiseringen heraf.

Fælles for begge typer forbedringsteams er, at det er vigtigt at få teammøder i kalenderen og gerne i en fast kadence, så I er sikre på at få prioriteret det imellem andre konkurrerende opgaver. 
Redaktør