Om socialsygeplejerskerne

De 15 socialsygeplejersker og den faglige konsulent er et tilbud til socialt udsatte patienter, som er indlagt på et af hospitalerne i Region Hovedstaden

Socialsygeplejersken støtter patienterne under indlæggelsen, ved ambulante forløb og formidler kontakt til eksterne samarbejdspartnere ved udskrivelse.

Socialsygeplejerskens kernekompetence bygger på specialistviden om de socialt udsattes komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, og på evnen til at bygge bro mellem patient og sygehusets personale.

Socialsygeplejersken har et særligt kendskab til de miljøer, hvor socialt udsatte mennesker færdes og kender til de tilbud, der er til blandt andre stofmisbrugere, hjemløse, alkoholmisbrugere og psykisk syge. Det er en patientgruppe, der meget ofte har sværere ved at begå sig i sundhedsvæsenet end andre. De oplever det vanskeligt at være patient og har svært ved at deltage i samarbejdet med de sundhedsprofessionelle om deres pleje- og behandlingsforløb. De har sværere ved at afkode hospitalets spilleregler, tænkemåder, og forventninger til passende adfærd.

Socialsygeplejerskens viden om og forståelse for de socialt udsattes udfordringer i forbindelse med en indlæggelse gør dem i stand til at aflaste det øvrige personale i hverdagen og skabe mere tryghed på afdelingerne. En central del af socialsygeplejerskernes opgave er at yde tæt faglig sparring til det øvrige sundhedspersonale i forbindelse med det enkelte patientforløb. Derudover varetager socialsygeplejerskerne også en del formaliseret undervisning til både læger og sygeplejersker i alt fra sygepleje til socialt udsatte, til abstinensbehandling, smertebehandling til opioidafhængige mm. Det vil sige, at en del af deres funktion er at kompetenceløfte det øvrige personale i behandlingen af socialt udsatte patienter.

Den faglige konsulent for socialsygeplejerskerne

Til socialsygeplejerske-funktionen er knyttet en faglig konsulent, der er forankret på Hvidovre Hospital.

Den faglige konsulent for socialsygeplejerskerne skal sikre den tværgående koordination mellem socialsygeplejerskerne på de forskellige hospitaler, herunder en fælles faglig tilgang til socialsygeplejerskefunktionen og en ensartethed i tilbuddet. Den faglige konsulent hjælper blandt andet i ansættelses- og oplæringsprocesser af nyansatte socialsygeplejersker og understøtter kompetenceløft dels af socialsygeplejersker og øvrige sundhedspersonale.  

Udvikling og forankring af socialsygeplejerske-ordningen 

Socialsygeplejerske-ordningen startede som et satspuljefinansieret pilotprojekt på Bispebjerg Hospital i 2006-2008. Siden er ordningen blevet permanent og udbygget til hele Region Hovedstaden.

Den organisatoriske forankring af socialsygeplejerskerne på de enkelte hospitaler i regionen er forskellig fra hospital til hospital. Nogle socialsygeplejersker er ansat i en patientforløbsenhed eller i en anden stabsenhed; andre socialsygeplejersker er ansat i akutmodtagelsen. Alle socialsygeplejerskerne har dog funktion på tværs af alle afdelinger på det hospital, hvor de er ansat.

Redaktør