Om socialsygeplejerskerne

De 16 socialsygeplejersker og den faglige konsulent er et tilbud til socialt udsatte patienter, som er indlagt på et af hospitalerne i Region Hovedstaden

Socialsygeplejersken støtter patienterne under indlæggelsen, ved ambulante forløb og formidler kontakt til eksterne samarbejdspartnere ved udskrivelse.

Socialsygeplejerskens kernekompetence bygger på specialistviden om de socialt udsattes komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, og på evnen til at bygge bro mellem patient og sygehusets personale.

Socialt udsatte har ofte sværere ved at begå sig i sundhedsvæsenet end andre. De oplever det vanskeligt at være patient og har svært ved at deltage i samarbejdet med de sundhedsprofessionelle om deres pleje- og behandlingsforløb. De har sværere ved at afkode hospitalets spilleregler, tænkemåder, og forventninger til passende adfærd.

Hos sundhedspersonalet er der ikke altid tilstrækkelig faglig viden om socialt udsattes behov og problemstillinger, og der kan opstå tvivl om procedurer og håndtering af adfærd hos nogle socialt udsatte, som kan være vanskelig at rumme i en almindelig hospitalsafdeling.

Socialsygeplejerskens viden om og forståelse for de socialt udsattes udfordringer i forbindelse med en indlæggelse gør dem i stand til at aflaste det øvrige personale i hverdagen og skabe mere tryghed på afdelingerne. En central del af socialsygeplejerskernes opgave er at yde tæt faglig sparring til det øvrige sundhedspersonale i forbindelse med det enkelte patientforløb. Derudover varetager socialsygeplejerskerne også en del formaliseret undervisning til både læger og sygeplejersker i alt fra sygepleje til socialt udsatte, til abstinensbehandling, smertebehandling til opioidafhængige mm. Det vil sige, at en del af deres funktion er at kompetenceløfte det øvrige personale i behandlingen af socialt udsatte patienter.

Socialsygeplejersken har derudover et særligt kendskab til de miljøer, hvor socialt udsatte mennesker færdes og kender til de tilbud, der er til blandt andre stofbrugere, hjemløse, alkoholafhængige og psykisk syge.

Vision for socialsygeplejerskernes indsats

Det overordnede mål med socialsygeplejerskernes indsats er at skabe lige adgang til sundhed og til sundhedsvæsenet for socialt udsatte mennesker. Socialt udsatte skal have de samme muligheder som andre mennesker for at blive undersøgt og behandlet i vores sundhedsvæsen, og de skal have de samme muligheder for at få udbytte af behandlingen.

Vores højt specialiserede og effektive sundhedsvæsen sikrer god behandling til langt de fleste mennesker, men det stiller også store krav til borgernes ressourcer og evne til at møde sundhedstilbuddene på en bestemt måde. Dermed indeholder sundhedsvæsenet også nogle ulighedsskabende elementer, der gør det svært for socialt udsatte at få den samme adgang, og som dermed kommer til at virke ekskluderende. Socialsygeplejerskerne arbejder på at mindske den ulighed og på et mere inkluderende og ikke-stigmatiserende sundhedsvæsen ved at sikre at den faglige viden om socialt udsattes særlige behov bliver en integreret del af fagligheden i sundhedsvæsenet.

Den faglige konsulent for socialsygeplejerskerne

Til socialsygeplejerskefunktionen er knyttet en faglig konsulent, der er forankret på Hvidovre Hospital.

Den faglige konsulent for socialsygeplejerskerne skal sikre den tværgående koordination mellem socialsygeplejerskerne på de forskellige hospitaler, herunder en fælles faglig tilgang til socialsygeplejerskefunktionen og en ensartethed i tilbuddet. Den faglige konsulent hjælper blandt andet i ansættelses- og oplæringsprocesser af nyansatte socialsygeplejersker og understøtter kompetenceløft dels af socialsygeplejersker og øvrige sundhedspersonale.  

Den faglige konsulent arbejder for at understøtte den løbende kvalitetsudvikling og implementeringen af socialsygeplejerskeindsatsen, herunder for at øge kendskabet til funktionen internt og eksternt.

Derudover bidrager den faglige konsulent til identificering af ulighedsskabende mekanismer i sundhedsvæsenet og til initiativer og forskningsprojekter vedrørende ulighed i sundhed og socialt udsatte.

Den faglige konsulent er repræsentant i Region Hovedstadens Udsatteråd og er personligt udpeget af Social- og indenrigsministeren til Rådet for Socialt Udsatte.

Her kan du læse mere om Region Hovedstadens Udsatteråd

Her kan du læse mere om Rådet for Socialt Udsatte 

Udvikling og forankring af socialsygeplejerskefunktionen

Socialsygeplejerskefunktionen startede som et satspuljefinansieret pilotprojekt på Bispebjerg Hospital i 2006-2008. Siden er ordningen blevet permanent og udbygget til hele Region Hovedstaden.

Den organisatoriske forankring af socialsygeplejerskerne på de enkelte hospitaler i regionen er forskellig fra hospital til hospital. Nogle socialsygeplejersker er ansat i en patientforløbsenhed eller i en anden stabsenhed; andre socialsygeplejersker er ansat i akutmodtagelsen. Alle socialsygeplejerskerne har dog funktion på tværs af alle afdelinger på det hospital, hvor de er ansat.

Region Hovedstaden har været frontløber på initiativer målrettet socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet og var den første region, der ansatte socialsygeplejersker. Socialsygeplejerskefunktionen har siden inspireret flere andre regioner til at ansætte socialsygeplejersker.

Socialsygeplejerskeindsatsen har derudover dannet baggrund for etablering af regionens kursus til basispersonale i sygepleje til socialt udsatte.

Her kan du få adgang til kursusportalen

Kursus i sygepleje til social udsatte
https://kursusportalen.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=53946Samt til etablering af Omsorgscenter Eirsgaard, der er et tilbud til hjemløse, som bliver udskrevet fra hospitalet, men som endnu ikke er helt raske efter afsluttet hospitalsbehandling.

Her kan du læse mere om Røde Kors etablering af Omsorgscenter Eirsgaard

Redaktør