Økonomisk tilskud til politisk arbejde (partistøtte)

En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget den 21. november 2017 i Region Hovedstaden, og som har fået mindst 500 stemmer ved valget, har ret til tilskud fra regionen til kandidatlistens politiske arbejde i regionen.

Hvorfor økonomisk​​ tilskud til politisk arbejde?​

Formålet med lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) er at støtte politisk arbejde i Danmark - såvel på landsplan som regionalt og kommunalt.

Ved politisk arbejde forstås enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller på at fremme et bestemt resultat af en folkeafstemning her i landet ved at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter, at etablere og drive organisationer, at samarbejde med andre organisationer eller på anden måde.

Tilskud fra Region Hovedstaden, der udbetale s i henhold til partistøtteloven, skal anvendes til politisk arbejde inden for Region Hovedstadens geografiske område. Tilskuddet kan anvendes til politisk arbejde, der retter sig imod folketings-valg, europaparlamentsvalg eller folkeafstemninger.  

Hvem er b​​​erettiget til at modtage økonomisk tilskud fra Region Hovedstaden til politisk arbejde – og hvad skal man gøre for at modtage tilskud?​

Kandidatlister, som har deltaget i regionsrådsvalget i Region Hovedstaden i 2017, har ret til tilskud til kandidatlisternes politiske arbejde i regionen. Det er en forudsætning, at den enkelte kandidatliste har opnået mindst 500 stemmer ved valget. Dog ydes der også tilskud til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov er indgået i et listeforbund, hvor det pågældende listeforbund har opnået mindst 500 stemmer.     

Tilskud til politisk arbejde udbetales for ét kalenderår ad gangen. Udbetaling af tilskud er betinget af, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning om udbetaling af tilskud til regionsrådet i Region Hovedstaden.  Ansøgningen skal bl.a. indeholde en erklæring om de udgifter, der påregnes anvendt til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Ansøgning skal indgives i det år, som der søges om tilskud til politiske arbejde i.

Vær endvidere opmærksom på følgende ændringer:

  • Der er indført forbud for kandidatlister mod at modtage anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr. 
  • Kandidatlister, der ikke er berettiget til partistøtte eller ikke ansøger herom, men har modtaget et eller flere anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr., skal indsende en erklæring herom til regionsrådet. 
  • De erklæringer om private og anonyme bidrag, kandidatlisten indsender i forbindelse med ansøgning om partistøtte, vil fremover blive offentliggjort af regionsrådet på regionens hjemmeside. 
  • Udbetaling af partistøtte er fremover betinget af, at kandidatlisten har indsendt en erklæring med oplysning om private og anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr., der er modtaget af kandidater, der opstiller for kandidatlisten til regionsrådsvalg. 
  • Er tilskudsmodtageren (kandidatlisten) den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august i det seneste regionale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal erklæringen fra kandidatlisten indeholde oplysning om private og anonyme bidrag, der er modtaget af kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. 
  • Opstiller en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren (kandidatlisten) til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, endvidere til kommunalbestyrelsesvalg, skal erklæringen fra kandidatlisten omfatte det eller de tilskud, som kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Ansøgninger

Blanket til ansøgning om udbetaling af tilskud  i 2018  

Ansøgninger kan sendes digitalt på to måder:

Hvis du vil sende ansøgningen pr. brev:

Region Hovedstaden
Sekretariatet
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 

Hvor meget er man i givet fald berettiget til at modtage i økonomisk tils​​kud?

Tilskud fra Region Hovedstaden til politisk arbejde udgør for 2018 4,50 kr. pr. stemme på kandidatlisten ved regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Redaktør