فرهنگ و مذهب (Culture and religion)

در اینجا شما اطلاعاتی در باره ملاقات اداره امور بهداشت و بیماران و خویشاوندانشان که بفرهنگ و سابقه ای غیر دانمارکی تعلق دارند اطلاعاتی بدست میآورید ​
Responsible editor