حقوق شما و خدمات مترجمی (Your rights and interpreter assistance)

در اینجا شما اطلاعاتی در مورد حقوق خود بعنوان بیمار و امکانات خدمات مترجمی در استان مرکزی بدست میآورید​​​​

​Patientrights - Hospital

حقوق قانونی بیماران​​


Patientright - Psychiatry

حقو​ق قانون بیماران​

Web-TV: 

بیمه درمانی و کارت بهداشت (Health Insurance)

​حقوق و امکانات (Rights and Options)

​مترجم (Interpreter)


Responsible editor