​​​​

Den offentlige indsats i 2023

Region Hovedstadens udkast til oversigt over den forventede offentlige indsats i 2023 kan kommenteres frem til den 28. januar 2023.​

Udkast til den offe​ntlige indsats i 2023

Region Hovedstaden offentliggør hermed udkast til regionens forventede offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet for 2023. 


Borgere, organisationer og myndigheder kan inden den 28. januar 2023 kommentere på udkastet.

Kommentarer sende​​s til regionen

Kommentarer til regionens forventede undersøgelses- og oprensningsindsats sendes til 

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

eller på e-mail til miljoe@regionh.dk.  

Miljøvur​​​dering

Region Hovedstaden har vurderet, at ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2023 og de nærmeste år” ikke er omfattet af LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det skyldes, at ​oversigten ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser eller kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at oversigten ikke skal miljøvurderes.

Klagevejle​dning

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i miljøvurderingslovens § 48 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden 4 uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 16. november 2022.

Klageportalen kan tilgås fra borger.dk eller virk.dk - log på med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage er pålagt et gebyr. 

Der henvises til Nævnenes Hus for nærmere vejledning om betaling af klagegebyr.  


Redaktør