​​​​​​

Indvinding af råstoffer under grundvand

​Regi​​on Hovedstaden har i samarbejde med Region Midtjylland undersøgt en række søer, hvor der indvindes råstoffer for at belyse eventuelle konsekvenser for kvaliteten af grundvandet.

Det har ofte været almindeligt kun at indvinde råstoffer til 1 meter over grundvandsspejlet. Indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet betyder imidlertid en bedre udnyttelse af råstofressourcen og reducerer dermed behovet for udpegning af nye graveområder. Region Hovedstaden og Region Midtjylland har gennemført et projekt, hvor det er undersøgt, hvilke konsekvenser det har for grundvandskvaliteten at indvinde råstoffer som sand, sten og grus under grundvandsspejlet.

Der er udført undersøgelser i 6 råstofgrave i Region Midt Jylland og i Region Hovedstaden for at klarlægge, om råstofindvinding under grundvandsspejlet medfører en påvirkning af grundvandskvaliteten. En eventuel påvirkning er undersøgt ved at analysere grundvandets indhold af oliestoffer og pesticider, samt påvirkning af grundvandskvaliteten som følge af pyritoxidation eller saltvandsoptrængning.

 

Resultater

På baggrund af undersøgelsen konkluderes det, at råstofgravning under grundvandet på de undersøgte lokaliteter ikke medfører forurening med oliestoffer i grundvandet eller opstigning af saltvand. Der er påvist pyritoxidation, som giver anledning til overskridelser af ferske recipientkvalitetskrav på én af lokaliteterne, hvilket betragtes som en uacceptabel påvirkning. Lokaliteten ligger i et okkerpotentielt område i Region Midt Jylland. Pyritoxidationen sker primært i forbindelse med vask af materialer og i mindre grad som følge af selve råstofindvindingen. Påvirkningen forsvinder hurtigt efter afslutning af gravning og grusvask.

 

På de resterende 5 lokaliteter er der ikke påvist nogen væsentlig påvirkning af grundvandskvaliteten, som følge af pyritoxidation (ingen overskridelser af ferske recipientkvalitetskrav). På baggrund af undersøgelsen konkluderes det, at pyritoxidation er et relevant opmærksomhedspunkt ved råstofindvinding under grundvand på okkerpotentielle lokaliteter. Det anbefales at minimere påvirkningen ved at tilrettelægge gravning og vask i forhold til pyritoxidation. På lokaliteter, som ikke er okkerpotentielle, vurderes der ikke at være behov for særlige tiltag i forhold til at minimere pyritoxidation.

 

Endeligt konkluderes det, at råstofindvinding på de undersøgte lokaliteter ikke medfører transport af pesticidholdigt overfladevand til grundvandet eller i øvrigt medfører en forøget belastning af grundvandet med pesticider. 

Rapport Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandspejlet.pdf

Monitering af vandstand i gravesø

I en gravesø i Store Rosenbusk grusgrav i Allerød Kommune hvor der indvindes sand og grus under grundvandsspejlet, er det undersøgt om indvinding af råstoffer påvirker grundvandsspejlet. Konklusionen er, at oppumpning af sediment fra gravesøen kun påvirker grundvandsmagasinet med få cm´s sænkning, og kun helt lokalt, dvs. inden for en afstand af maksimalt 200 m fra gravesøen. Påvirkningerne optræder inden for en meget kortvarig periode, og er langt mindre end grundvandsmagasinets naturlige variation.

Vandstandsmonitering_StRosenbusk.pdf


Redaktør