Kortlægning af råstoffer i Region Hovedstaden

​Regionen foretager løbende råstofgeologisk kortlægning i regionen, som bruges til udpegning af graveområder og interesseområder.

​Hvor findes fremtidens råstofforekomster?​

Region Hovedstadens råstofkortlægning omfatter primært sand, grus og sten, da disse råstoffer er en knap ressource i regionen, samtidig med at der er en stor efterspørgsel på disse råstoffer. Region Hovedstaden ønsker derfor at styrke råstofforsyningen og om muligt udpege grave- og interesseområder for råstoffer i regionen. Graveområder er afgrænsede område, hvor det kan forventes, at mængden og kvaliteten af råstoffer er af erhvervsmæssig interesse for indvinding. Interesseområder er ikke klart afgrænsede arealer, hvor der ifølge tilgængelig geologisk viden er en forventning om, at der findes råstoffer af et sådant omfang og kvalitet, at de på sigt kan indgå i råstofforsyningen. Inden for udpegede grave- og interesseområder må der ikke planlægges for, eller etableres anlæg der begrænser mulighederne for råstofudnyttelsen.
 
For at kunne udpege grave- og interesseområder screener Region Hovedstaden derfor de relevante kommuner i regionen for at identificere​ potentielle forekomster der vil kunne indgå i råstofforsyningen.
Den geologiske screening af relevante kommuner består af en gennemgang og kvalitetsvurdering af eksisterende data med fokus på:

  • Kortlægningsrapporter (råstofrapporter, grundvandsrapporter, geofysisk rapporter mv.) – GEUS’ rapportdatabase
  • Boringer i Jupiterdatabasen
  • Geofysik i GERDA databasen

Regionen har indtil videre fået foretaget screeninger af Egedal, Albertslund, Høje Taastrup, Ballerup, Allerød, Hillerød, Frederikssund, Gribskov og Halsnæs Kommune, hvilket har resulteret i en række nye interesseområder i de nogle af pågældende kommuner.

Kortlægningsrapporterne af screeningerne kan hentes under publikationer om råstoffer

Screeningerne kommer til at være et væsentligt bidrag til udarbejdelse af en kommende råstofplan.

Region Hovedstaden mangler på nuværende tidspunkt at screene Helsingør og Fredensborg Kommune, for at alle de egnede kommuner i regionen er blevet screenet for sand, grus og sten. 

Detailkortlægning af råstoffer i regionen er primært fokuseret omkring udpegede interesseområder.

Redaktør