Råstoffer i dagligdagen

Råstofferne findes i de øverste jordlag i Danmark og bruges af os alle i dagligdagen

Hvad er​ en råstofforekomst?​

Sand, grus, sten og ler findes overalt i de øverste jordlag i Danmark, men råstofferne i undergrunden er en naturressource, som ikke kan genskabes. Den dominerende råstoftype der indvindes i regionen omfatter sand, sten og grus, som primært findes som moræne- og smeltevandsaflejringer i jordoverfladen.
Lagene er aflejrede i istider for mere end 10.000 år siden under en række gletcherfremstød fra Norge og Sverige og deres efterfølgende tilbagesmeltning.

Leret som anvendes i teglindustrien er afsat som moræneaflejringer eller som hav- og søaflejringer. Den underliggende kalk, som er afsat for mange mio. år siden, ligger i Region Hovedstaden, oftest under tykke vekslende lag aflejret under istiden. 


Der er betydelige geografiske forskellige i de øverste jordlags opbygning i Danmark og selv inden for korte afstande i Region Hovedstaden, er der stor forskel på jordlagenes opbygning. De lokale forskelle i landskabets opbygning kan være afgørende for udstrækningen af de enkelte jordlag og om eksempelvis et sand- og gruslag kan betegnes som en råstofforekomst. 

Råstoffer​​ i dagligdagen

Råstofferne bruges overalt i hverdagen og er en nødvendig forudsætning for vor velstand. Sand, grus og sten bruges i stort omfang til beton og vejmaterialer og udgør dermed grundlaget for nybyggeri og vejanlæg. Sand og grus anvendes også i glasproduktion, isoleringsmaterialer mm.


Ler anvendes bl.a. til produktion af mursten og tagsten og som tilsætning i f.eks. kattegrus og maling. Kalk bruges som jordforbedringsmiddel, mørtel, maling mm.

Redaktør