Forbud mod tilførsel af jord

​Tilførsel af jord til råstofgrave er generelt forbudt, fordi det kan medføre forurening af grundvandet. I særlige tilfælde kan regionsrådet meddele dispensation, såfremt der ikke vurderes at være nogen fare for grundvandet.
Det er forbudt at tilføre både uforurenet og forurenet jord til råstofgrave på grund af risikoen for at forurene grundvandet (Jordforureningsloven § 52). Forbuddet gælder dog kun råstofgrave, hvor der har været råstofindvinding efter 1972. I særlige tilfælde kan regionsrådet meddele dispensation fra forbuddet. Hvis der har været indvundet råstoffer før 1972 er det kommunen, som er myndighed.

Betingelser for modtagelse af jord i råstofgrave

I Region Hovedstaden findes et mindre antal råstofgrave, som har dispensation til at modtage jord ude fra graven. For alle råstofgrave med dispensation til at modtage ren jord gælder et sæt betingelser:

  • Der må kun modtages uforurenet jord.
  • Der må kun modtages visse jordtyper (fx. jordpartier bestående af råjord/fyldjord uden indhold af affald m.v.)
  • Der skal foreligge analyser, som viser at jorden ikke indeholder miljøskadelige stoffer.
  • Analyser skal foretages på jordprøver, generelt 1 prøve pr. 30 ton jord.
Betingelserne for modtagelse af jord i råstofgrave har til formål at undgå forurening af grundvand, som nu eller i fremtiden skal bruges til drikkevandsforsyning. Betingelserne skal tillige sikre, at der ikke er miljørisiko forbundet med en senere anvendelse af det opfyldte areal til fx. rekreative formål eller ekstensivt landbrug.
Regionen fører tilsyn med de råstofgrave hvor der er givet dispensation til at tilføre jord.

Under Råstoftilladelser og §52 dispensationer kan du for hver kommune se de råstofgrave der har dispensation til at modtage jord.
Det er kommunen der er myndighed for jordflytninger generelt. På kommunernes hjemmesider findes vejledning og oplysninger om regler for flytning af jord. Redaktør