Tilsyn i råstofgrave

​Regionen skal føre tilsyn i råstofgrave i forhold til indvinding af råstoffer, tilførsel af jord til råstofgrave og efterbehandling af råstofgrave efter at indvindingen er afsluttet.

​Regionen er ikke forpligtet til at føre systematiske og regelmæssige tilsyn med råstofgravene. Men Regionen vurderer, at planmæssige tilsyn giver en bedre og mere direkte dialog med entreprenørerne, så vilkårene i tilladelsen overholdes og gener for miljø og befolkning i lokalområdet reduceres til et minimum.

Region Hovedstaden vil derfor afholde minimum ét årligt planlagt tilsyn på vores tilsynslokaliteter. 

Regionens tilsynslokaliteter består af de aktive råstofgrave hvor der er en gyldig indvindingstilladelse, tidligere og nuværende råstofgrave med dispensation til at tilføre jord (jf. Jordforureningsloven §52) samt gamle råstofgrave indtil de er godkendt  efterbehandlet.

Foruden den planlagte tilsynsindsats vil der blive ført tilsyn, som opfølgning på henvendelser fra borgere, virksomheder og myndigheder.

Redaktør