Om råstoftilladelser

En tilladelse til råstofgravning kommer med en række vilkår, som skal sikre at der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til naboer, natur og miljø.

Før råstofgravning

Som udgangspunkt gives der kun tilladelse til råstofgravning i de graveområder, som er udlagt i regionens råstofplan.
Før et område kan blive udpeget som gravområde, skal ressourcen være veldokumenteret og af en sådan størrelse og beskaffenhed af den vurderes at have erhvervsmæssig interesse, og så skal en miljøscreening af området vise at indvinding kan foregå uden væsentlige påvirkning for naboer, natur og miljø.

graveforløb.png

Tilladelse til råstofindvinding

Hvis en indvinder ønsker at påbegynde råstofgravning i et af regionens graveområder, skal der først indgås en aftale med den/de pågældende lodsejere for arealet, hvor der ønskes at blive indvundet råstoffer, da der selvfølgelig ikke kan gives tilladelse til råstofindvinding uden lodsejers accept. En tilladelse til råstofindvinding indeholder en række vilkår, som skal sikre at der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til naboer, natur og miljø mens der indvindes råstoffer. I grove træk bliver der i vilkårene stillet krav om overholdelse af gældende støjgrænser, krav om etablering af støjvolde, tiltag til mindskelse af støvgener, vilkår for gravningens udførsel, vilkår om håndtering af brændstof i graven m.m. For et mere detaljeret billede af vilkårene for råstofgrave i regionen kan du se alle de gældende tilladelser i regionen på

Råstoftilladelser og §52 dispensationer (LINK)

Regionen fører tilsyn med råstofgravene for at sikre at vilkårene i indvindingstilladelsen bliver overholdt.

Tilladelsen indeholder også en efterbehandlingsplan for arealet, der beskriver hvordan området i grove træk kommer til at se ud efter endt råstofindvinding.Redaktør