Databeskyttelse

Her kan du læse om, hvordan Center for Patientinddragelse (CPI) behandler (dvs. indsamler, deler og på anden vis anvender) dine personlige oplysninger i forbindelse med din udfyldelse af et spørgeskema om dine oplevelser som patient.

​Orientering om oplysningspligten i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og beskyttelse af personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og andre spørgeskemaundersøgelser.


Som projektansvarlig er CPI forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. CPIs mål er, at du skal føle dig sikker. Vi anerkender og respekterer vigtigheden af dit privatliv, når vi behandler dine personlige oplysninger.

CPI behandler alle personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med denne orientering om beskyttelse af personlige oplysninger samt gældende lovgivning. 

1) Hvem er vi?

Ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger er:

Region Hovedstaden /v. Videncenter for Dataanmeldelser,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Mail: videnscenterfordataanmeldelser.rigshospitalet@regionh.dk

Den primære projektansvarlige for spørgeskemaundersøgelser i regi af CPI, er:

Enhedschef Marlene Willemann Würgler, Center for Patientinddragelse (CPI), Region Hovedstaden, Nordre Fasanvej 57, Hovedvejen indgang 13, 1. sal, 2000 Frederiksberg.
Mail: cpi@regionh.dk
Tlf. +45 3864 9966.

2) Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på denne side.

Vi vil altid anbefale, at du anvender Digital Post via E-Boks eller Borger.dk, da det er den sikreste løsning. Det skyldes, at almindelige mail ikke har den tilstrækkelige sikkerhed.

3) Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Herunder kan du se, hvordan CPI behandler dine data.

CPI behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Formål: ​

Formålet med indsamlingen af viden om dine oplevelser som patient i sundhedsvæsenet er at give regioner, hospitaler og afdelinger viden om, hvilke dele af et forløb der fungerer godt, og hvad der kunne gøres bedre – ifølge dig og andre patienter. Ved at besvare spørgeskemaet kan du være med til at forbedre hospitalernes ydelser til gavn for kommende patienter.

Kategorier af personlige oplysninger 

CPI behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personlige oplysninger: Navn, adresse, CPR-nummer.
Følsomme personlige oplysninger: Helbredsoplysninger. (dvs. hvis du har været indlagt patient kender vi den afdeling, som har udskrevet dig;· hvis du har været ambulant patient kender vi dette ambulatorie).

Kilde

CPI har modtaget dine personlige oplysninger fra følgende kilder: Landspatientregistret (LPR) og CPR-registret.

Juridisk grundlag

CPI behandler dine oplysninger på følgende juridiske grundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6 & 9.

Databehandlere


KMD A/S,
Lautrupparken 40, 2750 Ballerup,
Underdatabehandler: Charlie Tango.
Rolle: udsendelse af breve via e-boks  samt print og pakning af fysiske breve.

Rambøll Management Consulting,
Oluf Palmes allé 20, 8200 Aarhus N. 
Rolle: Hosting af online spørgeskema.

Scanningsbureauet – Express A/S, Hørskætten 7, 2630 Taastrup.
Rolle: indscanning af besvarelser på papir-skemaer samt indtastning af tekst fra åbne kommentarfelter. 

Dataopbevaring

Dataopbevaring sker sikkert efter Region Hovedstadens retningslinjer.

Det, du har skrevet i de åbne kommentarfelter i spørgeskemaet, videregives i uredigeret form til det pågældende hospital. Hvis du har skrevet personhenførbare oplysninger i de åbne kommentarfelter, vil dine kommentarer altså ikke være anonyme. 
 
Øvrige personoplysningerne anonymiseres efter 12 måneder, hvorefter det ikke længere er muligt for CPI at sammenkoble svar til enkeltpersoner.

Modtagere

Undersøgelsens resultater vil blive videreformidlet til relevante hospitaler i anonymiseret form med henblik på at forbedre sundhedsvæsenet.

4) Din ret til at trække samtykket tilbage

Når du udfylder spørgeskemaet, giver du samtykke til, at din besvarelse bruges til føromtalte formål.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte den projektansvarlige på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5) Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den projektansvarlige.

Ret til sletning

Der gælder særlige regler for statistiske og videnskabelige undersøgelser, herunder forskning jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra d. Det betyder, at vi forsat gerne må opbevare og anvende de data, som vi allerede har behandlet på dig. Men al fremtidig behandling af dataene vil blive indstillet. Hvis du beder om at få dine data slettet, får du en bekræftelse på, at vi indstiller behandlingen af disse. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Nogle rettigheder er undtaget i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser, herunder forskning

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside. 

For en god ordens skyld vil vi bemærke, at en række rettigheder er undtaget i medfør af Databeskyttelseslovens § 22, stk. 5. Det er Databeskyttelsesforordningens artikel 15 (Indsigtsret), artikel 16 (Ret til berigtigelse), artikel 18 (Ret til begrænsning af behandling) og artikel 21 (Indsigelsesret). Det skyldes, at alle forskningsprojekter i Region Hovedstaden er undersøgelser, der foretages i statistiske eller videnskabelige øjemed af væsentlig samfundsmæssig betydning, hvor databehandlingen er nødvendig af hensyn til undersøgelsen jf. artikel 89 i Databeskyttelsesforordningen.

6) Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger her. 


Redaktør