LUP giver et lidt for positivt billede af patientoplevelser

​Artikel om LUPs repræsentativitet bragt i Ugeskrift for Læger

1. februar 2012

Når medarbejdere fra Enheden for Brugerundersøgelser (EfB) besøger landets sygehuse for at præsentere resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), indvendes det nogle gange, at undersøgelsen – på grund af svarprocenter på 55-60 – ikke giver et repræsentativt billede af patienternes oplevelser, og at den derfor heller ikke kan tillægges særlig stor vægt i kvalitetsudviklingsarbejdet.

For at afdække, om der er hold i denne påstand, har EfB samkørt spørgeskemadata fra LUP i 2009 med data fra registre hos Danmarks Statistik med det formål at undersøge, om undersøgelsens resultater ville have været anderledes, hvis alle patienter havde besvaret spørgeskemaet.

Analysen viser, at LUP giver lidt mere positive resultater, end den ville have gjort, hvis alle patienter havde deltaget. Forskellene er dog små, idet den numerisk set største forskel svarer til, at man i LUP overvurderer andelen af positive besvarelser på landsplan med et halvt procentpoint.
Redaktør