Strømlinet proces eller administrativ omvej?

​Evaluering af centralvisitation i Region Hovedstaden

1. maj 2012

Som noget nyt har læger fra Region Hovedstadens praksissektor siden sommeren 2011 henvist patienter til hospitalsbehandling via en central visitationsenhed (CVI).

Ved etableringen af de nye centrale visitationer blev det betonet, at der skulle gives plads til løbende udvikling og forbedring af de centrale visitationer. Derfor gennemfører Enheden for Brugerundersøgelser i samarbejde med Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning en evaluering af de centrale visitationer (CVI).

Evalueringen skal bruges til at afdække eventuelle uhensigtsmæssigheder ved de eksisterende henvisningsprocesser og påpege mulige udviklings- og forbedringstiltag. Evalueringen inkluderer en spørgeskemaundersøgelse blandt læger fra praksissektoren og en række interview med medarbejdere fra CVI og relevante samarbejdspartnere. 

Enheden for brugerundersøgelser har stået for gennemførsel og afrapportering af den kvalitative del af undersøgelse, der er baseret på fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere fra CVI’erne og visitationskyndige fra hospitalerne samt 12 individuelle interview med læger fra praksissektoren.

Resultater

Interviewundersøgelsen viser bl.a. at:

  • Flere læger fra praksissektoren oplever, at det er en lettelse af deres arbejde, at henvisningerne nu skal sendes via CVI. Dog er der forskel i vurderingen af CVI blandt lægerne fra praksissektoren. Nogle speciallæger mener, at CVI er en unødig omvej, fordi de kun har behov for at henvise til et meget begrænset antal hospitalsafdelinger.
  • De ansatte på hospitalsafdelingerne, der modtager henvisningerne via CVI har delte meninger om, hvorvidt etableringen af CVI har været en fordel. Nogle fremhæver, at henvisningsprocessen går hurtigere via CVI, og at der sker færre fejlhenvisninger. Andre nævner, at de savner dialogen med den henvisende læge om både henvisningen af patienten og typen af transport til akutte patienter.
  • Medarbejdere og ledere fra de fire CVI’er oplever, at henvisningsprocessen og samarbejdet omkring henvisningerne er velfungerende i de fleste tilfælde, men de har også forslag til forbedringer.

Der er i forbindelse med evalueringen lagt stor vægt på interviewpersonernes forslag til forbedringer af visitationsprocessen og samarbejdet omkring visitation. Rapporten indeholder derfor en oversigt med 45 forbedringsforslag, som deltagerne har foreslået under interviewene.

Ud over interviewundersøgelsen er der i forbindelse med evalueringen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt henvisende læger fra almen praksis og speciallægepraksis.  Læs delrapport med spørgeskemaundersøgelsens resultater og den samlede evalueringsrapport på CVI's hjemmeside.

På baggrund af den samlede evaluering er der udarbejdet et beslutningsgrundlag, der beskriver, hvad der skal arbejdes videre med efter evalueringen. Beslutningsgrundlaget blev behandlet og vedtaget i Koncerndirektionen i juni 2012.

Det blev blandt andet besluttet, at der skal arbejdes videre med kompetenceudviling af de ansatte i CVI, samt iværksættes en fornyet informationsindsats om CVI og ”den gode henvisning” til henvisende læger fra praksissektoren.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen af CVI for somatiske patienter inkluderer følgende dele:
A. Spørgeskemaundersøgelse blandt læger fra praksissektoren, der henviser patienter via CVI
B. Fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere fra CVI’erne
C. Fokusgruppeinterview med visitationskyndige medarbejdere fra regionens 12 hospitaler
D. Individuelle telefoninterview med 12 læger fra praksissektoren, der henviser patienter via CVI

Evalueringen blev gennemført i første kvartal 2012.

Der er gennemført en lignende evaluering af Psykiatriens CVI i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri. Resultaterne af denne undersøgelse forventes offentliggjort i september 2012.

Baggrund

Region Hovedstaden etablerede den 1. maj 2011 central visitation til somatiske behandlingstilbud. 1. juni 2011 åbnede også en central visitation til psykiatriske behandlingstilbud. Målet med at etablere central visitation er at optimere logistikken omkring henvisningsforløb fra praksissektoren. Læger fra almen praksis, speciallægepraksis og vagtlæger skal sende deres henvisninger til CVI’erne, og lægerne skal dermed ikke bruge tid på at finde den hospitalsafdeling, der er relevant for patienten.

Der er oprettet en central visitationsenhed i hvert af de fire planområder Nord, Midt, By og Syd. CVI’erne bor på de fire områdehospitaler og skal modtage al visitation af somatiske patienter fra praksissektoren. CVI’erne sørger herefter for, at patienten bliver henvist til den rette hospitalsafdeling. CVI’erne modtager både akutte og elektive (planlagte) henvisninger. 

Læs mere om CVI’erne på sundhed.dk.

Se delrapport med spørgeskemaundersøgelsens resultater og den samlede evalueringsrapport på CVI's hjemmeside.

Redaktør