Ekstraordinært møde i regionsrådet den 30. november 2021

Se beslutninger og web-tv fra ekstraordinært regionsrådsmøde den 30. november. 
 

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 30-11-2021
Tid: 17:00 - 17:30
Sted

​Regionsgården

Referat

​​​​​

​Web-tv

Punkter på dagsordenen

 1. Ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden (1. behandling)

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Sophie Hæstorp Andersen: Afbud (Stedfortræder Troels Neiiendam)
 • Leila Lindén: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Özkan Kocak: Deltog
 • Erik R. Gregersen: Deltog
 • Flemming Pless: Afbud (Stedfortræder Bent Møller Jensen)
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Jesper Clausson: Afbud (Stedfortræder Andreas Hoff)
 • Martin Baden: Afbud
 • Charlotte Holtermann: Afbud (Stedfortræder Erik Jensen)
 • Maria Gudme: Afbud (Stedfortræder Claus Heje)
 • Bodil Kornbek: Afbud (Stedfortræder Vagn Majland)
 • Karin Friis Bach: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Søren Burcharth: Afbud (Stedfortræder Jacob Netteberg)
 • Hans Toft: Deltog
 • Per Tærsbøl: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Karsten Skawbo-Jensen: Deltog
 • Line Ervolder: Afbud (Stedfortræder Erik Lund)
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Jens Mandrup: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog
 • Karoline Vind: Deltog
 • Niels Høiby: Afbud (Stedfortræder Stig Jørgensen)
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Freja Södergran: Deltog
 • Paw Karslund: Afbud (Stedfortræder Eva Bechmann)
 • Martin Geertsen: Deltog
 • Carsten Scheibye: Afbud (Stedfortræder Erik Sejersten)
 • Anne Ehrenreich: Deltog
 • Randi Mondorf: Afbud
 • Christine Dal: Afbud
 • Per Roswall: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Tormod Olsen: Afbud (Stedfortræder Torben Conrad)
 • Annie Hagel: Afbud (Stedfortræder Susanne Langer)
 • Torben Kjær: Deltog
 • Qasam Nazir Ahmad: Afbud

1. Ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden (1. behandling)

INDSTILLING

Regionsrådsformanden anbefaler:

 • at regionsrådet lader regionsrådsformandens forslag til styrelsesvedtægt (bilag 1) overgå til anden behandling på regionsrådets møde den 7. december 2021.

Det følger af regionslovens § 3, at forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelsesvedtægten undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum. Forslag til styrelsesvedtægt fremsættes af regionsrådsformanden. 

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 30. november 2021:

Godkendt.

Bodil Kornbek (A), Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Jesper Clausson (A), Maria Gudme (A), Martin Baden (A), Sophie Hæstorp Andersen (A), Søren Burcharth (B), Line Ervolder (C), Niels Høiby (I), Paw Karslund (O), Carsten Scheibye (V), Christine Dal (V), Randi Mondorf (V), Annie Hagel (Ø), Tormod Olsen (Ø) og Qasam Nazir Ahmad (Å) deltog ikke i sagen behandling. 
Som stedfortræder deltog Andreas Hoff (A), Bent Møller Jensen (A), Claus Heje (A), Erik Jensen (A), Troels Neiiendam (A), Vagn Majland (A), Jacob Netteberg (B), Erik Lund (C), Stig Jørgensen (C), Eva Bechmann (O), Erik Sejersten (V), Susanne Langer (Ø), Torben Conrad (Ø).
 

BAGGRUND

Udvalgsstrukturen i styrelsesvedtægten foreslås ændret for bedre at understøtte det politiske arbejde i den kommende valgperiode for så vidt angår aktuelle problemstillinger, politiske dagsordener, udvalgsstruktur og udvalgsstørrelse. Særligt for så vidt angår udvalgsstørrelse viser erfaringerne fra indeværende valgperiode, at en udvalgsstørrelse på 11 medlemmer er hensigtsmæssig for at sikre politisk tyngde samt bredde i den politiske sammensætning. Samtidig er det vurderet hensigtsmæssigt at foretage en række sproglige og juridiske præciseringer i styrelsesvedtægten. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsesvedtægten foreslås ændret på følgende punkter:

 1. Det nuværende stående udvalg for forskning, innovation og uddannelse nedlægges og udvalgets ressort fordeles på øvrige stående udvalg.
 2. Der oprettes et nyt stående udvalg med navnet "Udvalget for rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet". 
 3. Øvrige af de fem stående udvalg videreføres: Herunder Sundhedsudvalget, Social- psykiatriudvalget og Mijø- og klimaudvalget. Udvalget for forebyggelse og sammenhæng og Trafikudvalget videreføres også, men ændrer navn til henholdsvis "Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" og "Udvalg for trafik og regional udvikling".
 4. Samtlige seks stående udvalg får 11 udvalgsmedlemmer.
 5. Styrelsesvedtægten er redaktionelt og juridisk præciseret.
 6. Udvalgsformandsvederlag er angivet som påkrævet i vederlagsbekendtgørelse. 

Ad. 1) Udvalg for forskning, innovation og uddannelse nedlægges

Som del af konstitueringsaftalen for 2022-2025 er der lagt op til, at ansvarsområder under Udvalg for forskning, innovation og uddannelse fremadrettet skal flyttes til øvrige udvalg. Overordnet flyttes forskningsområdet til Sundhedsudvalget for at give øget synergi til patientbehandling og sundhedsområdet. Kompetenceudvikling og rekruttering på sundhedsområdet flyttes til det nye udvalg for rekruttering og fastholdelse. Alle øvrige områder som fx den regionale udviklingsstrategi, regionens ungdomsuddannelser og koordination af uddannelsestilbud i regionen flyttes til Trafikudvalget, der fremadrettet navngives "Udvalget for trafik og regional udvikling".    

Ad. 2) Der oprettes et nyt stående udvalg - Udvalget for rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet

Udvalget for rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet varetager rådgivende funktioner over for både forretningsudvalget og regionsrådet. Udvalget beskæftiger sig med at finde nye løsninger til at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det fremgår af styrelsesvedtægten, at udvalget foretager politikudvikling og politikopfølgning på følgende områder:

 • Initiativer ift. fastholdelse og rekruttering
 • Opgaver og interessevaretagelse ift. grunduddannelserne på sundhedsområdet, herunder den kliniske grunduddannelsesopgave samt rekruttering til sundhedsuddannelserne
 • Kompetenceudvikling og efteruddannelse for sundhedspersonale.
 • Samarbejde og partnerskaber med staten, kommuner, organisationer og universiteter m.fl. inden for ovennævnte områder
 • Rammer og arbejdsvilkår, herunder vagtfordeling og brug af vikarer.
 • Nye løsninger fx brug af velfærdsteknologi i opgaveløsning, fleksibel brug af faggrupper og medarbejderdrevet innovation.
 • Forberede arbejdsmiljødrøftelse i forretningsudvalget med udgangspunkt i Region Hovedstadens regionale medarbejderudvalgs drøftelser og vurderinger af fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Dialog og inddragelse af patienter, pårørende og medarbejdere om opgaveløsning og arbejdsforhold.

Ad. 3) Nuværende 5 stående udvalg på sundhedsområdet videreføres - dog ændrer to udvalg navn 

Det nuværende Sundhedsudvalg videreføres og tilføres forskning på sundhedsområdet. Forskningområdet har hidtil ligget i Udvalget for forskning, innovation og uddannelse, men flyttes til Sundhedsudvalget for at sikre synergi til sundhedsområdet og patientbehandling. Det nuværende social- og psykiatriudvalg videreføres. Det nuværende Udvalg for forebyggelse og sammenhæng videreføres, men ændrer navn til "Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen".  Det nuværende Miljø- og klimaudvalg videreføres. Trafikudvalget videreføres, men ændrer navn til "Udvalg for trafik og regional udvikling".

Ad. 4) Alle stående udvalg får 11 udvalgsmedlemmer 

Hidtil har udvalgene haft 7, 9 eller 11 medlemmer. Det vurderes hensigtsmæssigt at øge antallet af udvalgsmedlemmer i alle udvalg til 11 for at opnå bredere politisk repræsentation og fremme den politisk dialog og med henblik på at flere medlemmer af regionsrådet er involveret i det politikudviklende arbejde i udvalgene.

Ad. 5) Styrelsesvedtægten er redaktionelt og juridisk præciseret

Alle ændringer fremgår af bilag 2 med elektronisk rettefunktion. Herunder er der også en del sproglige og juridiske præciseringer. Eksempelvis er justeret paragrafhenvisninger, og der er slettet passager i styrelsesvedtægten, som rettelig henhører under udvalgenes egen kompetence og dermed deres egen forretningsorden (herunder henvisning til nærmere regler om bl.a. indkaldelse til møder og foretrædeordning). De sproglige præciseringer er i det hele i overensstemmelse med lovgivningen og regionsrådets eksisterende praksis, og har således kun karakter af juridiske præciseringer.  

Ad. 6) Præcisering af udvalgsformandsvederlag som påkrævet i vederlagsvejledning. 

Af vederlagsbekendtgørelsen og vederlagsvejledningen fremgår, at udvalgsformandsvederlag skal fremgå af styrelsesvedtægten i form af procentsats i forhold til regionsrådsformandens vederlag. Der er ikke samme krav om at øvrige udvalgsmedlemmers vederlag skal fremgå af styrelsesvedtægten. På forretningsudvalgets møde den 7. december 2021 og regionsrådets møde den 14. december 2021, dvs. efter den forventede vedtagelse af styrelsesvedtægten, forelægges særskilt sag om vederlagssatser for udvalgsmedlemmer mv. Størrelsen af udvalgsformændenes vederlag er fastsat på baggrund af konstitueringsaftalen for 2022-2025.

Ikrafttrædelse

Der er lagt op til, at styrelsesvedtægten først træder i kraft fra 1. januar 2022, men at det nyvalgte regionsråd på sit konstituerende møde i december 2021 kan konstituere sig i overensstemmelse med denne styrelsesvedtægt.

KONSEKVENSER

Hvis indstillingen tiltrædes, videresendes styrelsesvedtægten direkte til anden behandling i regionsrådet den 7. december 2021 med henblik på at den ændrede styrelsesvedtægt kan træde i kraft den 1. januar 2022.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges til førstebehandling i regionsrådet den 30. november 2021 og til andenbehandling i regionsrådet den 7. december 2021.

Der vil desuden blive forelagt en sag om vederlagssatser for forretningsudvalget den 7. december 2021 og regionsrådet den 14. december 2021 under forudsætning af vedtagelsen af den reviderede styrelsesvedtægt.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Iben Fibiger

JOURNALNUMMER

21072529

Bilag

Bilag 1: Revideret styrelsesvedtægt nov 2021 final

Bilag 2: ændringer til styrelsesvedtægt nov 2021 MED synlige rettelser​​

​​

Redaktør