Ekstraordinært møde i regionsrådet den 7. december 2021

​Se dagsorden til ​det ekstraordinære møde i regionsrådet den 7. december. Mødet bliver afholdt kl. 15.00 og bliver sendt live her p​​å siden.

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 07-12-2021
Tid: 15:00 - 16:00
Sted

​Regionsrådssalen

Dagsorden

​​


​​

Punkter på dagsordenen

 1. Ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden (2. behandling)
 2. Valgklage

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj
 • Sophie Hæstorp Andersen
 • Leila Lindén
 • Kim Rockhill
 • Özkan Kocak
 • Erik R. Gregersen
 • Flemming Pless
 • Susanne Due Kristensen
 • Jesper Clausson
 • Martin Baden
 • Charlotte Holtermann
 • Maria Gudme
 • Bodil Kornbek
 • Karin Friis Bach
 • Stinus Lindgreen
 • Martin Schepelern
 • Søren Burcharth
 • Hans Toft
 • Per Tærsbøl
 • Christoffer Buster Reinhardt
 • Karsten Skawbo-Jensen
 • Line Ervolder
 • Jacob Rosenberg
 • Jens Mandrup
 • Peter Westermann
 • Karoline Vind
 • Niels Høiby
 • Finn Rudaizky
 • Freja Södergran
 • Paw Karslund
 • Martin Geertsen
 • Carsten Scheibye
 • Anne Ehrenreich
 • Randi Mondorf
 • Christine Dal
 • Per Roswall
 • Marianne Frederik
 • Tormod Olsen
 • Annie Hagel
 • Torben Kjær
 • Qasam Nazir Ahmad

1. Ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden (2. behandling)

INDSTILLING

Regionsrådsformanden anbefaler:

 • at regionsrådet vedtager regionsrådsformandens forslag til styrelsesvedtægt (bilag 1).

Det følger af regionslovens § 3, at forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelsesvedtægten undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum. Forslag til styrelsesvedtægt fremsættes af regionsrådsformanden. 

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 30. november 2021:

Godkendt.

Bodil Kornbek (A), Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Jesper Clausson (A), Maria Gudme (A), Martin Baden (A), Sophie Hæstorp Andersen (A), Søren Burcharth (B), Line Ervolder (C), Niels Høiby (I), Paw Karslund (O), Carsten Scheibye (V), Christine Dal (V), Randi Mondorf (V), Annie Hagel (Ø), Tormod Olsen (Ø) og Qasam Nazir Ahmad (Å) deltog ikke i sagen behandling. 
Som stedfortræder deltog Andreas Hoff (A), Bent Møller Jensen (A), Claus Heje (A), Erik Jensen (A), Troels Neiiendam (A), Vagn Majland (A), Jacob Netteberg (B), Erik Lund (C), Stig Jørgensen (C), Eva Bechmann (O), Erik Sejersten (V), Susanne Langer (Ø), Torben Conrad (Ø).
 

BAGGRUND

Udvalgsstrukturen i styrelsesvedtægten foreslås ændret for bedre at understøtte det politiske arbejde i den kommende valgperiode for så vidt angår aktuelle problemstillinger, politiske dagsordener, udvalgsstruktur og udvalgsstørrelse. Særligt for så vidt angår udvalgsstørrelse viser erfaringerne fra indeværende valgperiode, at en udvalgsstørrelse på 11 medlemmer er hensigtsmæssig for at sikre politisk tyngde samt bredde i den politiske sammensætning. Samtidig er det vurderet hensigtsmæssigt at foretage en række sproglige og juridiske præciseringer i styrelsesvedtægten. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsesvedtægten foreslås ændret på følgende punkter:

 1. Det nuværende stående udvalg for forskning, innovation og uddannelse nedlægges og udvalgets ressort fordeles på øvrige stående udvalg.
 2. Der oprettes et nyt stående udvalg med navnet "Udvalget for rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet". 
 3. Øvrige af de fem stående udvalg videreføres: Herunder Sundhedsudvalget, Social- psykiatriudvalget og Mijø- og klimaudvalget. Udvalget for forebyggelse og sammenhæng og Trafikudvalget videreføres også, men ændrer navn til henholdsvis "Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" og "Udvalg for trafik og regional udvikling".
 4. Samtlige seks stående udvalg får 11 udvalgsmedlemmer.
 5. Styrelsesvedtægten er redaktionelt og juridisk præciseret.
 6. Udvalgsformandsvederlag er angivet som påkrævet i vederlagsbekendtgørelse. 

Ad. 1) Udvalg for forskning, innovation og uddannelse nedlægges

Som del af konstitueringsaftalen for 2022-2025 er der lagt op til, at ansvarsområder under Udvalg for forskning, innovation og uddannelse fremadrettet skal flyttes til øvrige udvalg. Overordnet flyttes forskningsområdet til Sundhedsudvalget for at give øget synergi til patientbehandling og sundhedsområdet. Kompetenceudvikling og rekruttering på sundhedsområdet flyttes til det nye udvalg for rekruttering og fastholdelse. Alle øvrige områder som fx den regionale udviklingsstrategi, regionens ungdomsuddannelser og koordination af uddannelsestilbud i regionen flyttes til Trafikudvalget, der fremadrettet navngives "Udvalget for trafik og regional udvikling".    

Ad. 2) Der oprettes et nyt stående udvalg - Udvalget for rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet

Udvalget for rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet varetager rådgivende funktioner over for både forretningsudvalget og regionsrådet. Udvalget beskæftiger sig med at finde nye løsninger til at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det fremgår af styrelsesvedtægten, at udvalget foretager politikudvikling og politikopfølgning på følgende områder:

 • Initiativer ift. fastholdelse og rekruttering
 • Opgaver og interessevaretagelse ift. grunduddannelserne på sundhedsområdet, herunder den kliniske grunduddannelsesopgave samt rekruttering til sundhedsuddannelserne
 • Kompetenceudvikling og efteruddannelse for sundhedspersonale.
 • Samarbejde og partnerskaber med staten, kommuner, organisationer og universiteter m.fl. inden for ovennævnte områder
 • Rammer og arbejdsvilkår, herunder vagtfordeling og brug af vikarer.
 • Nye løsninger fx brug af velfærdsteknologi i opgaveløsning, fleksibel brug af faggrupper og medarbejderdrevet innovation.
 • Forberede arbejdsmiljødrøftelse i forretningsudvalget med udgangspunkt i Region Hovedstadens regionale medarbejderudvalgs drøftelser og vurderinger af fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Dialog og inddragelse af patienter, pårørende og medarbejdere om opgaveløsning og arbejdsforhold.

Ad. 3) Nuværende 5 stående udvalg på sundhedsområdet videreføres - dog ændrer to udvalg navn 

Det nuværende Sundhedsudvalg videreføres og tilføres forskning på sundhedsområdet. Forskningområdet har hidtil ligget i Udvalget for forskning, innovation og uddannelse, men flyttes til Sundhedsudvalget for at sikre synergi til sundhedsområdet og patientbehandling. Det nuværende social- og psykiatriudvalg videreføres. Det nuværende Udvalg for forebyggelse og sammenhæng videreføres, men ændrer navn til "Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen".  Det nuværende Miljø- og klimaudvalg videreføres. Trafikudvalget videreføres, men ændrer navn til "Udvalg for trafik og regional udvikling".

Ad. 4) Alle stående udvalg får 11 udvalgsmedlemmer 

Hidtil har udvalgene haft 7, 9 eller 11 medlemmer. Det vurderes hensigtsmæssigt at øge antallet af udvalgsmedlemmer i alle udvalg til 11 for at opnå bredere politisk repræsentation og fremme den politisk dialog og med henblik på at flere medlemmer af regionsrådet er involveret i det politikudviklende arbejde i udvalgene.

Ad. 5) Styrelsesvedtægten er redaktionelt og juridisk præciseret

Alle ændringer fremgår af bilag 2 med elektronisk rettefunktion. Herunder er der også en del sproglige og juridiske præciseringer. Eksempelvis er justeret paragrafhenvisninger, og der er slettet passager i styrelsesvedtægten, som rettelig henhører under udvalgenes egen kompetence og dermed deres egen forretningsorden (herunder henvisning til nærmere regler om bl.a. indkaldelse til møder og foretrædeordning). De sproglige præciseringer er i det hele i overensstemmelse med lovgivningen og regionsrådets eksisterende praksis, og har således kun karakter af juridiske præciseringer.  

Ad. 6) Præcisering af udvalgsformandsvederlag som påkrævet i vederlagsvejledning. 

Af vederlagsbekendtgørelsen og vederlagsvejledningen fremgår, at udvalgsformandsvederlag skal fremgå af styrelsesvedtægten i form af procentsats i forhold til regionsrådsformandens vederlag. Der er ikke samme krav om at øvrige udvalgsmedlemmers vederlag skal fremgå af styrelsesvedtægten. På forretningsudvalgets møde den 7. december 2021 og regionsrådets møde den 14. december 2021, dvs. efter den forventede vedtagelse af styrelsesvedtægten, forelægges særskilt sag om vederlagssatser for udvalgsmedlemmer mv. Størrelsen af udvalgsformændenes vederlag er fastsat på baggrund af konstitueringsaftalen for 2022-2025.

Ikrafttrædelse

Der er lagt op til, at styrelsesvedtægten først træder i kraft fra 1. januar 2022, men at det nyvalgte regionsråd på sit konstituerende møde i december 2021 kan konstituere sig i overensstemmelse med denne styrelsesvedtægt.

KONSEKVENSER

Hvis sagen godkendes af regionsrådet, er forslaget til ændret styrelsesvedtægt (bilag 1) vedtaget. Den ændrede styrelsesvedtægt træder i givet fald i kraft fra den 1. januar 2022.

KOMMUNIKATION

Efter regionslovens § 3 skal den ændrede styrelsesvedtægt sendes til Ankestyrelsen og offentliggøres for regionens borgere. Offentligørelse af styrelsesvedtægten vil ske ved publicering på regionens hjemmeside.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges til førstebehandling i regionsrådet den 30. november 2021 og til andenbehandling i regionsrådet den 7. december 2021.

Der vil desuden blive forelagt en sag om vederlagssatser for forretningsudvalget den 7. december 2021 og regionsrådet den 14. december 2021 under forudsætning af vedtagelsen af den reviderede styrelsesvedtægt.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Iben Fibiger

JOURNALNUMMER

21072529

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Revideret styrelsesvedtægt nov 2021 final

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: Ændringer til styrelsesvedtægt nov 2021 MED synlige rettelser

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 3: Ændringsforslag fra regionsrådsformanden

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 4: Brev fra Ankestyrelsen

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 5: ÆF fra administrationen vedr. styrelsesvedtægt

2. Valgklage

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet

 1. at valgbestyrelsens beslutning om, at kandidatlisten En Død Hest Tør Hvor Andre Tier ikke kunne godkendes som opstillingsberettiget til regionsrådsvalget, tages til efterretning, og at klagen som følge heraf afvises, og
 2. at valgbestyrelsens beslutning om, at kandidatlisten Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christinia) alene kunne stille op uden specialtegn i listenavnet, dvs. som Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christinia, tages til efterretning, og at klagen som følge heraf afvises. 

BAGGRUND

Efter valgloven afgøres klager over valget til regionsrådet af det siddende regionsråd på et møde, der holdes snarest efter klagefristens udløb. Klagefristen udløb tirsdag den 23. november 2021. Klagen er modtaget rettidigt.

SAGSFREMSTILLING

Klagen
Allan Anarchos har den 23. november 2021 indgivet en klage over valget. Klagen er vedlagt som bilag 1-4. Allan Anarchos var repræsentant for kandidatlisten Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania til regionalvalget. Allan Anarchos var endvidere repræsentant for kanddidatlisten En Død Hest Tør Hvor Andre Tier, samt repræsentant og kandidat på kandidatlisten Odins Vikingehær.

Der klages over, at de indleverede kandidatlister med navnene Kærlighedspartiet (Regnbuefolket/Befri Christiania) og En Død hest Tør Hvor Andre Tier ikke kunne stille op under de ønskede navne.


En Død Hest Tør Hvor Andre Tier
I henhold til valgloven kan en kandidatliste ikke stille op med et navn, som andre har eneret til. En listebetegnelse kan således ikke anvendes, hvis det ved endelig dom er fastslået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne i valglovens § 24 a, stk. 2, har eneret til listebetegnelsen.

De situationer, hvor andre vil kunne have materiel eneret til en listebetegnelse, som en lokalliste anvender, vil i henhold til Indenrigs- og boligministeriets vejledning vedrørende valgloven blandt andet kunne være, at en erhvervsvirksomhed f.eks. i kraft af reglerne i varemærkeloven, markedsføringsloven og selskabsloven eller på ulovbestemt grundlag har erhvervet eneret til en bestemt betegnelse og til betegnelser, der vil kunne forveksles hermed.

Allan Anarchos oplyste i forbindelse med afhentning af kandidatlister til udfyldelse, at han påtænkte at indlevere en liste med navnet En Død Hest Tør Hvor Andre Tier. I den forbindelse vejledte valgsekretariatet mundtligt Allan Anarchos om de ovenstående regler om eneret, og at der derfor var risiko for, at valgbesytrelsen ikke ville kunne godkende et sådan navn, henset til, at en del af kandidatlistens navn Tør hvor andre tier igennem en årrække har været Ekstra Bladets varemærke.

Allan Anarchos indleverede den 27. september 2021 en kandidatliste med navnet En Død Hest Tør Hvor Andre Tier. Valgsekretarietet oplyste i forbindelse med indleveringen igen, at listenavnet kunne være problematisk i forhold til reglerne om eneret; at valgsekretariatet ville undersøge nærmere hos Ekstra Bladet, og at valgbestyrelsen ville træffe afgørelse den 1. oktober 2021. Samtidig udleverede valgsekretariatet en ny kandidatliste til udfyldelse med henblik på eventuel indhentelse af stillere på en liste med et lignende navn, fx. En Død Hest, som Allan Anarchos også var repræsentant for ved regionalvalget i 2017, og som da blev godkendt. 

Valgsekretariatet kontaktede efterfølgende Ekstra Bladet med henblik på at afklare, om Ekstra Bladet havde eneret til betegnelsen Tør hvor andre tier. Ekstra Bladets juridiske afdeling oplyste torsdag den 30. september 2021 om aftenen, at Ekstra Bladet har registreret Tør hvor andre tier hos Patient- og Varemærksetyrelsen. Valgsekretariatet foretog herefter fredag den 1. oktober 2021 om formiddagen mundtlig høring af Allan Anarchos over dette, og oplyste, at der derfor måtte forventes, at valgbestyrelsen ikke kunne godkende listebetegnelsen, der indeholdt ordene Tør Hvor Andre Tier. Allan Anarchos oplyste i den forbindelse, at det var hans opfattelse, at Patient- og Varemærkestyrelsen registrerer varemærker i forskellige kategorier, og at en registrering for aviser og magasiner derfor ikke betyder, at en kandidatliste ikke kan anvende samme betegnelse.    

Valgbestyrelsen holdt møde senere samme dag med henblik på godkendelse af kandidatlister til regionalvalget.

En valgbestyrelse kan afvise godkendelse af et listenavn, hvis det ved endelig dom er fastslået, at en anden har materiel eneret. Godkendelse kan endvidere nægtes, hvis der efter de oplysninger, der foreligger for valgbestyrelsen, er grund til at antage, at en anden har fået eneret til navnet. Det kræves ikke, at det med sikkerhed kan afgøres, om en anden har fået eneret til navnet, men blot at valgbestyrelsen har en saglig grund til at antage det i det enkelte tilfælde.

Som nævt ovenfor, vil de situationer, hvor andre vil kunne have materiel eneret til en listebetegnelse, som en lokalliste anvender, blandt andet være i kraft af reglerne i varemærkeloven, markedsføringsloven og selskabsloven eller på ulovbestemt grundlag.

I henhold til ovenstående regler sammenholdt med Ekstra Bladets juridiske afdelings svar om registrering af Tør hvor andre tier hos Patient- og Varemærkestyrelsen, kunne valgbestyrelsen ikke godkende kandidatlisten med en listebetegnelsen En Død Hest Tør Hvor Andre Tier, der indeholdt en del af det af Eksta Bladet registrerede. Allan Anarchos fik derfor i stedet mulighed for at indlevere en ny liste med listebetegnelsen "En Død Hest" med 50 nye stillerunderskrifter. Valgbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at en ændring af navnet fra En Død Hest Tør Hvor Andre Tier til En Død Hest var en så væsentlig ændring af navnet - idet mere end halvdelen af navnet blev ændret og desuden fik en anden betydning - at det krævede nye stillerunderskrifter. Fristen for at indevere en ny kandidatliste var i henhold til valglovgivningen den 4. oktober 2021, kl. 12. Allan Anarchos blev den 2. oktober 2021 orienteret om den endelige afgørelse (bilag 5). Allan Anarchos mødte frem på Regionsgården i Hillerød mandag den 4. oktkber 2021, kort før kl. 12 for at afhjælpe forskellige mangler på de andre kandidatlister (manglende kandidatunderskrifter, manglende stillere mv.). Allan Anarhos afleverede ikke en ny kandidatliste vedrørende En Død Hest, og dermed kom listen ikke på stemmesedlen.


Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)
Allan Anarchos var også repræsentant for kandidatlisten Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christinia). Denne kandidatliste stillede også op ved regionalvalget i 2013 og 2017. Valgbestyrelsen har både i 2013 og 2017 afvist, at der kunne bruges specialtegn i navnet af hensyn til reglerne om valghandlingens neutralitet, hvorfor en kandidatliste ikke må adskille sig grafisk fra de øvrige lister på stemmesedlen. I 2013 klagede Allan Anarchos til Indenrigsministeriet over dette, men ministeriet fandt ikke anledning til at tilsidesætte valgbestyrelsens afgørelse om at afvise de enkelte kandidatlisters listebetegnelser, da afgørelsen var i overensstemmelse med Valgnævnets praksis vedrørende godkendelse af partinavne for partier, der ønsker at opstille til folketingsvalg.

Ved indlevering af kandidatlisten i 2021 drøftede valgsekretariatet og Allan Anarchos derfor også dette forhold. Allan Anarchos ønskede listebetegnelsen med specialtegn og var blandt andet uforstående over for, at regionens valgbestyrelse ikke kunne anerkende et navn med specialtegn, når Københavns Kommune, hvor kandidatlisten også opstillede, godt kunne. Allan Anarchos oplyste samtidig, at hvis valgbestyrelsen ikke kunne anerkende listebetegnelsen med specialtegn, altså Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania), ønskede han listebetegnelsen ændret til det samme navn uden specialtegn, altså Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania.

Valgbestyrelsen afgjorde den 1. oktober 2021, at en listebetegnelse med specialtegn med både parenteser og skråstreg ville adskille sig grafisk på Region Hovedstadens stemmeseddel fremfor de øvrige lister, hvoraf ingen indeholder specialtegn i samme omfang. Valgbestyrelsen fandt derfor, at den ønskede listebetegnelse vil være i strid med det grundlæggende valgretlige princip om valghandlingens neutralitet og forbuddet mod valgagitation. Valgbestyrelsen godkendte samtidig, at det ved en ændring af listebetegnelsen til ikke at indeholde specielategn ikke ville være nødvendigt at indhente nye stillerunderskrifter. Dette fordi listebetegnelsen Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania kun forudsatte en mindre ændring i forhold til listebetegnelsen på den indleverede kandidatliste, da listens navnebestanddele ikke blev ændret, men alene at parenteser og skråstreg blev udeladt i forhold til listebetegnelsen på den indleverede kandidatliste. 

Administrationens vurdering
Det er samlet set administrationens vurdering, at valgbestyrelsens afgørelser er i overensstemmelse med valglovgivningen. Samtidig har valgsekretariatet givet korrekt og fyldesgørende vejledning vedrørende listebetegnelserne, allerede fra første gang, valgsekretariatet blev bekendt med det påtænkte navn En Død Hest Tør Hvor Andre Tier, hvor Allan Anarchos hentede kandidatlister til udfyldelse og i den forbindelse oplyste om den påtænkte listebetegnelse. Allan Anarchos har derfor i god tid haft mulighed for at indhente samtykke fra Ekstra Blafdet, ligesom valgbestyrelsen har givet mulighed for at afhjælpe manglen ved indlevering af en ny kandidatliste med en listebetegnelse, der ikke var i strid med eneretten.

De forhold, som der klages over, kan efter administrationens opfattelse ikke anses for at have påvirket valgets gyldighed, og klagen kan afvises.

KONSEKVENSER

Tiltræder regionsrådet indstillingen, afvises valgklagen.

Regionsrådets afgørelse kan inden 14 dage fra meddelelse om afgørelsen indbringes for Indenrigs- og Boligminsteriet, som i sidste ende kan erklære afstemningen for ugyldig, således at der skal afholdes omvalg.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 7. december 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Iben Buch Haue

JOURNALNUMMER

21032875

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Valgklage fra Allan Anarchos

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: Bilag til valgklage - Billede af stemmeseddel fra KK - En død Hest

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 3: Bilag til valgklage - Billede af stemmeseddel fra KK - Kærlighedspartiet

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 4: Bilag til valgklage - Stemmeseddel med tegn - KK og RH

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 5: Afgørelse - En Død Hest Tør Hvor Andre Tier - kandidatlisten til regionalvalget

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 6: Afgørelse - Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania - kandidatlisten til regionalvalgetRedaktør