Møde i regionsrådet den 22. marts 2022

​Se beslutninger fra regionsrådsmøde den 22. marts. Mødet blev afholdt kl. 17.00 og sendt live her på siden

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 22-03-2022
Tid: 17:00 - 19:10
Sted

​Regionsrådssalen

Referat

​​​​​​​

Punkter på dagsordenen

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Region Hovedstadens hjælp til at få ukrainske flygtninge i arbejde
 3. Medlemsforslag fra Enhedslisten om henvendelse til regeringen om undtagelse fra lofter og finansiering af øgede udgifter
 4. Medlemsforslag fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet om retningslinjer mod racisme
 5. Opfølgning på Regional Udviklings samarbejde med Jiangsu-provinsen i Kina og fremadrettet indsats
 6. Lånesag 2022
 7. Godkendelse af kommissorium for det midlertidige forskningsudvalg
 8. Administrationsgrundlag for ”Kulturpulje til næste generation”, samt plan for udmøntning
 9. Ekspropriation af del af ejendommen Ravnsbjergvej 1 til placering af afværgeanlæg i forhold til grundvandsforurening
 10. Udpegning af to repræsentanter af regionsrådet til STRING
 11. Valg af og antal medlemmer til sundhedssamarbejdsudvalget og valg til sundhedsklynger
 12. Ny udpegning til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole bestyrelse
 13. Ny udpegning til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden
 14. Regionsrådsmedlem Tormod Olsens (Ø) midlertidige fravær - indtræden af stedfortræder og fordeling af poster
 15. Tegningsret for koncerndirektør Anne Skriver Andersen
 16. Lukket punkt.
 17. Lukket punkt.
 18. Lukket punkt.
 19. Lukket punkt.
 20. Lukket punkt.
 21. Underskriftsark

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Sofie de Bretteville Olsen: Afbud (Stedfortræder Jarl Feyling, fraværende ved sag 1-4. )
 • Leila Lindén: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Brian Høier: Deltog
 • Maria Gudme: Deltog
 • Nicolai Kampmann: Deltog
 • Vibeke Westh: Deltog
 • Karin Friis Bach: Deltog
 • Thomas Rohden: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Bettina Bové: Deltog
 • Lartey Lawson: Deltog
 • Hans Toft: Deltog
 • Benedikte Kiær: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Helle Bonnesen: Deltog
 • Line Ervolder: Deltog
 • Magnus Von Dreiager: Deltog
 • Turan Akbulut: Deltog
 • Marianne Friis-Mikkelsen: Deltog
 • Dorte Vilhelmsen: Deltog
 • Jesper Hammer: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog
 • Anja Rosengreen: Afbud (Stedfortræder Trine Schaltz )
 • Sadek Al-Amood: Deltog
 • Stine Roldgaard: Afbud (Stedfortræder Arly Eskildsen )
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Martin Geertsen: Deltog
 • Bergur Løkke Rasmussen: Afbud (Ingen stedfortræder)
 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Christine Dal: Afbud (Stedfortræder Anne Ehrenreich)
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Emilie Haug Rasch: Deltog
 • Tormod Olsen: Deltog
 • Annie Hagel: Deltog
 • Grethe Olivia Nielsson: Deltog
 • Erdogan Mert: Deltog

1. Godkendelse af dagsorden

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Dagsorden blev godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 

2. Region Hovedstadens hjælp til at få ukrainske flygtninge i arbejde

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet

 • at tage til efterretning, at administrationen har oprettet én indgang til kommunernes jobcentre i Region Hovedstaden for at sikre bedst mulig hjælp fra regionen til at skaffe ukrainske flygtninge i job.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Taget til efterretning.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 

BAGGRUND

Grundet den aktuelle situation i Ukraine og de mange flygtninge, der forventeligt kommer til Danmark, har Region Hovedstaden oprettet én indgang til kommunernes jobcentre. Regionsrådet orienteres hermed om tiltaget.

Den humanitære krise som følge af krigen i Ukraine har forværret sig dag for dag. Da udviklingen og hastigheden heraf er svær at forudsige, så vil regionsrådet løbende blive orienteret, hvis dette giver anledning til uforudsete udfordringer eller lignende for regionen. 

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden er en stor virksomhed med over 40.000 ansatte, og er klar til at hjælpe med tilbud om arbejde til flygtninge, der ønsker at arbejde.

Kommunerne har ansvaret for den konkrete beskæftigelsesindsats for flygtninge, og Region Hovedstaden skal derfor koordinere tilbud om ansættelse af flygtninge tæt med kommunerne og deres jobcentre.

Region Hovedstaden har etableret én indgang for kommunerne til Region Hovedstaden med henblik på koordinering og fordeling af flygtninge ud til de arbejdspladser, hvor der er ledige relevante stillinger. Administrationen har oprettet en særskilt mailadresse og udpeget en specifik kontaktperson.

Manglende sprogfærdigheder kan få betydning for, hvilke funktioner der kan ansættes til, og hvor der kan findes relevante job. Flygtningen vil typisk kunne tilbydes serviceorienterede job, der ikke kræver særlige faglige eller sproglige kompetencer. I den forbindelse har Region Hovedstaden allerede gode erfaringer fra Nordsjællands Hospital, hvor de netop har startet et projekt med ansættelse af afghanske flygtninge i støttefunktioner.

Ukrainske flygtninge med en sundhedsfaglig baggrund skal have autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de skal løse egentlige sundhedsfaglige opgaver. Derudover er der krav til dansksproglige færdigheder til sundhedspersonale.

Særlov for fordrevne ukrainere

Folketinget vedtog d. 16. marts en særlov, der giver personer, der er fordrevet fra Ukraine mulighed for midlertidig opholdstilladelse. Loven giver ukrainske flygtninge adgang til det danske arbejdsmarked, velfærd og uddannelse i Danmark. Opholdstilladelsen gælder i to år med mulighed for en et-årig forlængelse.

Partnerskab om Ukrainere i job

Tirsdag den 15. marts 2022 indgik Danske Regioner aftale med regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisationer, Dansk Arbejdsgiverforening, Akademikerne og Kommunernes Landsforening om at etablere et partnerskab om ukrainere i job (jf. bilag).

Formålet med partnerskabet er at koordinere indsatser, der kan sikre ukrainske flygtninge i Danmark hurtig og nem adgang til det danske arbejdsmarked med fokus på ordinær beskæftigelse og således ansættelse efter almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår. 

Det er Danske Regioners vurdering, at de fleste jobåbninger for ukrainere i regionerne – på grund af gældende autorisationskrav for social- og sundhedspersonale – umiddelbart synes at være inden for de ufaglærte områder, dvs. inden for f.eks. rengøring- og service.

KONSEKVENSER

Hvis indstillingen tiltrædes, tages orienteringen til efterretning.

ØKONOMI

Midler til ansættelse af ukrainske flygtninge påhviler den ansættende afdeling, idet der ikke er tale om nyoprettede stillinger. Ansættelselserne vil ske efter almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår. 

KOMMUNIKATION

Når sagen er taget til efterretning, laves der ekstern kommunikation.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Kirstine Vestergård Nielsen / Charlotte Nørtoft Meldgaard

JOURNALNUMMER

22017697

Bilag

Bilag 1: Partnerskab om ukrainere i job_final_150322

3. Medlemsforslag fra Enhedslisten om henvendelse til regeringen om undtagelse fra lofter og finansiering af øgede udgifter

FORSLAG

 • at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at der igennem Danske Regioner rettes henvendelse til regeringen, med følgende opfordringer:

Regeringen opfordres til at lave en administrativ undtagelse for udgifter forbundet med krigen i Ukraine efter samme model som med den administrative undtagelse fra udgifter forbundet med Covid-19.

Regeringen opfordres til fuld finansiering af udgifter til diagnostik og behandling af flygtningen som følge af krigen i Ukraine.

Regeringen opfordres til fuld finansiering og /eller bedre vilkår (lån, dispensationer og fritagelse fra energiafgifter) for udskiftning af gasanlæg på regionens matrikler og generelt energiproducerende eller energibesparende tiltag.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 
 

Forretningsudvalgets beslutning den 15. marts 2022:

Enhedslistens oprindelige medlemsforslag var følgende: 

 • "at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at der rettes henvendelse til regeringen, med følgende opfordringer:

Regeringen opfordres til at lave en administrativ undtagelse for udgifter forbundet med krisen i Ukraine efter samme model som med den administrative undtagelse fra udgifter forbundet med Covid-19

Regeringen opfordres til fuld finansiering af udgifter til diagnostik og behandling af flygtningen som følge af krisen i Ukraine.

Regeringen opfordres til fuld finansiering og/eller bedre vilkår (lån, dispensationer og fritagelse fra energiafgifter) for udskiftning af gasanlæg på regionens matrikler og generelt energiproducerende eller energibesparende tiltag."

 

Forretningsudvalget stillede ændringsforslag til forslagets indstilling, således:  

 • at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at der igennem Danske Regioner rettes henvendelse til regeringen, med følgende opfordringer:

Regeringen opfordres til at lave en administrativ undtagelse for udgifter forbundet med krigen i Ukraine efter samme model som med den administrative undtagelse fra udgifter forbundet med Covid-19.

Regeringen opfordres til fuld finansiering af udgifter til diagnostik og behandling af flygtningen som følge af krigen i Ukraine.

Regeringen opfordres til fuld finansiering og /eller bedre vilkår (lån, dispensationer og fritagelse fra energiafgifter) for udskiftning af gasanlæg på regionens matrikler og generelt energiproducerende eller energibesparende tiltag.”

Forretningsudvalget anbefalede forslagets ændrede indstilling, hvorved forslagets oprindelige indstilling bortfaldt.

BAGGRUND

I medfør af forretningsudvalgets forretningsorden § 5 kan et medlem senest otte dage forud for et ordinært møde indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag (medlemsforslag), hvorved formanden sætter denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

Regionsrådsmedlem Tormod Olsen (Ø) har på vegne af Enhedslisten den 7. marts anmodet om at få behandlet et forslag om at rette henvendelse til regeringen set i lyset af situationen i Ukraine.

MOTIVATION

Krigen og tragedien i Ukraine kalder på handling, og vi ønsker med forslaget, at gøre det muligt for Region Hovedstaden at handle uden at dette skal have negative økonomiske konsekvenser på andre områder. Vi mener, at regeringen skal gøre brug af samme administrative undtagelse fra budgetloven, som er blevet anvendt i forbindelse med coronakrisen. Samtidigt at regeringen bidrager til regionens muligheder for en hurtig grøn omstilling væk fra russisk gas, og en imødegåelse af en sårbarhed i regionens økonomi i forhold til stigende udgifter til energi. Det kan regeringen gøre ved at finansiere anlægstiltag og/eller sikre bedre vilkår i forhold til lån, dispensation for deponering og fritagelse fra energiafgifter på den strøm der produceres på matriklerne. Ligesom det bør være muligt for regionen at etablere solcelleanlæg på egne bygninger.

KONSEKVENSER

Såfremt forslaget fremmes af regionsrådet rettes henvendelse til Danske Regioner med forslagets opfordring til henvendelse til regeringen.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Forslaget forelægges forretningsudvalget den 9. marts og regionsrådet den 22. marts 2022.

JOURNALNUMMER

22015807

4. Medlemsforslag fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet om retningslinjer mod racisme

FORSLAG

 

 • at administrationen udarbejder et politisk oplæg til retningslinjer mod racisme og diskrimination, som kan indgå i regionens øvrige personalepolitik og adfærd overfor borgere inden for regionens område.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Forslaget er hermed fremmet og overgår til realitetsbehandling i forretningsudvalget, som har ansvar for personaleområdet.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

Regionsrådsmedlem Marianne Frederik har på vegne af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet den 11. marts 2022 anmodet om at få behandlet et forslag om retningslinjer mod racisme.

MOTIVATION

Racisme og diskrimination på baggrund af etnicitet, hudfarve eller religion er noget, der eksisterer i alle dele af samfundet. Formålet med dette medlemsforslag er, at regionen udarbejder retningslinjer, der også indgår i regionens øvrige aftaler. Det gælder f.eks. ved ansættelse, relationer mellem ansatte, relationer mellem ansatte og borgere, relationer mellem borgere i regionens virksomheder og institutioner. Det kan også indgå i undersøgelser om arbejdsmiljøet og patienttilfredshedsundersøgelser. Således at regionen er med til komme racisme og diskrimination til livs.

I udarbejdelsen af retningslinjer vil det være relevant at inddrage repræsentanter blandt de ansatte samt borgere og brugere af regionens ydelser.

På Christiansborg og i Københavns Kommune er der lavet en aftale om at udarbejde en handlingsplan mod racisme. Bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke har udarbejdet et forslag til nogle punkter til en sådan handlingsplan. De dokumenter kan måske inspirere, selvom tiltagene vil være forskellige, når det handler om samfundsniveau, kommunalt og regionalt niveau.

KONSEKVENSER

Vælger regionsrådet at fremme forslaget realitetsbehandles dette i forretningsudvalget, som jf. styrelsesvedtægten har personale og administration som ressort.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 22. marts 2022.

JOURNALNUMMER

22016172

Bilag

Bilag 1: Bilag - Administrative bemærkninger til medlemsforslag mod racisme og diskrimination

5. Opfølgning på Regional Udviklings samarbejde med Jiangsu-provinsen i Kina og fremadrettet indsats

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at Region Hovedstadens samarbejdsaftale med Jiangsu-provinsen i Kina fra 2015 opsiges, da der ikke længere er en aktiv indsats som følge af bl.a. erhvervsfremmereformen, og at Region Hovedstaden som princip fremover ikke indgår venskabsaftaler med myndigheder i lande, som efter regionsrådets vurdering ikke lever op til almene menneskerettigheder.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 
 

Forretningsudvalgets beslutning den 15. marts 2022:

Administrationens indstilling til forretningsudvalget var følgende:

"Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at Region Hovedstadens samarbejdsaftale med Jiangsu-provinsen i Kina fra 2015 opsiges, da der ikke længere er en aktiv indsats som følge af bl.a. erhvervsfremmereformen." 

 

Der var eftersendt ændringsforslag (bilag 3).

Forretningsudvalget anbefalede ændringsforslaget, hvorved sagens oprindelige indstillingspunkt bortfaldt. 

Chefjurist Anders Hess Ahrensbach, Center for politik og kommunikation deltog under sagens behandling.
 

Forretningsudvalgets beslutning den 25. januar 2022:
Sagen blev udsat.
Hans Toft (C), Line Ervolder (C), Peter Westermann (F), Martin Geertsen (V), Randi Mondorf (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Den 19. juni 2012 godkendte regionsrådet igangsættelse af et samarbejde med Jiangsu-provinsen i Kina. Indsatsens formål var at skabe konkrete erhvervsmuligheder inden for bl.a. jord/grundvand og sundhed/health-tech.

Som følge af regionrådsbeslutning d. 17. april 2018 sag nr. 29 ”Fremtidig Kina Indsats i Region Hovedstaden” skal regionsrådet i 2021 på ny evaluere Region Hovedstadens samarbejde med Jiangsu-provinsen i Kina og tage stilling til den fremadrettede indsats.  

Region Hovedstadens samarbejde med Jiangsu-provinsen er formaliseret i to hovedaftaler. Den ene af aftalerne er fra 2013 ”Memorandum of Understanding” og var grundlaget for, at Jiangsu-provinsen og regionen etablerede relationer til hinanden. Den brede aftale blev bekræftet politisk ved en tilsvarende aftale d. 13. januar 2015 "Agreement of Establishing Twinning Relation" og er fortsat gældende (bilag 1). Samarbejdsaftalen blev godkendt på regionsrådsmødet d. 16. december 2014 (bilag 2).    

SAGSFREMSTILLING

Administrationen har gennemgået sagshistorikken ift. Region Hovedstadens samarbejde med Kina/Jiangsu-provinsen. Det er administrationens samlede vurdering, at regionens samarbejde med Kina/Jiangsu-provinsen havde et erhvervsmæssigt og forretningsorienteret perspektiv med tilhørende konkrete aktiviteter. Efter erhvervsfremmereformen i maj 2018 er samarbejdet ikke længere aktivt. Administrationen anbefaler derfor, at samarbejdsaftalen fra 2015 formelt opsiges, da de erhvervsmæssige forudsætninger, som dannede et væsentligt grundlag for regionens engagement i Kina/Jiangsu-provinsen, ikke længere er til stede. 

Regionsrådet behandlede d. 17. april 2018 to sager vedr. Kina/Jiangsu-samarbejdet sag. nr. 29 ”Fremtidig Kina Indsats i Region Hovedstaden” og sag nr. 30 ”Evaluering af Kina indsats i Region Hovedstaden”. Konklusionen på evalueringen af indsatsen var, at regionens ressourceforbrug ikke stod mål med det forventede udbytte i form af kommercielle kontrakter/markedsmuligheder. I forlængelse heraf besluttede regionsrådet at gå ”Fra proaktivt til reaktivt Kina-engagement”, hvor administrationen kunne vurdere fra sag til sag, om der var et erhvervsmæssigt potentiale.  

Kort efter sagens behandling blev den reaktive tilgang yderligere bestyrket af erhvervsfremmereformen i maj 2018, og regionen mistede sin lovhjemmel til at skabe kontakt mellem danske virksomheder og det kinesiske marked.

Efter erhvervsfremmereformen overgik fokus for de kinesiske samarbejdsindsatser fra erhvervsfremme til ’myndighed-til-myndighed’ initiativer. Denne type samarbejder blev yderligere nedprioriteret grundet besparelser i det regionale udviklingsbudget. Som konsekvens er der ikke længere et aktivt samarbejde. Administrationen anbefaler, at den politiske samarbejdsaftale fra 13. januar 2015 formelt opsiges.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstilling vil administrationen udarbejde udkast til et opsigelsesbrev til det politiske niveau i Jiangsu-provinsen, som forelægges til godkendelse via regionsrådsformanden.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Da sagen blev udsat på mødet i forretningsudvalget den 25. januar, forelægges sagen forretningsudvalget den 15. marts 2022 og regionsrådet den 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke

JOURNALNUMMER

15000988

Bilag

Bilag 1: Underskrevet Twinning Relations Nanjing 13 jan 2015

Bilag 2: RR 16122014 - Sag 26 - Erhvervsfremstød i Jiangsu-provinsen, Kina, januar 2015

Bilag 3: Ændringsforslag fra Radikale Venstre

6. Lånesag 2022

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende, at der samlet optages almindelige lån på 157 mio. kr. i 2022,
 2. at godkende, at der samlet optages lån vedrørende kvalitetsfondsprojektet Bispebjerg Hospital på 221,7 mio. kr.
 3. at godkende optagelse af lån for 50,1 mio. kr. vedrørende lokalbaneinvesteringer i 2022,
 4. at godkende optagelse af lån for 71,5 mio. kr. betaling af første rate for Favrholm Station, og
 5. at godkende, at regionsrådsformanden og koncerndirektionen bemyndiges til at underskrive dokumenterne

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Der var eftersendt supplerende materiale (bilag 4).

Regionsrådet godkendte, at Leila Linden (A), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) erklærede sig inhabil, og Leila Linden (A), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) forlod mødelokalet under sagens behandling.

Godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F) og Anne Ehrenreich (V).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 15. marts 2022:

Forretningsudvalget godkendte, at Leila Lindén (A) og Hans Toft (C) erklærede sig inhabile, og de forlod mødelokalet under sagens behandling.

Anbefalet.

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Der er i økonomiaftalen 2022 etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Indenrigs - og Boligministeriet har meddelt en lånedispensation på 157 mio. kr.

Der forventes optaget lån til kvalitetsfondsbyggerierne i overensstemmelse med reglerne herfor. Beløbet udgør 221,7 mio. kr. i 2022 svarende til lånedispensationen fra Indenrigs- og Boligministeriet. Desuden vil der blive optaget lån til dækning af udrulningsplanen for lokalbaneinvesteringerne beregnet pt. til 50,1 mio. kr. i 2022. Der optages derudover et lån til første betaling for Favrholm Station på 71,5 mio. kr.
Lånoptagelserne vedrørende refinansieringslånet og kvalitetsfondslånet effektureres i marts måned af hensyn til regionens likviditetberedskab. De øvrige lånoptagelser fastlægges endeligt i løbet af efteråret 2022.

Centerdirektør i Center for Økonomi, Jens Buch Nielsen, og konsulent Ib Petersen, deltager under punktet.

SAGSFREMSTILLING

Rammer for almindelige lånoptagelser

Der er i økonomiaftalen 2022 etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Indenrigs - og Boligministeriet har meddelt en lånedispensation på 157 mio. kr., som er 46,1 mio. kr. mindre end Region Hovedstadens bloktilskudsandel.

Refinansieringslånet på 157 mio. kr. vil ske ud fra sædvanlig praksis. Det vil sige, at der indhentes tilbud fra Kommunekredit (regionens eget finansieringsselskab). Det anbefales, at lån til refinansiering af eksisterende afdrag med 157 mio. kr. sker som et variabelt forrentet annuitetslån med en løbetid på 25 år. Rentesatsen udgør pt. mellem -0,3 %. og 0 %. p.a. (pr. år). Lånet forventes hjemtaget ultimo marts måned 2022. Rente- og løbetidsforudsætningerne for de enkelte lån fremgår af bilagene til sagen.

Det skal bemærkes, at den seneste tids rentestigninger var tema i den amerikanske centralbank (FED). Der blev det fremhævet, at den stigende inflation resulterede i stigende korte og lange renter i det amerikanske marked. Stigningen i USA smittede af på de lange europæiske renter. Den europæiske centralbank (ECB) har hidtidig afvist at hæve renten i 2022. Sandsynligheden for en renteforhøjelse allerede i 2022 er stadig lav, og ECB's næste møde den 10. marts vil have stor opmærksomhed. Renteudviklingen tyder på et skift i markedets forventninger til fremtidige renteforhøjelser. Det betyder, at de korte renter i danske kroner ventes at handles marginalt højere end i dag.

Rentesatserne på de forskellige lån udgør pt. følgende medio februar 2022:

Ved markedsrenter på 3 måneders basis udgør den variable rente -0,27 % p.a. og den faste rente på 10 og 25 år udgør p.t. 0,85 % p.a. og 1,15 % p.a.


Regionen har 73 % af den langfristede gæld placeret til fast rente og 27 % til variabel rente inkl. variabel leasinggæld. Ud fra den nuværende lave rente vil regionen fortsat have en passende fordeling mellem fast og variabel rentefinansiering. I regionens finansielle retningslinjer er det fastsat, at låneporteføljen skal bestå af både fast forrentede og variabelt forrentede lån. Ud fra retningslinjerne skal der som minimum være 25 % og maksimum 75 %. til såvel fast som variabel rente.

Rammer for lånoptagelse vedrørende kvalitetsfondsprojekterne
Finansieringen af kvalitetsfondsprojekterne sker ved en statslig finansiering på 60 % og en egenfinansiering på 40 %. Af egenfinansieringen kan 12,5 % lånefinansieres. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets seneste finansieringsprofiler for de enkelte projekter, hvor der tidligere er givet lånedispensation. Lånoptagelserne til kvalitetsfondsprojekterne optages som noget nyt med en låneprofil med den maksimalt mulige løbetid. Det sker for at skabe den mest fordelagtig gældsafvikling.

Der optages et lån til projektet Nyt Hospital Bispebjerg på 221,7 mio. kr. i 2022, og en ny lånoptagelse (den sidste) til kvalitetsfondsprojekterne i 2023 til Nyt Hospital Bispebjerg med et tilsvarende beløb på ca. 222 mio. kr. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget henholdsvis i 1. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023.

Herudover er der en større budgetudfordring på kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland, som ikke kan håndteres inden for totalrammen, hvis der fortsat skal etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus, jf. tilsagnsvilkårene. Regionen har identificeret en række tiltag til at reducere udfordringen, hvorved den forventede overskridelse reduceres til ca. 780 mio. kr. Tiltagene er inddelt i tre spor/kategorier: Et byggespor, et sundhedsspor og et it-, apparatur- og udstyrsspor. På den baggrund er det sundhedsministerens beslutning, at ministeriet tager den forventede overskridelse på knap 800 mio. kr. Der er  i budget 2022-2025 indregnet en lånoptagelse i 2022-prisniveau fordelt med 435,4 mio. kr. 2023 og 354,4 mio.kr. i 2024.

Udrulningsplan for lokalbaneinvesteringerne og Favrholm Station
Regionsrådet har i forbindelse med budget 2020 godkendt, at regionen optager lån til udrulningsplanen for lokalbaneinvesteringerne. Regionen Hovedstaden står overfor et omfattende fornyelsesbehov af lokalbaneinfrastrukturen. Investeringerne til lokalbanerne andrager i løbende priser samlet lånebehov til 455 mio. kr. Med en lånefinansiering af investeringer i lokalbanerne vil banerne kunne opretholde den nuværende funktionalitet i de næste 40 år. Lånebehovet på 455 mio. kr. fordeler sig over perioden 2020-2026. Der er optaget 26 mio. kr. i 2020- 2021 og der forventes også optaget lån på op til 50,1 mio. kr. i 2022. Låneprovenuet optages som et fastforrentet serielån over 25 år.

Herudover forventes der en lånoptagelse på 79,5 mio.kr. vedrørende bevillingen til Trafikselskabet Movia på 79,5 mio. kr. til udførsel af bygge- og anlægsarbejderne for første etape af Favrholm Station. Heraf 71,5 mio. kr. i 2022. Lånoptagelsen er godkendt af regionsrådet den 14. december 2021.

Underskrift

Regionsrådsformanden og koncerndirektionen skal være underskriver af dokumenterne, hvorfor der med denne sag også søges godkendelse til, at de bemyndiges til at underskrive dokumenterne.

KONSEKVENSER

Godkendes sagen, gives der bemyndigelse til at optage lån for 2022 i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen for regionerne. Det forventes, at renteudgifterne til langfristet gæld i 2022 vil
andrage 13 mio. kr. mod budgetterede 25 mio. kr. i det vedtagne budget 2022. Der forventes en gennemsnitlig variabel rente på 0,1 % p.a. Der vil i forbindelse med den løbende økonomistyring samt i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget 2023-2026 blive foretaget en fornyet vurdering af niveauet for renteudgifter til den langfristede gæld.

ØKONOMI

Der er i budget 2022 budgetteret med samlede afdrag på 454,4 mio. kr. fordelt på

 • 345,4 mio.kr. vedrørende den almindelige gæld,
 • 79,8 mio.kr. vedrørende afdrag på lån til feriemidlerne og
 • 29,2 mio. kr. i afdrag på på kvalitetsfondsbyggerierne.

Det forventede afdrag i 2022 udgør knap 493 mio.kr. Det øgede afdrag på 38 mio. kr. skyldes primært hurtigere afvikling af den eksisterende kvalitetsfondsgæld.

De samlede lånoptagelser forventes nu at udgøre 501 mio.kr., hvoraf det kun er de 157 mio.kr. som anvendes til refinansiering af den eksisterende langfristede gæld. De øvrige lån anvendes til at finansiere kvalitetsfondsbyggerier og udbygning af lokalbaner og Favrhom station.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. marts og regionsrådet den 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen / Ib Petersen

JOURNALNUMMER

22010379

Bilag

Bilag 1: Svar vedr. ansøgning om lånedispensation for 2022 til refinansiering af afdrag - Region Hovedstaden

Bilag 2: Lånebrev til Region Hovedstaden vedr. Bispebjerg Hospital

Bilag 3: Rente og løbetidsforudsætninger for lånoptagelserne i 2022

Bilag 4: Notat - Valg af fast eller variabel rente vedr. låntagning

7. Godkendelse af kommissorium for det midlertidige forskningsudvalg

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for regionsrådet:

 • at godkende kommissorium for det midlertidig forskningsudvalg (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 

BAGGRUND

Regionsrådet godkendte på deres konstituerende møde den 7. december 2021 at nedsætte et midlertidigt forskningsudvalg, og valgte de ni medlemmer til udvalget.

Formand for udvalget Carsten Scheibye (V) og næstformand Jacob Rosenberg (C) har i samarbejde med administrationen udarbejdet kommissorium for det midlertidige forskningsudvalg, der hermed forelægges regionsrådet.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden bedriver forskning for mere end 2 mia. kr. årligt og har ca. 4000 aktive forskere samt mange forskningssamarbejde med både nationale og internationale forskningsinstitutioner og virksomheder. Regionens forskning bidrager bl.a. til at forbedre og skabe ny udvikling af patientbehandlingen i sundhedsvæsnet.

Aftalepartierne i konstitueringsaftalen besluttede at nedsætte et 2-årigt forskningsudvalg for at sikre et fortsat politisk fokus på regionens sundhedsforskning og dets muligheder og udfordringer. Udvalget nedsættes som et særligt udvalg med en forberedende og rådgivende funktion over for regionsrådet jf. kommunestyrelovens §17 stk. 4-udvalg. Derfor vil udvalget fungere som et rådgivende og politikudviklende udvalg til at understøtte sundhedsudvalget og regionsrådet inden for forskningsområdet.

På baggrund af aftalepartnernes ønske i konstitueringsaftalen, har administrationen i samarbejde med udvalgsformandskabet udarbejdet et forslag til kommissorium, som rammesætter udvalgets kommende arbejde. Udvalget skal bl.a. arbejde med, hvordan regionen kan forenkle adgang til udtræk af data i sundhedsplatformen, og hvordan de lange ventetider på videnskabsetiske godkendelser for forskningsprojekter kan nedbringes, så de ikke er en barriere for igangsættelsen af forskning. Herudover skal udvalget behandle den kommende forskningsstrategi for Region Hovedstaden.

Udvalget vil blive indkaldt til møder 2-3 gange halvårligt, men også få mulighed for at deltage i relevante workshops og seminarer.

Medlemmer af forskningsudvalget

Carsten Scheibye (V) formand, Jacob Rosenberg (C) næstformand, Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Helle Bonnesen (C), Jesper Hammer (D), Stine Roldgaard (F), Emilie Haug Rasch (Ø), Erdogan Mert (Ø).

KONSEKVENSER

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil forskningsudvalget afholde første møde den 28. marts 2022.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Karin Kindt-Larsen

JOURNALNUMMER

22015591

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommissorium for Forskningsudvalget

8. Administrationsgrundlag for ”Kulturpulje til næste generation”, samt plan for udmøntning

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende det nye administrationsgrundlag for ”Kulturpulje til Den Næste Generation”,
 2. at godkende at regionsrådet uddelegerer kompetencen til at udmønte midler fra puljen ”Kultur til Den Næste Generation” til prioriterede kulturprojekter til udvalget for trafik og regional udvikling.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 
 

Forretningsudvalgets beslutning den 15. marts 2022:

Anbefalet.

Karin Friis Bach (B) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.
 

Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 2. marts 2022:
Administration har stillet et ændringsforslag til indstillingen:
Oprindeligt indstilling:
"Administrationen anbefaler over for udvalget for trafik og regional udvikling:

 • at godkende det nye administrationsgrundlag for ”Kulturpulje til Den Næste Generation”".

Ændringsforslag til indstilling:
"Administrationen indstiller til udvalget for trafik og regional udvikling at anbefale over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 • at godkende det nye administrationsgrundlag for ”Kulturpulje til Den Næste Generation”."

Ændringsforslaget er anbefalet videre til forretningsudvalget og regionsrådet.
 

Udvalget stillede et ændringsforslag om et indstillingspunkt 2:
"Udvalget for trafik og regional udvikling anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

2. at godkende at regionsrådet uddelegerer kompetencen til at udmønte midler fra puljen ”Kultur til Den Næste Generation” til prioriterede kulturprojekter til udvalget for trafik og regional udvikling."

Ændringsforslaget er anbefalet videre til forretningsudvalget og regionsrådet.
Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

I budgetaftalen 2022 blev der afsat 2 mio. kroner til udmøntning i en kulturpulje med fokus på kulturelle ungefællesskaber: ”Kulturpuljen til Den Næste Generation”, der skal understøtte fællesskaber og sætte fokus på kultur og dannelse. Region Hovedstaden har ikke tidligere uddelt midler med fokus på at fremme børn og unges trivsel gennem kultur.

Administrationen vurderer, at der er behov for at revidere administrationsgrundlaget og dermed tildelingskriterierne for den nuværende pulje til kulturfremme, hvis ”Kulturpulje til Den Næste Generation” skal henvende sig til de aktører, der arbejder med ungefællesskaber. Den vurdering beror på dialog med aktørerne, hvor det blandt andet fremgik, at aktørerne vurderer, at de ikke har ressourcerne til at søge en pulje, med den budgetramme der kræves af det nuværende administrationsgrundlag. 

SAGSFREMSTILLING

Tidligere har regionens kulturindsats været rettet mod events og turisme, gennem den daværende eventpulje. Siden 2019 har regionen udmøntet midler gennem ”Puljen til kulturfremme”, hvor mellemstore og store kulturbegivenheder er blevet støttet. I disse udmøntninger har fokus været på regional udvikling, mangfoldighed og nyskabende kulturelle begivenheder.

I 2021 er 4 mio. kroner blevet udmøntet til seks kulturbegivenheder i Region Hovedstaden. Fokus var særligt på ligestilling, repræsentation og det mangfoldige kulturliv. Både sportsbegivenheder, teater og filmfestivaler opnåede således tilsagn under udmøntningen af ”Puljen til kulturfremme” i 2021.

Regionsrådet skal i 2022 udmønte 2 mio. kroner til kultur i regionen gennem ”Kulturpulje til Den Næste Generation”, der blev vedtaget i budgetaftalen for Region Hovedstaden 2022. Administrationen vurderer det derfor nødvendigt at revidere den tidligere kulturpuljes administrationsgrundlag.

For ”Kulturpulje til næste generation” fastsættes en minimumsgrænse for ansøgninger på 100.000 kr. Dette vil give regionsrådet mulighed for at støtte en række mindre aktører, der arbejder med kulturelle fællesskaber for unge.  Det er administrationens vurdering, at en minimumsgrænse på 100.000 kr. kan bidrage til at minimere puljens administrationsomkostninger.

Ved den tidligere pulje til kulturfremme var minimumsgrænsen på 500.000 kroner. Samtidig kunne Region Hovedstadens støtte maksimalt udgøre 25% af projektets samlede budget. Administrationen vurderer efter dialog med flere kulturaktører, at det er nødvendigt at justere den krævede budgetramme, hvis eks. ungdomsorganisationer foreninger mv. skal kunne ansøge puljen. Derfor vurderer administrationen at det vil være hensigtsmæssigt at nedjustere graden af egenfinansiering fra minimum 75% til minimum 25%.    

Udover en minimumsgrænse på 100.000 kroner og en egenfinansiering på minimum 25%, fastsættes også en maksimumgrænse på 500.000 kroner. Dette vil kunne bidrage til at sikre, at der som minimum kan gives penge til 4 projekter, og puljen derved kan ramme bredt og mangfoldigt, samt understøtte flere projekter.

En maksimumgrænse vil måske afholde nogle af de større organisationer fra at søge puljen, men samtidig har Region Hovedstadens støtte mulighed for at fylde mere i den samlede finansiering. Dermed vil partnerskabet mellem regionen og aktørerne formodentlig blive tydeligere.

Ved den forhenværende kulturpulje var der ingen maksimumgrænse. Dog blev der maksimalt udmøntet 800.000 kroner pr. projekt ved udmøntningen i 2021.

Nyt administrationsgrundlag

Det nye administrationsgrundlag (BILAG) vil rette sig mod aktører, der arbejder med at fremme trivsel blandt børn og unge gennem kulturelle projekter. I administrationsgrundlaget fremgår følgende tildelingskriterier for støtte gennem ”Kulturpulje til Den Næste Generation”:

 1. Bidrager til den regionale udvikling med innovative og kreative projekter
 2. Tilskuddet er nødvendigt
 3. Fremmer trivslen blandt børn og unge gennem kulturelle projekter
 4. Understøtter brede partnerskaber
 5. Regionens støtte kan maksimalt udgøre 75% det samlede budget
 6. Der skal søges for minimum 100.000 kroner  
 7. Der kan maksimalt søges for 500.000 kroner

På baggrund af regionsrådets beslutning vil administrationen igangsætte en proces for modtagelsen af ansøgninger til kulturpuljen. Regionsrådet præsenteres for ansøgningerne i november 2022.

”Kulturpulje til Den Næste Generation” er etårig. Administrationen vil senere i 2022 præsentere en sag, der lægger op til en drøftelse af kulturens fremtid i Region Hovedstaden.

KONSEKVENSER

Godkender udvalget indstillingerne til administrationsgrundlaget for ”Kulturpulje til Den Næste Generation”, igangsættes udmøntningsprocessen med henblik på at indhente ansøgninger til årets udmøntning under ”Kulturpulje til Den Næste Generation”.

Udvalget for trafik og regional udvikling præsenteres for de indkommende ansøgninger november 2022. Regionsrådet præsenteres for ansøgningerne november 2022 og vedtager den endelige udmøntning af "Kulturpulje til Den Næste Generation".  

RISIKOVURDERING

”Kulturpulje til Den Næste Generation” på 2 mio. kr. er afsat via budgetaftalen for 2022. Hvis ikke de 2 mio. kr. specificeres til et konkret formål, skal midlerne genbevilges via regionsrådet.

ØKONOMI

I budgetaftalen 2022 blev der afsat i alt 2 mio. kr. til udmøntning i en ”Kulturpulje til Den Næste Generation” over det næste år.

KOMMUNIKATION

Ved tiltrædelse af indstillingerne, vil administrationen annoncere puljen på regionens hjemmeside og sikre at annonceringen deles bredt i regionen, så flest muligt får mulighed for at søge.

Der vil i forbindelse med udmøntningen blive fokus på regionens engagement på kulturområdet. Administrationen vil hertil sikre, at Region Hovedstadens bidrag til kulturindsatserne tydeligt fremgår af relevant kommunikationsmateriale i forbindelse med afholdelsen af begivenhederne.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 2. marts 2022, forretningsudvalget den 15. marts 2022 og regionsrådet den 22. marts 2022. 

En efterfølgende sag vedrørende udmøntning forelægges udvalget for trafik og regional udvikling november 2022, forretningsudvalget d. 8. november 2022 og regionsrådet d. 15. november 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke / Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

21013518

Bilag

Bilag 1: Administrationsgrundlag - pulje til den næste generation

9. Ekspropriation af del af ejendommen Ravnsbjergvej 1 til placering af afværgeanlæg i forhold til grundvandsforurening

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende ekspropriation af del af ejendommen Ravnsbjergvej 1 til placering af afværgeanlæg m.v. i forhold til grundvandsforurening,
 2. at godkende udbetaling af 80 % af den tilbudte erstatning som acontobeløb til grundejeren efter regionsrådets beslutning om ekspropriation.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt. 

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 
 

Forretningsudvalgets beslutning den 15. marts 2022:

Anbefalet.
 

Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 2. marts 2022:

Anbefalet, idet udvalget bemærker et ønske om at følge sagen fremadrettet.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Region Hovedstaden udfører undersøgelser og afværge efter jordforureningsloven, hvis forureneren ikke kan påbydes at undersøge og/eller fjerne forureningen. Regionen prioriterer indsatsen på lokaliteterne, hvis de udgør risiko for menneskers sundhed, grundvand, der kan bruges til drikkevand, eller målsat overfladevand - også kaldet offentlig indsats. 

Regionen besluttede den 15. marts 2018, at der på ejendommen Ravnsbjergvej 1 i Veksø, som er delvist kortlagt som forurenet, skulle etableres et afværgeanlæg i form af et vandbehandlingsanlæg, fire afværgeboringer og nedgravede ledninger mellem boringerne og vandbehandlingsanlægget. Der er også etableret ny grusvej til de fire afværgeboringer samt renoveret og opgraderet en eksisterende grusvej til tung trafik. Ejendommen er en kombineret bolig- og erhvervsejendom, hvor der udover bolig er landbrug og hestefolde.

Formålet med afværgeanlægget er at afskære spredningen af forureningen. Der er konkret fundet kraftig forurening af jord og grundvand med klorerede opløsningsmidler, som udgør en risiko for grundvandsressourcen og på sigt for vandindvindingen ved Værebro Kildeplads og Stenlien Vandværk, idet ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Oversigtskort og situationsplan, der viser placeringen af anlægget, og det areal, som er nødvendigt at ekspropriere, kan ses i bilag 1 og 2.

Region Hovedstaden har ikke tidligere eksproprieret efter jordforureningsloven.

Enhedschef i administrationens Miljøenhed; Carsten Bagge Jensen vil holde et oplæg på udvalgsmødet med en introduktion til udvalget vedr. det tekniske grundlag i sagen samt øvrige vigtige præmisser. 

SAGSFREMSTILLING

Regionen har indgået en aftale med grundejer om selve etableringen af afværgeanlægget m.v., der giver regionen adgang og råderet over den del af ejendommen, der er nødvendig for etablering og efterfølgende monitering af afværgeforanstaltningerne (aftalen ses i bilag 3). Regionen har igennem et længere forhandlingsforløb forsøgt at nå til enighed med ejeren om erstatningens størrelse. Da dette ikke har været muligt, kan afværgeforanstaltningen ikke gennemføres som en frivillig afværge, og ekspropriation er dermed regionens eneste mulighed for at sikre sig rettighederne over arealerne og afværgeanlægget. 

Ejeren har opfordret regionen til at ekspropriere. Der er tale om et område på i alt 2.784 m², der eksproprieres; 531 m² til afværgeanlæg (bygning med forplads og 2 nedgravede betontanke), 895 m² til ny adgangsvej (grusvej) frem til fire afværgeboringer og 1358 m² til nedgravede ledninger inkl. beskyttelsesareal. Ekspropriationen vil være til midlertidig brug og ikke til eje, da forureningen på et tidspunkt ikke længere vil udgøre en risiko for grundvandet; enten fordi forureningen er reduceret til et lavt niveau (under kravværdierne) eller evt. grundet andre nye forhold. Betingelserne for ekspropriation fremgår af bilag 4, hvor der også redegøres for, at disse konkret er opfyldt. I bilaget redegøres der endvidere for tinglysning af afværgeanlægget og for klagereglerne.

Da anlægget allerede er etableret på ejendommen, indebærer ekspropriationen konkret, at regionen sikrer sig de nødvendige rettigheder over arealerne og afværgeanlægget m.v.  

KONSEKVENSER

Hvis indstillingen tiltrædes, vil administrationen kontakte Advokatfirmaet Poul Schmith med henblik på igangsættelse af ekspropriationsprocessen.

RISIKOVURDERING

Regionen og grundejer har efter indgåelsen af den frivillige aftale om etablering af afværgeanlægget m.v. ikke kunnet blive enige om erstatningsfastsættelsen. I lyset af sagens historik må det forventes, at erstatningsspørgsmålet vil skulle indbringes for taksationskommissionen til afgørelse. Det kan videre ikke udelukkes, at taksationsmyndighedens afgørelse vil blive indbragt for overtaksationskommissionen og domstolene. Hvis taksationsmyndighederne hæver erstatningsbeløbet, skal regionen overveje sin praksis for erstatningsfastsættelse. 

Som følge af forløbet vedrørende den frivillige aftale anser administrationen placeringen af anlægget som accepteret af grundejer. Det kan dog ikke afvises, at placeringen af anlægget alligevel vil blive anfægtet af grundejer ved en eventuel ekspropriationsforretning i forlængelse af den formelle ekspropriationsbeslutning. I så fald skal grundejer indbringe spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed for Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. bilag 4.

Beslutningen om ekspropriation ændrer ikke på, at regionen i fremtidige sager altid først skal forsøge at indgå en frivillig aftale med grundejer, før ekspropriation overvejes.

ØKONOMI

Ekspropriation kan kun ske mod fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73, stk. 1.
Regionen har tilbudt grundejeren en erstatning på 229.663 kr. Erstatningsopgørelsen ses i bilag 5. 
Grundejeren har anmodet om, at regionen udbetaler 80 % af den tilbudte erstatning som acontobeløb.

Advokatfirmaet Poul Schmith har vurderet for regionen, at når regionsrådet har truffet beslutning om ekspropriation, bør regionen udbetale erstatning på forskud; dvs. inden taksationskommissionens afgørelse foreligger. Dette begrundes med, at afværgeanlægget allerede er etableret, uden at ejeren har modtaget erstatning herfor. Det fremgår også af den indgåede aftale, at der skal udbetales erstatning for etablering af anlægget. Det anbefales, at regionen udtrykkeligt tager et forbehold for tilbagesøgning over for grundejer, da der er set eksempler på, at taksationsmyndighederne har fastsat en ekspropriationserstatning lavere, end hvad anlægsmyndigheden har nedlagt påstand om. 

KOMMUNIKATION

Regionsrådets ekspropriationsbeslutning vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 2. marts 2022, forretningsudvalget den 15. marts 2022 og regionsrådet den 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke / Carsten Bagge Jensen

JOURNALNUMMER

21014246

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2: Bilag 2 - Situationsplan

Bilag 3: Bilag 3 - Aftale med grundejer

Bilag 4: Bilag 4 - Betingelser for ekspropriation mv.

Bilag 5: Bilag 5 - Erstatningsopgørelse

Bilag 6: Bilag 6 - Præsentation som vist på MKU den 2. marts 2022

10. Udpegning af to repræsentanter af regionsrådet til STRING

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at udpege regionsrådsformand Lars Gaardhøj (A) til medlem i Political Forum i STRING,
 2. at udpege næstformand i udvalget for trafik og regional udvikling Sadek Al-Amood (F) til medlem i Political Forum i STRING.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F) og Anne Ehrenreich (V). 
 

Forretningsudvalgets beslutning den 15. marts 2022:

Anbefalet.

Karin Friis Bach (B) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.
 

Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 9. februar 2022:
Administrationens indstilling til udvalget for trafik og regional udvikling var følgende:
"Administrationen indstiller til udvalget for trafik og regional udvikling at anbefale overfor forretningsudvalget og regionsrådet:

 1. at udpege to medlemmer af regionsrådet, hvoraf den ene er regionsrådets formand til Political Forum i STRING
 2. at godkende, at det andet medlem vælges blandt udvalget for trafik og regional udvikling"

Indstillingspunkt 1:
Anbefalet

Indstillingspunkt 2:
Udvalget for trafik og regional udvikling indstiller Sadek Al-Amood (F) som 2. repræsentant i STRING.

BAGGRUND

Efter regionsrådsvalget skal der udpeges to repræsentanter til det internationale samarbejde STRING. Regionsrådsformanden har ønsket at besætte den ene plads i Political Forum. Det andet medlem anbefales udpeget fra udvalget for trafik og regional udvikling.

SAGSFREMSTILLING

STRING er et grænseoverskridende politisk samarbejde, som omfatter 13 regioner og store byer i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. STRING står for South Western Baltic Sea Transregional Area – Implementing New Geography.

 • I Danmark er Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark samt Københavns Kommune medlemmer.
 • I Sverige og Norge er Malmø, Göteborg og Oslo samt de omkringliggende regioner medlemmer.
 • I Tyskland er Hamborg og delstaten Slesvig-Holsten medlemmer.  

STRING blev grundlagt i 1999 som et samarbejde om at få en fast forbindelse over Femern. Da Femern-tunnelen blev en realitet, skiftede samarbejdet fokus.

STRING-samarbejdet bygger i dag på en vision om at skabe en grøn og bæredygtig megaregion, med fokus på at være et globalt centrum for grønne løsninger og på at være bundet sammen af en stærk, grøn infrastruktur fra Oslo til Hamborg.

Der afholdes 3-4 møder om året. Møderne, der bliver afholdt i hele STRING’s geografi, foregår på engelsk.

STRING har en bestyrelse kaldet Political Forum. I henhold til STRING’s forretningsorden § 2 kan op til to repræsentanter fra hver medlemsorganisation deltage. Hver medlemsorganisation har én stemme. Der er mulighed for at udpege 1-2 regionsrådsmedlemmer til Political forum. Regionsrådsformanden har ønsket at besætte den ene plads i Political Forum.

Udvalget for trafik og regional varetager den rådgivende funktion overfor forretningsudvalget og regionsrådet i forhold til STRING-samarbejdet, og derfor anbefaler administrationen, at den anden repræsentant udpeges fra udvalget for trafik og regional udvikling.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstilling udpege to medlemmer, herunder regionsrådets formand, til STRING.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 9. februar 2022, forretningsudvalget 15. marts 2022 og regionsrådet 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Eva Jacobsen

JOURNALNUMMER

22001010

11. Valg af og antal medlemmer til sundhedssamarbejdsudvalget og valg til sundhedsklynger

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 1. at godkende, at Region Hovedstaden repræsenteres af syv regionsrådsmedlemmer (mod oprindeligt aftalt fem) i det kommende sundhedssamarbejdsudvalg, 
 2. at vælge de syv medlemmer til det kommende sundhedssamarbejdsudvalg,
 3. at vælge medlemmer, herunder medformand, til de tilknyttede sundhedsklynger, og
 4. at godkende, at en ledig plads i sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsklynger - hvis et medlem udtræder i valgperiodens løb - besættes af et medlem fra den samme partiliste, som den udtrådte.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt. 

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F) og Anne Ehrenreich (V). 

BAGGRUND

Med denne sag indstilles til regionsrådet at godkende, at Region Hovedstaden repræsenteres af yderligere to medlemmer til det kommende Sundhedssamarbejdsudvalg, udover de oprindeligt aftalte fem medlemmer, så Region Hovedstaden repræsenteres med i alt syv regionsrådsmedlemmer i Sundhedssamarbejdsudvalget. Samtidig vælges de syv medlemmer til Sundhedssamarbejdsudvalget samt medlemmerne til de tilknyttede sundhedsklynger omkring hvert akuthospital i Region Hovedstaden.

SAGSFREMSTILLING

I juni 2021 indgik regeringen, Danske Regioner og KL aftalen om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger). Aftalen skal udmøntes via ændring i sundhedsloven, og der foreligger nu et udkast til lovforslag, som netop har været i bred høring. 

Hovedelementerne i aftalen om sammenhæng og nærhed består af oprettelse af forpligtende og formaliserede sundhedsklynger omkring hvert akuthospital samt etablering af sundhedssamarbejdsudvalg, der skal erstatte de nuværende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg. Aftalen om sammenhæng og nærhed var beskrevet på et meget overordnet plan. En del af aftalens elementer er konkretiseret i lovforslaget. Det gælder blandt andet beskrivelserne af opgavesnittet mellem sundhedsklyngerne og sundhedssamarbejdsudvalget. Det fremstår nu mere klart hvilke konkrete typer af opgaver, der skal varetages i sundhedssamarbejdsudvalget med henblik på at sikre koordinering og sammenhæng på tværs af klyngerne.

Det er også blevet mere tydeligt, at klyngernes primære opgaver handler om at sætte fart på udvikling af mere sammenhæng og flere nære sundhedstilbud til de målgrupper, som de nuværende samordningsudvalg allerede i dag samarbejder om. Det vil sige de ældre medicinske patienter, borgere med kronisk sygdom og borgere med psykisk sygdom.

Det kommende sundhedssamarbejdsudvalg
De nuværende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg forventes erstattet pr. 1. juli 2022 af det kommende sundhedssamarbejdsudvalg.

I konstitueringsaftalen for 2022-2025, der omfatter alle regionsrådets partier, er det aftalt, at de tre første poster i sundhedskoordinationsudvalget skal videreføres i det kommende sundhedssamarbejdsudvalg. Det er videre aftalt, at det fjerde og femte medlem af sundhedskoordinationsudvalget også skal være medlem af det kommende sundhedssamarbejdsudvalg, såfremt lovgivningen åbner mulighed for fem regionale medlemmer.

I henhold til lovforslaget er der mulighed for, at region og kommuner kan aftale antallet af medlemmer i sundhedssamarbejdsudvalget. De foreløbige tilkendegivelser fra borgmestrene er, at de ønsker at være repræsenteret med syv borgmestre i det kommende sundhedssamarbejdsudvalg. Derfor indstiller administrationen af hensyn til paritet i sundhedssamarbejdsudvalget, at Region Hovedstaden tilsvarende benytter muligheden for at være repræsenteret med syv regionsrådsmedlemmer i sundhedssamarbejdsudvalget.

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Hovedstaden vil i så fald få følgende sammensætning:

 • 7 borgmestre/fagborgmestre (en repræsentant fra hver klynge, hvoraf en indtræder som næstformand for sundhedssamarbejdsudvalget)
 • 7 medlemmer af regionsrådet, herunder regionsrådsformanden (formand for sundhedssamarbejdsudvalget)

I forbindelse med den endelige lovbehandling forventes det, at det vil blive aftalt, at almen praksis / PLO også får mulighed for fast repræsentation i sundhedssamarbejdsudvalget og klyngerne.

Valget af regionsrådsmedlemmer til et udvalg foretages som forholdstalsvalg efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3, medmindre der er enighed mellem regionsrådets medlemmer om en anden valgmetode. Det fremgår af konstitueringsaftalen for 2022-2025, der omfatter alle regionsrådets partier, og videre af forlængelsen af aftalen af 19. november 2021, at parterne er enige om at besætte posterne som følger:

A: 1 medlem (Lars Gaardhøj), formand
B: 1 medlem (Karin Friis Bach)
C: 1 medlem (Christoffer Buster Reinhardt)
V: 1 medlem (Christine Dal)
Ø: 1 medlem (Grethe Olivia Nielsson)

Med to yderligere poster i det kommende sundhedssamarbejdsudvalg tilfalder disse i henhold til den d`Hondtske fordelingsmetode Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Socialdemokratiet indstiller Susanne Due Kristensen (A), og Enhedslisten indstiller Annie Hagel (Ø), hvilket således indstilles godkendt. 

De kommende sundhedsklynger
Medmindre andet aftales, skal klyngernes sammensættes af en borgmester/fagborgmester fra hver kommune i regionen samt to til tre regionsrådsmedlemmer, udover regionsrådsformanden. Antallet af medlemmer til klyngerne er fastsat i den nationale aftale fra juni 2021 om sammenhæng og nærhed. Der skal etableres et delt formandskab.

På nuværende tidspunkt forventes følgende sammensætning i de fem klynger i Region Hovedstaden:

Sundhedsklynge omkring hospitalAHH (Syd)BFH (Byen)HGH (Midt)NOH (Nord)BOH (Bornholm)
Regionsrådsmedlemmer (inkl. regionsrådsformanden)44443
Borgermestre/fagborgmestre fra hver kommune i Sundhedsklynge102981

 

Regionsrådsformanden skal i henhold til lovforslagsudkastet være repræsenteret i hver af klyngerne.

Partierne har i forbindelse med konstitueringen indstillet medlemmer til klyngerne i henhold til den d'Hondtske fordelingsmetode.

Det indstilles i forbindelse med valg af medformand i hver af klyngerne, at posterne fordeles efter et princip om, at de medlemmer, der samtidig er medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget, også er medformand i klyngen, ligesom det også gør sig gældende for borgmestrene i Sundhedssamarbejdsudvalget. På Bornholm er der dog ikke medlemmer af Sundhedssamarbejdsudvalget i klyngen, udover regionsrådsformanden, der allerede har en medformandspost, hvis princippet godkendes. På Bornholm indstilles det derfor, at medformandsposten tildeles Venstre, som er repræsenteret i Sundhedssamarbejdsudvalget, men ikke ellers har medformandsposter.    

Sammensætningen af klyngerne ser herefter ud som nedenstående, hvilket hermed indstilles godkendt. 

Sundhedsklynge omkring hospitalAHH (Syd)BFH (Byen)HGH (Midt)NOH (Nord)BOH (Bornholm)

Indstillede regionsrådsmedlemmer (inkl. regionsrådsformanden)

 

 

 • Lars Gaardhøj (A)
 • Marianne Friis-Mikkelsen (C)
 • Stine Roldgaard (F)
 • Grethe Olivia Nielsson (Ø) (medformand)
 • Lars Gaardhøj (A)
 • Vibeke Westh (A)
 • Karin Friis Bach (B) (medformand) 
 • Jacob Rosenberg (C)
 • Lars Gaardhøj (A) (medformand)
 • Stinus Lindgreen (B)
 • Hans Toft (C)
 • Randi Mondorf (V)
 • Lars Gaardhøj (A)
 • Christoffer Buster Reinhardt (C) (medformand)
 • Anja Rosengreen (F)
 • Annie Hagel (Ø)
 • Lars Gaardhøj (A)
 • Leila Lindén (A)
 • Carsten Scheibye (V) (medformand)

 

KONSEKVENSER

Der udpeges syv medlemmer til det kommende Sundhedssamarbejdsudvalg og tre medlemmer (dog to til sundhedsklyngen på Bornholm), udover regionsrådsformanden, til hver af sundhedsklyngerne.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Iben Buch Haue

JOURNALNUMMER

21078680

12. Ny udpegning til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole bestyrelse

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 1. at udpege Anne Louise Noordegraaf (Ø) som nyt medlem til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i stedet for Gunna Møller (Ø) og
 2. at godkende, at en ledig plads - hvis medlemmet udtræder i valgperiodens løb - besættes af et medlem fra den samme partiliste, som den udtrådte.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 

BAGGRUND

Regionsrådet valgte på det konstituerende møde den 7. december 2021 Gunna Møller (Ø) som medlem af bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Gunna Møller kan imidlertid ikke sidde i bestyrelsen på grund af et alderskrav i bestyrelsen. Med denne sag indstilles til regionsrådet at godkende ny indstilling fra Enhedslisten.

SAGSFREMSTILLING

På det konstituerende møde den 7. december 2021 godkendte regionsrådet, at en ledig plads besættes af et medlem fra den samme partiliste, som den udtrådte.

Enhedslisten indstillede Gunna Møller (Ø), der desværre ikke kan sidde i bestyrelsen på grund af alderskravet i bestyrelsens vedtægter.

Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole indstiller Enhedslisten i stedet Anne Louise Noordegraaf (Ø), som herved indstilles godkendt.

KONSEKVENSER

Der udpeges nyt medlem til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles bestyrelse.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Iben Buch Haue

JOURNALNUMMER

21078847

13. Ny udpegning til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 1. at udpege et nyt medlem, som indstilles af C, til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden i stedet for Tomas Dyrbye (C),
 2. at bemyndige formanden til at modtage navnet efterfølgende, såfremt navnet ikke foreligger på mødet, og
 3. at godkende, at en ledig plads - hvis medlemmet udtræder i valgperiodens løb - besættes af et medlem fra den samme partiliste, som den udtrådte.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt, idet Konservative har indstillet Susanne Møller.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 

BAGGRUND

Regionsrådet valgte på det konstituerende møde den 7. december 2021 Tomas Dyrbye (C) som medlem af Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden. Tomas Dyrbye er imidlertid forhindret i at sidde i bestyrelsen på grund af et vedvarende højt arbejdspres. Med denne sag indstilles til regionsrådet at godkende ny indstilling fra Konservative.

SAGSFREMSTILLING

På det konstituerende møde den 7. december 2021 godkendte regionsrådet, at en ledig plads besættes af et medlem fra den samme partiliste, som den udtrådte.

Konservative indstillede Tomas Dyrbye (C), der desværre ikke arbejdsmæssigt har mulighed for at sidde i bestyrelsen.

Der skal derfor udpeges et nyt medlem til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget efter indstilling fra Konservative. 

KONSEKVENSER

Der udpeges nyt medlem til Kvalitet- og efteruddannelsesudvalget.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Iben Buch Haue

JOURNALNUMMER

21078680

14. Regionsrådsmedlem Tormod Olsens (Ø) midlertidige fravær - indtræden af stedfortræder og fordeling af poster

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet,

 1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af Frida Pernille Groth (Ø) som stedfortræder for Tormod Olsen (Ø) i regionsrådet i perioden 1. april 2022 til 15. august 2022 er opfyldt,
 2. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af Helene Forsberg (Ø) som stedfortræder for Frida Pernille Groth (Ø) i regionsrådet i perioden 1. april 2022 til 15. august 2022 er opfyldt,
 3. at der i givet fald efter indstilling fra Ø udpeges et midlertidigt medlem af forretningsudvalget under Tormod Olsens fravær,
 4. at der i givet fald efter indstilling fra Ø udpeges et midlertidigt medlem af miljø- og klimaudvalget under Tormod Olsens fravær, 
 5. at der i givet fald efter indstilling fra Ø udpeges et midlertidigt medlem af Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital under Tormod Olsens fravær, og
 6. at der i givet fald efter indstilling fra Ø udpeges et midlertidigt medlem af bestyrelsen for Gate 21 under Tormod Olsens fravær.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Regionsrådet godkendte, at Tormod Olsen (Ø) erklærede sig inhabil, og Tormod Olsen (Ø) forlod mødelokalet under sagens behandling.

Godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 

BAGGRUND

Regionsrådsmedlem Tormod Olsen (Ø) har oplyst, at han ønsker sig midlertidigt fritaget for sine regionale hverv for at kunne holde 4 1/2 måneds barselsorlov i perioden 1. april til 15. august 2022 (begge dage inklusive).

Regionsrådet skal derfor tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder i regionsrådet er opfyldt, samt i givet fald fordele poster vedrørende Tormod Olsens øvrige regionale hverv.

SAGSFREMSTILLING

Der skal i henhold til styrelsesloven indkaldes stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der i en forventet periode på mindst én måned er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Tormod Olsen, at han også fritages for varetagelse af sine øvrige interne regionale hverv (forretningsudvalget, miljø- og klimaudvalget og Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital).

Det er regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder til regionsrådet er opfyldt. Der kan indkaldes stedfortræder, når forfaldsgrunden skyldes barsel, hvilket derfor indstilles godkendt.

Hvis regionsrådet tiltræder indstillingen, indtræder Enhedslisten første stedfortræder, Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø) i regionsrådet i perioden for Tormod Olsens barselsorlov. Enhedslisten har dog oplyst, at Frida Pernille Groth (Ø) ikke kan varetage sit hverv på grund af forretninger og lignende, og at hun derfor ønsker sig fritaget. I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2 kan Frida Pernille Groth (Ø) fritages, hvorefter Enhedslistens anden stedfortræder, Helene Forsberg (Ø) indtræder.  

Regionsrådet skal endvidere tage stilling til udpegning af midlertidige medlemmer til varetagelsen af Tormod Olsens øvrige, interne regionale hverv, hvilke er forretningsudvalget, miljø- og klimaudvalget samt Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital.

Efter styrelseslovens § 28, stk. 2 kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalg, som er nedsat af regionsrådet, så længe hindringen varer. Regionsrådet har ved det konstituerende møde den 7. december 2021 besluttet, at en ledig plads - hvis et medlem udtræder i valgperiodens løb - besættes af et medlem fra den samme partiliste, som den udtrådte. Derfor er det Enhedslisten, der indstiller medlemmer til besættelse af de øvrige poster i den midlertidige periode.

Enhedslisten har indstillet, at følgende medlemmer af regionsrådet indtræder midlertidigt i følgende af Tormod Olsens hverv under det midlertidige fravær:

 • Forretningsudvalget: Emilie Haug Rasch (Ø)
 • Miljø- og klimaudvalg: Helene Forsberg (Ø)
 • Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital: Annie Hagel (Ø)

For så vidt angår Tormod Olsens eksterne regionale hverv, er der ved det konstituerende regionsrådsmøde den 7. december 2021 valgt suppleant til Overvågningsudvalget for Øresund-Kattegat-Skagerrak-Programmet (2014-2020). Suppleant er Anja Rosengreen (F), som derfor indtræder i Overvågningsudvalget i perioden.

Vedrørende Tormod Olsens bestyrelsespost i Gate 21, er Gate 21 indstillet på, at regionen udpeger en suppleant i Tormod Olsens barselsperiode. På det konstituerende møde godkendte regionsrådet, at en ledig post besættes af et medlem fra den samme partiliste, som den udtrådte. Enhedslisten indstiller Marianne Frederik som midlertidigt medlem af bestyrelsen for Gate 21, hvilket dermed indstilles godkendt. 

ØKONOMI

Hvis indstillingen tiltrædes, vil Tormod Olsen i fraværsperioden modtage vederlag for medlemskab af henholdsvis regionsrådet, forretningsudvalget samt miljø- og klimaudvalget.

Der vil i fritagelsesperioden derudover skulle ydes vederlag til stedfortræderen i regionsrådet samt til de midlertidige medlemmer af forretningsudvalget samt af miljø- og klimaudvalget.

KOMMUNIKATION

Der vil blive orienteret om fraværet og de midlertidige medlemskaber på regionens hjemmeside.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 22. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Iben Buch Haue

JOURNALNUMMER

22010170, 21070921, 21070955, 21071009, 21077163, 21078755, 21078727

15. Tegningsret for koncerndirektør Anne Skriver Andersen

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at koncerndirektør Anne Skriver Andersen tillægges tegningret i henhold til kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. marts 2022:

Godkendt.

Sofie de Bretteville Olsen (A), Anja Rosengreen (F), Stine Roldgaard (F), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Christine Dal (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Arly Eskildsen (F), Trine Schaltz (F), Anne Ehrenreich (V). 

 

Forretningsudvalgets beslutning den 15. marts 2022:

Anbefalet.

BAGGRUND

Efter den kommunale styrelseslov, som på dette punkt også gælder for regioner, skal regionsrådet bemyndige en eller flere personer til sammen med regionsrådsformanden at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garantier m.v. Hidtil har alle medlemmer af koncerndirektionen haft denne bemyndigelse. Det foreslås, at koncerndirektør Anne Skriver Andersen, som tiltrådte den 1. september 2021, tillægges underskriftsbemyndigelse på lige fod med den øvrige koncerndirektion.

SAGSFREMSTILLING

Dokumenter vedrørende regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af regionsrådsformanden eller i dennes fravær af en af næstformændene, jf. den kommunale styrelseslov § 32, stk. 1, jf. regionslovens § 16. Dokumenterne skal tillige underskrives af en person, som regionsrådet særskilt har bemyndiget hertil. Bestemmelsen er en legitimationsregel, således at andre myndigheder - f.eks. tinglysningen - kan se, hvem der er berettiget til at underskrive købsaftaler vedrørende fast ejendom, skødepåtegninger og lignende.

Henset til, at regionen er en meget stor virksomhed med mange forskellige aktiviteter, besluttedes det på regionsrådets møde i februar 2007 at tillægge samtlige direktører i koncerndirektionen tegningsret. Det foreslås derfor, at den senest ansatte koncerndirektør Anne Skriver Andersen også tillægges denne bemyndigelse.

KONSEKVENSER

Ved en vedtagelse af sagen udstyrer regionsrådet koncerndirektør Anne Skriver Andersen med tegningsret efter kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1.

Det bemærkes samtidig, at tidligere regionsdirektør Svend Særkjærs tegningsret efter kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1, er bortfaldet, da han fratrådte sin stilling i januar 2021.

ØKONOMI

En tiltrædelse af indstilingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. marts og regionsrådet den 22. marts 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Anders Hess Ahrensbach

JOURNALNUMMER

22014702

16. Lukket punkt.

17. Lukket punkt.

18. Lukket punkt.

19. Lukket punkt.

20. Lukket punkt.

21. Underskriftsark​Redaktør